Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 622

РЕШЕНИЕ №240 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.         ОТНОСНО: Одобряване на терен, представляващ публична общинска собственост, за поставяне на преместваем търговски обект - временен павилион на основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 606

РЕШЕНИЕ №239 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.         ОТНОСНО:  Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в с.Дерманци На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от ЗОС, чл.43 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 614

РЕШЕНИЕ №238 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.         ОТНОСНО:  Продажба на недвижими имоти - общинска собственост находяши се в с.Торос На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 596

РЕШЕНИЕ №237 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.           ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2016 –…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 567

РЕШЕНИЕ №236 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.           ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Луковит                    към 01.04.2017 г. На основание чл.21,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 27/06.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 601

РЕШЕНИЕ №235 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №27/06.04.2017 г.         ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в „МБАЛ проф.д-р П.Стоянов“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15 от  ЗМСМА  и писмо …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 26/24.03.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 600

РЕШЕНИЕ №234 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/24.03.2017 г.         ОТНОСНО:    Удостояване на граждани със званието                              …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 532

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №233 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО:  Определяне на общински съветник, който да замества председателя на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 547

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №232 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО:  Отпускане на еднократна парична помощ   На основание чл. 21, ал.1, т.23…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 506

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №231 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,        обслужвана…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 528

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №230 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО: Актуализация на Решение №97 от 21.04.2016 г. относно определяне на представител…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 514

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №229 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Луковит и неговите комисии за периода…

https://www.livechatalternative.com/