Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 36

РЕШЕНИЕ №526 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост находящ се в гр.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 45

РЕШЕНИЕ №525 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.   Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Луковит 2023-2024 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 36

РЕШЕНИЕ №524 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г. Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 34

РЕШЕНИЕ №523 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПИПУП – ПРЗ в обхват УПИ XV, УПИ I, кв.7 и улица с ОК 1; 101 ; 2 ; 3 по регулационния план на с.Пещерна

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 58

РЕШЕНИЕ №522 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Използване на част от натрупаните общи отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на машини за третиране на строителните отпадъци /един брой трошачка и един брой…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 60

РЕШЕНИЕ №521 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2023 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 53

РЕШЕНИЕ №520 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Предоставяне на помещение за фронт-офис за насочване към социални услуги

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 51

РЕШЕНИЕ №519 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №66/ 30.05.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 47

РЕШЕНИЕ №518   ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Луковит през 2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 49

РЕШЕНИЕ №517 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Приемане на план за действие на Общинските концесии за периода 2022 – 2027 год.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 56

РЕШЕНИЕ №516 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 49

РЕШЕНИЕ №515 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 44327.227.2 по Кадастралната карта на гр. Луковит.

https://www.livechatalternative.com/