Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 35/24.10.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 28 ноември 2017 716

РЕШЕНИЕ №323 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №35/ 24.10.2017 г.   ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване и  преминаване през общински имоти на елемент на техническата инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 35/24.10.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 28 ноември 2017 685

РЕШЕНИЕ №322 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №35/ 24.10.2017 г.   Относно: Изменение на Решение №321/21.09.2017 г. На основание чл.45 ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №РД-07-176 от 11.10.2017…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/21.09.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 02 октомври 2017 667

РЕШЕНИЕ №321 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №34/ 21.09.2017 г.   Относно: Съгласие за разширяване на строителните граници на съществуващата урбанизирана територия на гр. Луковит и изграждане на елементи на техническата инфраструктура,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/21.09.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 02 октомври 2017 718

РЕШЕНИЕ №320 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №34/ 21.09.2017 г.        ОТНОСНО: ПРОМЯНА  НА   РЕШЕНИЕ №71/31.03.2016 Г. И РЕШЕНИЕ №176/31.10.2016г.  С КОЕТО Е ДОПЪЛНЕНО РЕШЕНИЕ №71/31.03.2016 г. На основание ал. 45, ал.12 във вр. с чл.21…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/21.09.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 02 октомври 2017 733

РЕШЕНИЕ №319 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №34/ 21.09.2017 г.         ОТНОСНО: Осигуряване на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности На основание чл.17, ал.1, т.3 и т.20 от ЗМСМА, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/21.09.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 02 октомври 2017 767

РЕШЕНИЕ №318 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №34/ 21.09.2017 г.        ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване за срок от десет години Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал.З от ЗОС и чл. 11, ал.2 от ЗП, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/21.09.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 02 октомври 2017 704

РЕШЕНИЕ №317 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №34/ 21.09.2017 г.         ОТНОСНО:  Дарение на инвестиционни проекти за строеж „Пристрояване към съществуваща сграда на PC „Пожарна безопасност и защита на населението"…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/21.09.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 02 октомври 2017 807

РЕШЕНИЕ №316 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №34/ 21.09.2017 г.         ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване и  преминаване през общински имоти на елемент на техническата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/21.09.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 02 октомври 2017 763

РЕШЕНИЕ №315 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №34/ 21.09.2017 г.        ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 282 от 13.07.2017 година. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и чл.11 ал.1 т.4 от Наредба №19/25.10.2012 година,  уреждаща условията и реда…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 676

РЕШЕНИЕ №314 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.           ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в „МБАЛ проф.д-р П.Стоянов“ АД  гр.Ловеч   На основание чл.21 ал.1 т.15 от  ЗМСМА …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 646

РЕШЕНИЕ №313 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г. ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж На основание чл.7…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/31.08.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 08 септември 2017 687

РЕШЕНИЕ №312 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №33/ 31.08.2017 г.          Относно:  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите…

https://www.livechatalternative.com/