ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№19

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.

 

Относно: Отдаване под наем на сграда-публична общинска

 

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОИ на ОбС, предлагам на Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

 

1.Дава съгласие да бъде отдаден под наем сграда с функционално предназначение гараж и площ от 119 кв.м., идентификатор 63327.501.266.4 по КККР на с.Румянцево,  за срок от 5 години посредством публичен търг.

2. Определя начална тръжна цена при провеждане на търга в размер на 2,66 лв./кв.м., съгласно решение на ОбС гр.Луковит №16/29.12.2011 год., коригирана със съответния коефициент в зависимост от предназначението на обекта на месец.

3. Оправомощава кмета на Община Луковит да извърши всички необходими действия за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на сграда с функционално предназначение гараж и площ от 119 кв.м., идентификатор 63327.501.266.4 по КККР на с.Румянцево.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:17

Гласували: „ЗА”-15 ; „ПРОТИВ”-0         ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/