Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 675

РЕШЕНИЕ №311 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.  Относно:  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 658

РЕШЕНИЕ №310 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.          Относно: Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ и евентуално Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, в обхват ПИ с кадастрален…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 614

РЕШЕНИЕ №309 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.          Относно: Заявление за прехвърляне на реална част от УПИ I в кв. 60 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.3023…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 611

РЕШЕНИЕ №308 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка § 27, ал.2, т.1 от ПЗР…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 610

РЕШЕНИЕ №307 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.   ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.36, ал.2 от НРПУРОИ и във връзка с взето Решение №128/04.02.2005 г.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 680

РЕШЕНИЕ №306 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г. ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.36, ал.2 от НРПУРОИ и във връзка с взето Решение №128/04.02.2005 г. на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 672

РЕШЕНИЕ №305 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.   ОТНОСНО: Провеждане на Втори национален събор „Млечният път на България през вековете“   На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 629

РЕШЕНИЕ №304 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.        ОТНОСНО: Осигуряване на средства за спортните клубове                 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 655

РЕШЕНИЕ №303 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.   ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И  ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018  ГОДИНА    …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 753

РЕШЕНИЕ №302 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.         ОТНОСНО:  Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за строителство „Цялостно изграждане на площадка за сепарираща инсталация,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 567

РЕШЕНИЕ №301 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/27.07.2017 г. ОТНОСНО: Приемане на Декларация в подкрепа на населението на с.Ъглен, след проведено допитване На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет приема Декларация в подкрепа на жителите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 572

РЕШЕНИЕ №300 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО:  ИСКАНЕ за осигуряване на финансови средства във връзка с кандидатстване  на „МИГ Луковит – Роман“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции…

https://www.livechatalternative.com/