ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№1

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г.

 

Относно: Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет Луковит

 

Общински съвет Луковит избира 3- членна комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет Луковит в състав:

 

Цветозар Стаменов Христов- Председател

Божидар Христов Митков- член

 Христо Миков Иванов- член

 

Общ брой общински съветници: 17; Присъствали: 17 Гласували: „ЗА”-17 ;   „ПРОТИВ”-0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/