Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 573

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №105 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.500.3009 по КККР на гр. Луковит / УПИ IX в кв.73…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 604

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №104 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на недвижим имот - частна общинска собственост     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14  от ЗОС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 668

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №103 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на недвижим имот - публична общинска собственост   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал. 6 от ЗОС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 629

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №102 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на движимо имущество – общинска собственост - с.Карлуково На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35  от ЗОС, чл.38…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 654

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №101 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Петревене На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35 и 41 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 689

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №100 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 644

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №99 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35 и 41 от ЗОС,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 8/27.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 682

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №98 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/27.04. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,     обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 630

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №97 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на Решение №39 от 21.12.2015 г. относно определяне представители на Община Луковит в  Регионално сдружение  „ЦЕНТРАЛНА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 602

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №96 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. ”Триадица”…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 598

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №95 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Определяне на представител на Община Луковит в „МБАЛ проф.д-р П.Стоянов“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 592

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №94 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,     обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от…

https://www.livechatalternative.com/