ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№20

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.

 

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост ,Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

Актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2023 г., както следва:

Раздел  І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

 1. Прогнозните минимални очаквания по отношение на приходите от общинска собственост за ново определените  обекти за периода 01.01.2023 г. –  31.12.2023г. са в размер на 493646.00 лв.  и са конкретизирани в Таблица № 1

Таблица № 1

Вид приход

Сума

1.

Приходи от отдаване под наем

360000,00 лв.

2.

Приходи от продажби на имоти

общинска собственост

133000,00 лв.

3.

Приходи от предоставяне на

общинска концесия

  646.00 лв.

 

Раздел IІ.Описание на имотите, които Община Луковит възнамерява да предложи: в т.ч.

2.За продажба на общински имоти - прогнозни приходи

Населено място

Имот идентификатор

Прогнозни приходи/лв.

44327.197.83 Луковит

Тошко Велков Радоев

7570,00

Сграда 44327.257.22.1 Луковит

Юнайтед Тауърс България ЕООД

38000,00

72552.700.475 Тодоричене

Христо Веселинов Христов

4071,12

56099.700.7051 Петревене

Боянка Стоянова Мачкова

3810,00

20688.501.1316 Дерманци

Павлина и Иван Маринови

15040,00

63327.500.701 Румянцево

Алекс Георгиев Митков

833,76

24236.700.785   Дъбен

24236.700.786    Дъбен

Диана Иванова Дакова

9090,00

44327.502.629  Луковит

Павлин Огнянов  Йонков

2075,00

44327.502.2910 Луковит

Йовко Огнянов Йонков

3221,00

44327.502.9897 Луковит

Пенко Лаков Борисов

3000,00

44327.502.9898 Луковит

Пенко Лаков Борисов

2500,00

44327.502.866 Луковит

Персиян Михайлов Владов

2649,84

44327.502.2938 Луковит

Севда Янчева Павлова

2200,00

44327.502.2936 Луковит

Севда Михайлова Николаева

4300,00

36511.700.872 Карлуково

Надя Георгиева Георгиева

6474,00

63327.245.12 Румянцево

Недялко Веселинов Велков

3000,00

43058.174.29 Торос

Торос Инвест ООД

17500,00

 

03143.700.566 Бежаново

Валентина Георгиева Танева-Алексова

2650,00

44327.502.2983 Луковит

Трендафил Иванов  Митов

4440,00

3.  Приходи от  учредяване на ограничени вещни права върху общински имоти – 600000,00 лв.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:17

Гласували: „ЗА”-16 ;           „ПРОТИВ”-0     ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/