Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/24.01.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 31 януари 2023 44

РЕШЕНИЕ №474 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №57/ 24.01.2023 г.   Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 468 взето с протокол № 56 от 30.12.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/24.01.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 31 януари 2023 40

РЕШЕНИЕ №473 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №57/ 24.01.2023 г.   Относно: Съгласие за изменение на кадастралната карта на гр. Луковит и на действащия регулационен план.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/24.01.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 31 януари 2023 36

РЕШЕНИЕ №472 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №57/ 24.01.2023 г.   Относно: Изпълнение на подписания административен договор по проект „Грижа в дома в община Луковит“ – BG05SFPR002-2.001-0053-C01, финансиран по Програма „Развитие на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/24.01.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 31 януари 2023 34

РЕШЕНИЕ №471 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №57/ 24.01.2023 г.   Относно: Проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/24.01.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 31 януари 2023 45

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №470 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №57/ 24.01.2023 г.   Относно: Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/30.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 януари 2023 71

РЕШЕНИЕ №469 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 30.12.2022 г.   Относно: Промяна на бюджета на Община Луковит към 31.12.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/30.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 януари 2023 55

РЕШЕНИЕ №468 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 30.12.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/30.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 януари 2023 50

РЕШЕНИЕ №467 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 30.12.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на гр. Луковит, във връзка с предходно Решение №379, взето с протокол № 45 от 23.06.2022г.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/30.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 януари 2023 65

РЕШЕНИЕ №466 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 30.12.2022 г.     Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП във връзка със захранване на предвидена за изграждане фотоволтаична централа за производство на електрическа…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/30.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 януари 2023 46

РЕШЕНИЕ №465 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 30.12.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП във връзка със захранване на предвидена за изграждане фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/30.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 януари 2023 153

РЕШЕНИЕ №464 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 30.12.2022 г.   Относно: Проект на План – сметка за необходимите разходи за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №55/12.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 21 декември 2022 66

РЕШЕНИЕ №463 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №55/ 12.12.2022 г.   Относно: Отдаване под наем на помещение от административна сграда – публична общинска собственост.