ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№17

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/ 14.12.2023 г.

Относно: Закупуване на терени -частни земеделски земи за разширение на „Гробищен парк“с.Торос

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА,  Общински съвет - гр. Луковит да взе следното

РЕШЕНИЕ:

 

        1.Актуализира определената с Решение № 318/11.11.2013 год. на Общински съвет Луковит цена за закупуване на частни земеделски земи за разширение на „Гробищен парк"- с.Торос  с обща площ на терена 9618 кв.м., находящ се в местността „Долна елия" в землището на с.Торос.

        2.Дава съгласие за изразходване на собствени общински средства в размер на 10000,00 лв. /десет хиляди лева/ за закупуване на частни земеделски земи за разширение на „Гробищен парк"- с.Торос, находящ се в местността „Долна елия" в землището на с.Торос, като определя максимална покупно-продажна цена за декар в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/.

         3. Възлага на Кмета на Общината да проведе разговори със собствениците на земеделски земи граничещи със съществуващия „Гробищен парк" за доброволна продажба на имотите им, както следва :

- Имот № 43058.177.2 – зеленчукова градина с площ  от 2200 кв.м., собственост на Иван Пешев Георгиев 

- Имот № 43058.177.3 – зеленчукова градина с площ  от 1981 кв.м., собственост на Цветислав Диков Калчев

- Имот № 43058.177.4 – зеленчукова градина с площ  от 1407 кв.м., собственост на Калчо и Рада Христови

- Имот № 43058.177.6 – зеленчукова градина с площ  от 936 кв.м., собственост на Димитър Йотов Ганчев

- Имот № 43058.177.8 – зеленчукова градина с площ  от 1312 кв.м., собственост на Петър Цачев Шойков

- Имот № 43058.177.9 – зеленчукова градина с площ  от 485 кв.м., собственост на Райко Колев Райков

- Имот № 43058.177.61 – зеленчукова градина с площ  от 1297 кв.м., собственост на Найден Калчев Вътев

   

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:16

Гласували“ЗА“-16  ;               ПРОТИВ-0   ;                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/