Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 451

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №121 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост, с. Бежаново   На основание чл.21 ал.1 т.8 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 447

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №120 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО:    Изменение на Решение №103 от 30.05.2016 г. /върнато за ново обсъждане със Заповед на Областен управител Ловеч/   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 436

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №119 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на Списъка на средищните училища на територията на община Луковит за 2017 година   На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.20 от ЗМСМА, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 470

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №118 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 492

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №117 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Инвестиционно намерение на Община Луковит за реализиране на общественообслужваща сграда – Културно-информационен център в УПИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 522

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №116 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Проектно предложение BG05M2OPoo1-3.001-0001 „Заедно“ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 529

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №115 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. Относно: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Луковит   На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 547

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №114 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. Относно:Годишен   финансов   отчет на „Строител“    ЕООД  за  2015 г. На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 509

РЕШЕНИЕ №113 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/29.06.2016 г. Относно: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.07.2016 Г. На основание чл.21, ал.1 т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 481

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №112 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Свето Възнесение Господне“, с.Бежаново, община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 456

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №111 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2016 г. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на Традиционен панаир…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 460

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №110 ВЗЕТО  С ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и  чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, Общински…