Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 166

РЕШЕНИЕ №531 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост находящ се в с.Румянцево

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 172

РЕШЕНИЕ №530 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно: Актуализиране на Решение №433 от 31.10.2022 г. на Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 176

РЕШЕНИЕ №529 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.   Относно: Получаване на еднократна финансова помощ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 159

РЕШЕНИЕ №528 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл.66 а от ЗОС.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 158

РЕШЕНИЕ №527 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.            Относно: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 166

РЕШЕНИЕ №526 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост находящ се в гр.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 207

РЕШЕНИЕ №525 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.   Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Луковит 2023-2024 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 172

РЕШЕНИЕ №524 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г. Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юли 2023 164

РЕШЕНИЕ №523 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПИПУП – ПРЗ в обхват УПИ XV, УПИ I, кв.7 и улица с ОК 1; 101 ; 2 ; 3 по регулационния план на с.Пещерна

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 172

РЕШЕНИЕ №522 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Използване на част от натрупаните общи отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на машини за третиране на строителните отпадъци /един брой трошачка и един брой…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 188

РЕШЕНИЕ №521 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2023 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 167

РЕШЕНИЕ №520 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Предоставяне на помещение за фронт-офис за насочване към социални услуги

https://www.livechatalternative.com/