Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/18.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 27 декември 2017 689

РЕШЕНИЕ №347 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 18.12.2017 г.   ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2018 година. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.26а ал.2 от Закона за народните читалища, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/18.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 27 декември 2017 675

РЕШЕНИЕ №346 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 18.12.2017 г.   ОТНОСНО: Програма за образователната интеграция на деца и ученици от етнически малцинства в община Луковит за периода 2018 – 2020 година. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА,  …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/18.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 27 декември 2017 627

РЕШЕНИЕ №345 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 18.12.2017 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на община Луковит за участие в комисия за изработване на областна здравна карта На основание чл.21 ал.1 т.15 и т.23 от ЗМСМА  и в съответствие…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/18.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 27 декември 2017 665

РЕШЕНИЕ №344 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 18.12.2017 г.     ОТНОСНО:    Съгласие за изменение на Регулационния и кадастрален план па с. Торос, общ. Луковит в обхват УПИ XXI-389, УПИХХ-391 u УПИXII-390, кв. 56 На основание чл.21, ал.1,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/18.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 27 декември 2017 679

РЕШЕНИЕ №343 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 18.12.2017 г.   ОТНОСНО:    Съгласие за изменение на Регулационния и кадастрален план на с. Беленци, община Луковит в обхват ПИ с кадастрален номер 184, урегулиран в УПИ V u УПИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/18.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 27 декември 2017 690

РЕШЕНИЕ №342 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 18.12.2017 г.   ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2017 год.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/18.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 27 декември 2017 735

РЕШЕНИЕ №341 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 18.12.2017 г.     ОТНОСНО:   Кандидатстване от Община Луковит по проект „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/18.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 27 декември 2017 796

РЕШЕНИЕ №340 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 18.12.2017 г.     ОТНОСНО:   План - сметка за необходимите разходи за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 675

РЕШЕНИЕ №339 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   ОТНОСНО:  Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,    обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА,  Общински съвет …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 644

РЕШЕНИЕ №338 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   ОТНОСНО:  Вземане на решение за опрощаване на задължение към ДОО от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете до две годишна  възраст…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 769

РЕШЕНИЕ №337 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   ОТНОСНО:  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/28.11.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 05 декември 2017 592

РЕШЕНИЕ №336 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 28.11.2017 г.   ОТНОСНО:  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура…

https://www.livechatalternative.com/