Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 562

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №92 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Разделяне на общински имот №149013 за обособяване на два отделни имота, промяна на начина на трайно ползване на новообразувания имот,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 639

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №91 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Даване на съгласие за разделяне на  поземлен имот с идентификатор 44327.227.28 по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 594

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №90 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 44327.226.28 по КККР на гр. Луковит,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 574

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №89 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 44327.226.30 по КККР на гр. Луковит, находящ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 587

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №88 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Продажба на недвижим имот – находящ се в гр.Луковит На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС,  Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 627

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №87 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно:Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК-Ловеч изградена канализационна мрежа и рехабилитирана водопроводна мрежа в община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 662

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №86 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническа инфраструктура - захранващ водопровод…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 688

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №85 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно:Годишен   финансов   отчет                           на „МБАЛ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 661

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №84 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/21.04. 2016 г. Относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит На основание чл.21, ал.2…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 699

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №83 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Изменение на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени терени и зелени площи при извършване на строителни…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 642

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №82 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно:Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища за 2015 година На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 619

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №81 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на  Решение №15 от 30.11.2015 г. относно състава на местна наблюдателна комисия На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински…

https://www.livechatalternative.com/