Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 605

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №80 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Света Параскева“, с.Дерманци, община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 576

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №79 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Св.св.Кирил и Методий“, с.Торос, община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 590

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №78 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Свети Архангел Михаил“, с.Ъглен, община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 593

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №77 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. Относно: Изменение на Решение №64, взето с протокол № 5 от 29.02.2016 година, относно увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 606

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №76 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на  Общинския годишен план за младежта в изпълнение на закона за младежта – Община Луковит 2016 г. На основание чл.21…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 614

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №75 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Информация по Закона за енергията от възобновяеми източници На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.10 а.3 т.2  от Закона за енергията…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 582

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №74 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Луковит за 2016 г. На основание чл. 8, ал,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 593

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №73 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Общински план за развитие 2014 – 2020 г. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 618

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №72 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Участие на община Луковит в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група /МИГ Луковит -Роман" за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 586

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №71 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Промяна статута на Професионална гимназия по селско                стопанство – град Луковити право…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 685

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №70 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на числеността на персонала на услугата „Домашен социален патронаж“   На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА и Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 673

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №69 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.ДЕРМАНЦИ   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински…

https://www.livechatalternative.com/