Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 58

РЕШЕНИЕ №63 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г.   Относно: Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план - план за регулация с цел промяна предназначението на общински поземлени имоти 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 59

РЕШЕНИЕ №62 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Отдаване под наем на  имоти – частна  общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 65

РЕШЕНИЕ №61 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на Община Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 49

РЕШЕНИЕ №60 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Учредяване право на преминаване на основание чл.192 от ЗУТ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 48

РЕШЕНИЕ №59 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Програма за управление на Община Луковит за мандат 2023-2027 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 60

РЕШЕНИЕ №58 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Заявление с вх. № ОбС – 32/15.02.2024 за внасяне на предложение от ОбС – Луковит в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия, подадено от Ревека Боянова Георгиева,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 46

РЕШЕНИЕ №57 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Информация по Закона за енергията от възобновяеми източници

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 56

РЕШЕНИЕ №56 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Приключване на производството  по ликвидация и заличаване  в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на   Медицински център „Здраве“ ЕООД

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 59

РЕШЕНИЕ №55 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Даване на съгласие Кмета на Община Луковит да направи предложение на министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 56

РЕШЕНИЕ №54 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/ 26.03.2024 г. Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2024 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 68

РЕШЕНИЕ №53 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/ 26.03.2024 г. Относно: Даване на съгласие за финансиране изграждането на клетка №2 на РЦУО-Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 26 февруари 2024 93

РЕШЕНИЕ №52 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. Относно: Откриване на нова процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024-2027 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на временни комисии за провеждане…

https://www.livechatalternative.com/