Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 552

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №134 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОДИНА На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 498

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №133 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет На основание чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси, във връзка със Заповед на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 511

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №132 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2015 г. На основание чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публичните финанси,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 514

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №131 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Наредба за условията  и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училища, осъществяващи…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 475

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №128 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Отпускане на еднократна парична помощ на гражданин на община Луковит   На основание чл. 17  ал.1 т.3 и чл.20  от ЗМСМА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 496

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №127 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Промяна наименованието на Целодневните детски градини на територията на община Луковит   На основание чл. 17  ал.1 т.3…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 535

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г.         ОТНОСНО:    Удостояване на граждани със званието                          …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 629

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г.         ОТНОСНО:    Удостояване на граждани със званието                          …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 522

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №124 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Сключване на споразумение с НПО - Център занезависим живот   На основание чл. 21  ал.1 т.23 и във връзка с чл.59 и сл.  от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 556

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №125 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Започване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост – площадка за сепарираща…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 11/06.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 516

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №123 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №11/06.07.2016 г. ОТНОСНО: Отмяна на Решение №104 от 30.05.2016 г. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-97/2016 г. на Областен управител Ловеч Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 446

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №122 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.14 ал.6 от ЗОС и чл.20…