Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 599

РЕШЕНИЕ №335 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на имот – полски пътища в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година   На основание чл.21, ал.1,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 601

РЕШЕНИЕ №334 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   ОТНОСНО: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31 ал.1 от НРПУРОИ на ОбС, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 598

РЕШЕНИЕ №333 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.     ОТНОСНО: Отдаване под аренда на недвижими имоти –  общинска собственост, находящи се в с.Петревене На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.4 и 14, ал.1 от ЗОС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 622

РЕШЕНИЕ №332 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   ОТНОСНО: Отдаване под аренда на недвижим имот –  общинска собственост, находящ се в гр.Луковит На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.4 и 14, ал.1 от ЗОС и чл.79 и чл.91…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 664

РЕШЕНИЕ №331 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   Относно: Предприемане на действия по прекратяване на „Строител“ ЕООД, ЕИК 820151035, откриване на процедура по ликвидация и назначаване на ликвидатор на дружеството…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 617

РЕШЕНИЕ №330 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща първо авансово плащане по договор №11/07/2/0/00584…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 661

РЕШЕНИЕ №329 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища На основание чл.21  ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 650

РЕШЕНИЕ №328 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   Относно: Актуализация на бюджета на Община Луковит към 01.11.2017 г.   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 35/24.10.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 28 ноември 2017 711

РЕШЕНИЕ №327 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №35/ 24.10.2017 г.   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 35/24.10.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 28 ноември 2017 711

РЕШЕНИЕ №326 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №35/ 24.10.2017 г.   ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 35/24.10.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 28 ноември 2017 725

РЕШЕНИЕ №325 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №35/ 24.10.2017 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Луковит На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и чл.41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42, чл.79 и чл.91 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 35/24.10.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 28 ноември 2017 758

РЕШЕНИЕ №324 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №35/ 24.10.2017 г.   ОТНОСНО:  Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяна за управление на Комплекс за социални услуги гр.Луковит на недвижимо имущество - публична общинска собственост…

https://www.livechatalternative.com/