Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 50

РЕШЕНИЕ №370 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Доклад за наблюдение за изпълнение на План за интегрирано развитие на община Луковит (ПИОР) през 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 71

РЕШЕНИЕ №369 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.              Относно: Определяне на представител на община Луковит в комисия за изработване на областна здравна карта

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 56

РЕШЕНИЕ №368 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.              Относно: Годишен финансов отчет на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД за 2021 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 109

РЕШЕНИЕ №367 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 99

РЕШЕНИЕ №366 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Удостояване на гражданин със званието “Почетен гражданин на Община Луковит”

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 82

РЕШЕНИЕ №365 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Искане за изграждане на уличен водопровод в участък между ул. „Шипка“, ОК 19 от уличната мрежа на с. Петревене до имотната граница на ПИ с идентификатор…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 97

РЕШЕНИЕ №364 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Разсрочване на натрупани задължения за наем или аренда на земеделска земя общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 82

РЕШЕНИЕ №363 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2021 г. за изпълнение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 95

РЕШЕНИЕ №362 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Актуализация на общата численост и структурата на Общинската администрация Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 89

РЕШЕНИЕ №361 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Оправомощаване на кмета на Община Луковит да взема решения, свързани с банковото обслужване на Община Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 147

РЕШЕНИЕ №360 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: ПРИЕМАНЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА 2022 г. НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ             На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 април 2022 79

РЕШЕНИЕ №359 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.   Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2021 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО