Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 48

РЕШЕНИЕ №340 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Отмяна на Решение №476 от 27.11.2014 година   На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-16/04.02.2022…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 50

РЕШЕНИЕ №339 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Отмяна на Решение №291 от 27.07.2013 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 46

РЕШЕНИЕ №338 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Приемане на отчет за дейността на Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от ЗИНС при Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 43

РЕШЕНИЕ №337 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД за 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 48

РЕШЕНИЕ №336 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Изпълнение на подписания административен договор по проект „Патронажна грижа + в община Луковит“ BG05M9OP001-6.002-0016-C01, финансиран от Европейския социален…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 37

РЕШЕНИЕ №335 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 32

РЕШЕНИЕ №334 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК- Ловеч на активи публична общинска собственост, изпълнени от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 36

РЕШЕНИЕ №333 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Обезщетение за разширение на Гробищен парк с. Дерманци   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №40/18.02.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 25 февруари 2022 37

РЕШЕНИЕ №332 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/ 18.02.2022 г.   Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Луковит за стопанската 2022-2023…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №39/13.01.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 януари 2022 62

РЕШЕНИЕ №331 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/ 13.01.2022 г.                   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в Организацията за управление на Старопланински туристически…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 71

РЕШЕНИЕ №330 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 81

РЕШЕНИЕ №329 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПП/ за трасе на електропровод средно напрежение…