ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№2

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/ 07.11.2023 г.

 

Относно: Избор на Председател на Общински съвет Луковит.

 

На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит избра Данаил Иванов Динков за Председател на Общински съвет Луковит

 

 

Общ брой общински съветници: 17; Присъствали: 17  Гласували:„ЗА” – 16

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/