ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№21

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.

Относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - част от УПИ I в кв.75 по стар недействащ кадастрален и сега действащ регулационен план на гр.Луковит, посредством публично оповестен конкурс

 

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ терен, отразен в схема, неразделна част от настоящото решение, с площ от 50 кв.м – част от имот с идентификатор 44327.502.2313 по КККР на гр.Луковит /УПИ I в кв.75 по стар недействащ кадастрален и сега действащ регулационен план на гр.Луковит/, за срок от 5 години посредством публично оповестен конкурс.

 

 

 

 

2. Определя конкурсни условия, както следва:

А) До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

да са физически или юридически лица,

да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

да нямат задължения към Община Луковит;

да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

Б) Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2,08 лв. /кв.м., съгласно решение на ОбС гр.Луковит №16/29.12.2011 год., коригирана със съответния коефициент в зависимост от предназначението на обекта;

Месечната наемна вноска се заплаща от 1-во до 5-то число на съответния месец, а за първия месец - при подписване на договора;

Обектът на конкурса следва да го ползва/ползват съобразно неговото предназначение за целия срок на договора;

Срок на договора - съобразно предложението на избрания участник, но не повече от 5 години.;

В) Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на конкурса според предназначението му по вид и стойност разбити на календарни години.

Всички, поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за

наем.

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест - до 50 точки;

Инвестиционен проект - до 50 точки;

Общ сбор 100 точки

4. Възлага на кмета на Община Луковит да отпочне процедура за отдаване под наем на гореописания имот чрез публично оповестен конкурс при условията на т.2 и т. 3 от настоящото решение и съгласно НРПУРОИ на ОбС — Луковит.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:17

Гласували: „ЗА”-16 ; „ПРОТИВ”-0         ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/