Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 469

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №109 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: Изменение на Решение №92 от 21.04.2016 година на Общински съвет Луковит /върнато за ново обсъждане със Заповед на Областен управител/ На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 477

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №108 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Предварително съгласие за за линеен обект на техническата инфраструктура -план схема за електроснабдяване за захранване на ПИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 442

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №107 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Искане за отдаване под наем на терен с площ около 10 кв.м. от ПИ с кадастрален номер 017039, от землището на с. Карлуково, м. Калето - публична…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 456

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №106 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Разрешение изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване ПУП-ПЗ, в обхват ПИ с кадастрален номер 040011 от землището…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 444

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №105 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.500.3009 по КККР на гр. Луковит / УПИ IX в кв.73…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 471

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №104 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на недвижим имот - частна общинска собственост     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14  от ЗОС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 520

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №103 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на недвижим имот - публична общинска собственост   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал. 6 от ЗОС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 496

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №102 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на движимо имущество – общинска собственост - с.Карлуково На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35  от ЗОС, чл.38…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 520

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №101 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Петревене На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35 и 41 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 538

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №100 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 512

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №99 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35 и 41 от ЗОС,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 8/27.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 559

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №98 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/27.04. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,     обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от…