Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 42

РЕШЕНИЕ №394 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 42

РЕШЕНИЕ №393 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 36

РЕШЕНИЕ №392 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.             Относно: Проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит – Роман“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 34

РЕШЕНИЕ №391 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Удължаване изпълнението на договор BG05M9OP001-6.002-0016-C01, „Патронажна грижа + в община Луковит“, финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 39

РЕШЕНИЕ №390 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 42

РЕШЕНИЕ №389 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 44

РЕШЕНИЕ №388 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021г. – 2028г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 34

РЕШЕНИЕ №387 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.              Относно: Приеманена Програма за опазване на околната среда на Община Луковит 2021-2028 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 23

РЕШЕНИЕ №386 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   ОТНОСНО: Избиране на общински съветник, който да председателства заседанието на Общински съвет Луковит на 25.07.2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 25

РЕШЕНИЕ №385 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Определяне на реда за избор на председателстващ заседанието на Общински съвет Луковит на 25.07.2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/07.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 14 юли 2022 42

РЕШЕНИЕ №384 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 07.07.2022 г.                   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в комисия за изработване на Областна аптечна карта

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/23.06.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 30 юни 2022 53

РЕШЕНИЕ №383 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №45/ 23.06.2022 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно общо събрание  на акционерите на „МБАЛ - Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч с ЕИК 110503990, което…