Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 751

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №57 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват УПИ ХІ, кв.22 по Регулационния и кадастрален план…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 609

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №56 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. Относно: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,    обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 611

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №55 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №32/21.12.2015 Г. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-03 от 08.01.2016г. на Областен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 623

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №54 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №30/21.12.2015 Г.   На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-02 от 08.01.2016г.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 622

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №53 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.   ОТНОСНО: ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 Г.   На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.16 ал.1 от Закона за младежта, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 614

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №52 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2016 Г.   На основание чл.21 ал.1 т.12 и…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 636

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №51 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В СОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА   На основание чл.20 от ЗМСМА и във връзка с…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 606

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №50 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с кадастрален номер 000140 от землището на с.Румянцево, с цел отреждане…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 629

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №49 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.РУМЯНЦЕВО   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 690

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №48 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 698

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №47 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 697

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №45 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинска    собственост за периода  01.01.2016 – 31.12.2016 На основание чл.21…

https://www.livechatalternative.com/