ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№23

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.

Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет - гр. Луковит  взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие Поземлен имот 44327.502.9910 с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ и площ от 1022 кв.м. по КККР на гр.Луковит, да бъде продаден чрез публично оповестен търг.

II. Приема за сведение изготвена пазарна оценка в размер на 10400,00 лв

III. Определя начална тръжна цена в размер на 10400,00 лв

IV. До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към Община Луковит;

- да не са неизправна страна по договор, сключен с Община Луковит

V. Възлага на кмета на Община Луковит да проведе търг по реда на глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това тръжна документация, да назначи комисия по провеждане на търга, както и да определи условия на търга, съгласно изискванията на НРПУРОИ, както и да сключи договор за продажба на Поземлен имот 44327.502.9910 с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ и площ от 1022 кв.м. по КККР на гр.Луковит със спечелилия кандидат.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:17

Гласували: „ЗА”-14 ; „ПРОТИВ”-1         ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/