Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №37/02.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 09 декември 2021 97

РЕШЕНИЕ №323 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 02.12.2021 г.   ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за създаване на енергийно независима сграда на територията на общината, като част от интегриран мулти - национален проект „Иновации…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 88

РЕШЕНИЕ №322 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Определяне на представител от Общински съвет Луковит в състава на Общинска комисия по безопасност на движение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 85

РЕШЕНИЕ №321 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Необходимост от удължаване срока на проект „Патронажна грижа + в община Луковит“- BG 05М9ОР001-6.002-0016

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 89

РЕШЕНИЕ №320 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Съгласуване на маршрутни разписания от общинската транспортна схема за включване в процедура за възлагане…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 88

РЕШЕНИЕ №319 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 82

РЕШЕНИЕ №318 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 87

РЕШЕНИЕ №317 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 80

РЕШЕНИЕ №316 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.   ОТНОСНО: Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 88

РЕШЕНИЕ №315 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Проект на общинска дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Луковит 2021-2030 г. (ОПЕЕ)

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 85

РЕШЕНИЕ №314 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.   ОТНОСНО: Промяна на бюджета на Община Луковит към 01.12.2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №35/10.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 17 ноември 2021 110

РЕШЕНИЕ №313 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №35/ 10.11.2021 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит за участие в редовно Общо събрание  на акционерите на „МБАЛ - Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч, насрочено…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №35/10.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 17 ноември 2021 73

РЕШЕНИЕ №312 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №35/ 10.11.2021 г.   ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 г.