Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 559

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №155 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО: Кандидатстване по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 701

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №154 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на движимо имущество заведено в баланса на „Строител“ ЕООД На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС, чл.38, ал.1 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 600

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №153 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,                     находящ се в с.Ъглен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 610

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №152 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,                     находящ се в с.Петревене…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 618

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №151 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,                     находящ се…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 622

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №150 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,находящ се в гр.Луковит На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 535

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №148 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на НЧ „Отец Паисий 1926“ с.Ъглен, община Луковит по Програма за развитие на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 546

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №147 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК Ловеч изградена канализационна мрежа гр.Луковит На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 561

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №146 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Заявление за закупуване на реални части от УПИ VІ, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.205 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващи на ПИ с…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 540

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №145 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Допълнение на Решение №33/21.12.2015 г. на ОбС Луковит На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА и чл.205 от ЗУТ, ОбС Луковит  взе  следното…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 536

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №144 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК, обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА, ОбС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 544

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №143 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017…

https://www.livechatalternative.com/