Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 11/ 24.08. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 711

РЕШЕНИЕ НОМЕР 142 ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение номер 129 по протоколлномер  9/20.07.2012 на  Общински съвет Луковит.На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе следното Решение:Отменя…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/ 20.07. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 896

РЕШЕНИЕ НОМЕР 123 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Бюджета на Община Луковит към 30.06.2012 г .На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит приема за сведение  Информация за изпълнението на Бюджета…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 8/ 25.06. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 812

РЕШЕНИЕ НОМЕР 97 ОТНОСНО:Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Луковит и кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001- 5.1.04 «Помощ в дома», Оперативна програма…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/ 03.05.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 836

РЕШЕНИЕ НОМЕР 69 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор номер  11/321/00563…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/ 19.03.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 798

РЕШЕНИЕ НОМЕР 49 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 31.03.2012 Г:На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/16.02.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 797

РЕШЕНИЕ НОМЕР 34 ОТНОСНО:Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г :На основание чл.21 ал.1 т.23 и във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.66…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/29.12.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 895

РЕШЕНИЕ НОМЕР 12 ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗА МАНДАТ   2011-2015 ГОДИНА:На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/29.11.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 966

РЕШЕНИЕ НОМЕР 03 ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ  2011-2015 ГОДИНА:На основание чл.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/08.11.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 814

РЕШЕНИЕ НОМЕР 01 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване за Председател на ОбС:Общински съвет Луковит избира 3-членна комисия за провеждане на тайно гласуване  за избор на ОбС Луковит в състав:Председател:…

https://www.livechatalternative.com/