Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 45

РЕШЕНИЕ №28 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2023 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 50

РЕШЕНИЕ №27 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/ 28.12.2023 г. Относно: Отмяна на Решение №521 на Общински съвет Луковит от 30.05.2023г., прието на проведено заседание на 30.05.2023 г. , Протокол №66

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 43

РЕШЕНИЕ №26 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/ 28.12.2023 г. Относно: Промяна на бюджета на Община Луковит към 31.12.2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 36

РЕШЕНИЕ №25 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/ 14.12.2023 г.   Относно: Определяне заместник-председател на Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 43

РЕШЕНИЕ №24 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно: Определяне размера на възнагражденията на общинските съветници

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 36

РЕШЕНИЕ №23 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 47

РЕШЕНИЕ №22 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в с.Ъглен, общ.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 38

РЕШЕНИЕ №21 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - част от УПИ I в кв.75 по стар недействащ кадастрален и сега действащ регулационен план на гр.Луковит, посредством публично…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 49

РЕШЕНИЕ №20 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.   Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 53

РЕШЕНИЕ №19 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.   Относно: Отдаване под наем на сграда-публична общинска

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 36

РЕШЕНИЕ №18 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно:Даване на съгласие за предоставяне имоти-полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 53

РЕШЕНИЕ №17 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/ 14.12.2023 г. Относно: Закупуване на терени -частни земеделски земи за разширение на „Гробищен парк“с.Торос

https://www.livechatalternative.com/