Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 556

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №94 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,     обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 557

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №93 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Обезщетяване на собственици на земеделски земи в Дерманци На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.10"б" от ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 534

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №92 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Разделяне на общински имот №149013 за обособяване на два отделни имота, промяна на начина на трайно ползване на новообразувания имот,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 614

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №91 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Даване на съгласие за разделяне на  поземлен имот с идентификатор 44327.227.28 по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 563

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №90 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 44327.226.28 по КККР на гр. Луковит,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 547

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №89 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 44327.226.30 по КККР на гр. Луковит, находящ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 565

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №88 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Продажба на недвижим имот – находящ се в гр.Луковит На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС,  Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 605

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №87 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно:Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК-Ловеч изградена канализационна мрежа и рехабилитирана водопроводна мрежа в община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 637

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №86 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническа инфраструктура - захранващ водопровод…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 664

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №85 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно:Годишен   финансов   отчет                           на „МБАЛ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 634

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №84 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/21.04. 2016 г. Относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит На основание чл.21, ал.2…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 673

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №83 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Изменение на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени терени и зелени площи при извършване на строителни…

https://www.livechatalternative.com/