Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 48

РЕШЕНИЕ №335 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 49

РЕШЕНИЕ №334 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК- Ловеч на активи публична общинска собственост, изпълнени от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 51

РЕШЕНИЕ №333 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Обезщетение за разширение на Гробищен парк с. Дерманци   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 54

РЕШЕНИЕ №332 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Луковит за стопанската 2022-2023…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №39/13.01.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 януари 2022 76

РЕШЕНИЕ №331 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/ 13.01.2022 г.                   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в Организацията за управление на Старопланински туристически…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 85

РЕШЕНИЕ №330 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 94

РЕШЕНИЕ №329 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПП/ за трасе на електропровод средно напрежение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 92

РЕШЕНИЕ №328 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 103

РЕШЕНИЕ №327 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 176

РЕШЕНИЕ №326 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Проект План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 166

РЕШЕНИЕ №325 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №37/02.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 09 декември 2021 84

РЕШЕНИЕ №324 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 02.12.2021 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“…