Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 598

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №128 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Отпускане на еднократна парична помощ на гражданин на община Луковит   На основание чл. 17  ал.1 т.3 и чл.20  от ЗМСМА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 641

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №127 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Промяна наименованието на Целодневните детски градини на територията на община Луковит   На основание чл. 17  ал.1 т.3…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 682

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г.         ОТНОСНО:    Удостояване на граждани със званието                          …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 787

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г.         ОТНОСНО:    Удостояване на граждани със званието                          …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 661

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №124 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Сключване на споразумение с НПО - Център занезависим живот   На основание чл. 21  ал.1 т.23 и във връзка с чл.59 и сл.  от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 719

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №125 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Започване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост – площадка за сепарираща…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 11/06.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 659

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №123 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №11/06.07.2016 г. ОТНОСНО: Отмяна на Решение №104 от 30.05.2016 г. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-97/2016 г. на Областен управител Ловеч Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 579

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №122 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.14 ал.6 от ЗОС и чл.20…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 587

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №121 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост, с. Бежаново   На основание чл.21 ал.1 т.8 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 578

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №120 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО:    Изменение на Решение №103 от 30.05.2016 г. /върнато за ново обсъждане със Заповед на Областен управител Ловеч/   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 563

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №119 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на Списъка на средищните училища на територията на община Луковит за 2017 година   На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.20 от ЗМСМА, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 593

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №118 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ,…

https://www.livechatalternative.com/