ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№24

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.

Относно: Определяне размера на възнагражденията на общинските съветници

На основание чл.34, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общият размер на възнагражденията на общинските съветници в Общински съвет Луковит за мандат 2023-2027 г., за участието им в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии за един месец да е 25 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация Луковит за съответния месец.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:17

Гласували: „ЗА”-11 ;       „ПРОТИВ”-5  ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/