Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 40

РЕШЕНИЕ №538 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №68/ 25.07.2023 г.   Относно: Приемане на Общински годишен  план за младежта на Община Луковит за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 65

РЕШЕНИЕ №537   ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ 68/ 25.07.2023 г.     Относно: Актуализация на списъка на средищните детски градини и училища на територията на община Луковит за учебната 2023-2024 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 38

РЕШЕНИЕ №536 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.            Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 32

РЕШЕНИЕ №535 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №68/ 25.07.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и проект за изменение на Подобен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 31

РЕШЕНИЕ №534 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 44327.257.40, съгласно Кадастралната карта и кадастралните…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 38

РЕШЕНИЕ №533 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №68/ 25.07.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в с.Торос, общ.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 44

РЕШЕНИЕ №532 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно:  Обособяване на зони в град Луковит, с възможността им за отдаването им под наем, форма на апортиране или продажба на компании, занимаващи се с обособяване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 37

РЕШЕНИЕ №531 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост находящ се в с.Румянцево

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 42

РЕШЕНИЕ №530 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно: Актуализиране на Решение №433 от 31.10.2022 г. на Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 54

РЕШЕНИЕ №529 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.   Относно: Получаване на еднократна финансова помощ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 36

РЕШЕНИЕ №528 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл.66 а от ЗОС.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 35

РЕШЕНИЕ №527 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.            Относно: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2023 г.

https://www.livechatalternative.com/