ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№3

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г.

 

Относно: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 година

Общински съвет Луковит избира 3- членна комисия за изготвяне на правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 година.

 

Общ брой общински съветници: 17; Присъствали: 17

Гласували: „ЗА”-17 ; „ПРОТИВ”-0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/