ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№4

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г.

Относно: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 година

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

 

1. Избира комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 година в следния състав:

Данаил Иванов Динков-Председател

Тодор Иванов Тодоров- член

Божидар Христов Митков- член

 

 

Общ брой общински съветници: 17     Присъствали: 17

Гласували: „ЗА”-17 ; „ПРОТИВ”-0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/