Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 462

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №73 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Общински план за развитие 2014 – 2020 г. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 479

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №72 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Участие на община Луковит в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група /МИГ Луковит -Роман" за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 457

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №71 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Промяна статута на Професионална гимназия по селско                стопанство – град Луковити право…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 564

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №70 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на числеността на персонала на услугата „Домашен социален патронаж“   На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА и Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 528

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №69 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.ДЕРМАНЦИ   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 519

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №68 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 533

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №67 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. Относно: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват УПИ І, кв.12 по Регулационния и кадастрален план…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 532

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №66 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. Относно: Даване на съгласие за отдаване на концесия на водни обекти, собственост на община Луковит На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.9 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 481

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №65 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: План за действие при терористична дейност На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и предложение №ОбС-57/26.02.2016 г. на Кмета на Община Луковит, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 479

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №64 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/29.02. 2016 г. Относно: Увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 475

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №63 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Отмяна на Решение №21 от 30.11.2015 г. на ОбС На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и предложение №ОбС-57/26.02.2016 г. на Кмета на Община Луковит, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 471

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №62 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода…