ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№15

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г.

 

Относно: Актуализиране на състава на Областния съвет за развитие на област Ловеч

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА и чл.62, ал.З и чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ

Определя за свой представител в Областния съвет за развитие на област Ловеч д-р Данаил Иванов Динков - Председател на Общински съвет Луковит.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:17

Гласували: „ЗА”-16 ;           „ПРОТИВ”-0     ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/