Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 7

РЕШЕНИЕ №550 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №72/ 20.09.2023 г.   Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №71/13.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 18 септември 2023 26

РЕШЕНИЕ №549 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №71/ 13.09.2023 г.   Относно: Предложение за определяне от Общински съвет Луковит на съдебни заседатели за Районен  съд гр. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №71/13.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 18 септември 2023 20

РЕШЕНИЕ №548 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №71/ 13.09.2023 г.   Относно: Предложение за определяне от Общински съвет Луковит на съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №71/13.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 18 септември 2023 19

РЕШЕНИЕ №547 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №71/ 13.09.2023 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №71/13.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 18 септември 2023 16

Относно: Даване на съгласие на Община Луковит като акционер за участие на Многопрофилна болница за активно лечение „ Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч в Отворена процедура за кандидатстване BG16FFPR003 - 2.001 – Концепции…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №70/17.08.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 23 август 2023 45

РЕШЕНИЕ №545 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №70/ 17.08.2023 г.   Относно: Заповед №РД-07-117 от 01.08.2023 г. на Областен управител Ловеч за връщане на Решение №534/25.07.2023 г. за ново обсъждане в Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №69/16.08.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 23 август 2023 41

РЕШЕНИЕ №544 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №69/ 16.08.2023 г.   Относно: относно: Актуализиране на Общински годишен план за младежта на Община Луковит за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 39

РЕШЕНИЕ №543 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно:  Актуализация на Решение № 532 /28.06.2023 год. за Обособяване на зони в град Луковит, с възможността им за отдаването им под наем, форма на апортиране или продажба…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 47

РЕШЕНИЕ №542 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно:  Проектно предложение на Народно читалище  „Борба 1895“ с. Торос по процедура BG06RDNP001-19.768 на „МИГ Луковит-Роман“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 43

РЕШЕНИЕ №541 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.     Относно:  Прехвърляне на притежаваните акции от капитала на МБАЛ „Д-р  Параскев Стоянов“АД-гр.Ловеч

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 43

РЕШЕНИЕ №540 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024-2027 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на временни комисии за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 36

РЕШЕНИЕ №539 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно: Определяне на максималния брой на таксиметровите автомобили извършващи дейност на територията на община Луковит, определяне на минимални и максимални цени…

https://www.livechatalternative.com/