ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№16

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/ 14.12.2023 г.

 

Относно: Актуализация на инвестиционната програма на Община Луковит за 2023 г.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 124 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински съвет Луковит взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение № 1

 

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:16

Гласували“ЗА“-11 ;               ПРОТИВ-3   ;                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/