Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/23.06.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 30 юни 2022 55

РЕШЕНИЕ №382 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №45/ 23.06.2022 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно заседание на Общото събрание на акционерите във „ВИК“ АД- гр. Ловеч, което ще се проведе на 08.07.2022…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/23.06.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 30 юни 2022 48

РЕШЕНИЕ №381 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №45/ 23.06.2022 г.   Относно: Заявление с вх. №02-2425 от 09.06.2022 год. с искане за съгласие за строеж на съоръжение на граница с общински имот

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/23.06.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 30 юни 2022 50

РЕШЕНИЕ №380 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №45/ 23.06.2022 г.   Относно: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/23.06.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 30 юни 2022 44

РЕШЕНИЕ №379 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №45/ 23.06.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.243.12 по Кадастралната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/23.06.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 30 юни 2022 65

РЕШЕНИЕ №378 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №45/ 23.06.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 36511.18.29 по Кадастралната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/23.06.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 30 юни 2022 45

РЕШЕНИЕ №377 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №45/ 23.06.2022 г.              Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 69

РЕШЕНИЕ №376 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Изменение на Решение №362, взето с Протокол №43 от 13.04.2022 г., поради допусната техническа грешка

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 69

РЕШЕНИЕ №375 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в община Луковит през 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 58

РЕШЕНИЕ №374 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Петревене, общ. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 65

РЕШЕНИЕ №373 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.510 „МИГ Луковит- Роман“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 70

РЕШЕНИЕ №372 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Заявление с вх. номер 02-1373 от 01.04.2021 г. за искане на съгласие за строеж на постройки на основното застрояване на граница с общински имот

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 59

РЕШЕНИЕ №371 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици