Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 33

РЕШЕНИЕ №364 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Разсрочване на натрупани задължения за наем или аренда на земеделска земя общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 24

РЕШЕНИЕ №363 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2021 г. за изпълнение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 35

РЕШЕНИЕ №362 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Актуализация на общата численост и структурата на Общинската администрация Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 21

РЕШЕНИЕ №361 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Оправомощаване на кмета на Община Луковит да взема решения, свързани с банковото обслужване на Община Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 59

РЕШЕНИЕ №360 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: ПРИЕМАНЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА 2022 г. НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ             На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 април 2022 37

РЕШЕНИЕ №359 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.   Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2021 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 април 2022 33

РЕШЕНИЕ №358 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.35 по Кадастралната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 април 2022 22

РЕШЕНИЕ №357 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.225.1 по Кадастралната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 април 2022 27

РЕШЕНИЕ №356 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.26 по Кадастралната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 април 2022 29

РЕШЕНИЕ №355 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.37 по Кадастралната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 април 2022 19

РЕШЕНИЕ №354 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.   Относно: Приемане на годишен Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Луковит за 2021 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 април 2022 24

РЕШЕНИЕ №353 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.   Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за 2022 г.