Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 415

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №147 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК Ловеч изградена канализационна мрежа гр.Луковит На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 432

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №146 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Заявление за закупуване на реални части от УПИ VІ, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.205 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващи на ПИ с…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 415

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №145 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Допълнение на Решение №33/21.12.2015 г. на ОбС Луковит На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА и чл.205 от ЗУТ, ОбС Луковит  взе  следното…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 408

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №144 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК, обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА, ОбС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 417

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №143 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 423

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №142 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 423

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №141 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Смяна отреждането на УПИ ХІ, кв.91 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос, община Луковит, отреден „за болница“ и делбата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 458

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №140 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Заявление за изменение на Регулационния и кадастрален план на с.Румянцево в обхват ПИ с кадастрални номера 598 и 599, кв.81 и улица с ОК…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 432

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №139 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.   ОТНОСНО: Осигуряване на средства за спортните клубове   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе следното решение:…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 437

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №138 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Намаляване пазарната оценка на бик за разплод На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС и чл.38 и чл.110 ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 420

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №136 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.   ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 514

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №135 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Предоставяне на имот – публична държавна собственост за управление на Община Луковит на основание чл.15 от Закона за държавната…