Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 50

РЕШЕНИЕ №75 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Промени в разчета на инвестиционната  програма На основание чл. 21, ал.1 т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 124 от Закона за публичните…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 31

РЕШЕНИЕ №74 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г.   Относно: Одобряване на бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2025 – 2027 г. в частта за местните дейности   На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 35

РЕШЕНИЕ №73 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2024 г. за изпълнение на дейностите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 33

РЕШЕНИЕ №72 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/ 25.04.2024 г. Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в община Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 47

РЕШЕНИЕ №71 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/ 25.04.2024 г. Относно: Годишен финансов отчет на МБАЛ-Луковит ЕООД

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 51

РЕШЕНИЕ №70 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Актуализация на програмата за реализация. на План за интегрирано развитие на Община Луковит  (ПИРО) 2021- 2027 г.  

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 54

РЕШЕНИЕ №69 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023 г. на План за интегрирано развитие на община Луковит  (ПИРО) 2021- 2027 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 54

РЕШЕНИЕ №68 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Доклад за наблюдение за изпълнение на План за интегрирано развитие на община Луковит  (ПИРО) за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 51

РЕШЕНИЕ №67 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: План за действие на Община Луковит за периода 2024-2030 г. в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 50

РЕШЕНИЕ №66 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Молба с вх. номер 02-438 от 02.02.2024год. с искане на съгласие за строеж на постройка на допълващото застрояване на граница с общински имот.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 53

РЕШЕНИЕ №65 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура - подземен електропровод, с цел довеждане на електрическа енергия…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 52

РЕШЕНИЕ №64 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Закупуване на недвижим имот

https://www.livechatalternative.com/