Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №69/16.08.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 23 август 2023 173

РЕШЕНИЕ №544 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №69/ 16.08.2023 г.   Относно: относно: Актуализиране на Общински годишен план за младежта на Община Луковит за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 136

РЕШЕНИЕ №543 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно:  Актуализация на Решение № 532 /28.06.2023 год. за Обособяване на зони в град Луковит, с възможността им за отдаването им под наем, форма на апортиране или продажба…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 164

РЕШЕНИЕ №542 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно:  Проектно предложение на Народно читалище  „Борба 1895“ с. Торос по процедура BG06RDNP001-19.768 на „МИГ Луковит-Роман“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 152

РЕШЕНИЕ №541 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.     Относно:  Прехвърляне на притежаваните акции от капитала на МБАЛ „Д-р  Параскев Стоянов“АД-гр.Ловеч

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 141

РЕШЕНИЕ №540 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024-2027 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на временни комисии за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 146

РЕШЕНИЕ №539 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно: Определяне на максималния брой на таксиметровите автомобили извършващи дейност на територията на община Луковит, определяне на минимални и максимални цени…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 153

РЕШЕНИЕ №538 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №68/ 25.07.2023 г.   Относно: Приемане на Общински годишен  план за младежта на Община Луковит за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 185

РЕШЕНИЕ №537   ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ 68/ 25.07.2023 г.     Относно: Актуализация на списъка на средищните детски градини и училища на територията на община Луковит за учебната 2023-2024 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 154

РЕШЕНИЕ №536 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.            Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 140

РЕШЕНИЕ №535 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №68/ 25.07.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и проект за изменение на Подобен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 143

РЕШЕНИЕ №534 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.   Относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 44327.257.40, съгласно Кадастралната карта и кадастралните…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 юли 2023 150

РЕШЕНИЕ №533 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №68/ 25.07.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в с.Торос, общ.Луковит

https://www.livechatalternative.com/