Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

неделя, 11 декември 2016 587

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №191 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.   ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанска 2016/2017 г. На основание …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

неделя, 11 декември 2016 626

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №190 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост                      находящ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

неделя, 11 декември 2016 623

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №189 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.   ОТНОСНО: Проектно предложение BG05M2OP001-3.0Q2-0228 „Днешните деца - утрешното бъдеще" по процедура BGQ5M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

неделя, 11 декември 2016 648

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №188 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.   Относно:  Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи по проект „Изграждане на регионална…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/28.11.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

неделя, 11 декември 2016 664

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №187 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №20/28.11.2016 г.   ОТНОСНО: Изменение на Решение №172 от 31.10.2016 година.   На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-07-156 12.10.2016 год. На Областен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/28.11.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

неделя, 11 декември 2016 715

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №186 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №20/28.11.2016 г.   ОТНОСНО: Изменение на Решение №171 от 31.10.2016 година. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-07-156 12.10.2016 год. на Областен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/28.11.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

неделя, 11 декември 2016 666

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №185 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №20/28.11.2016 г.   ОТНОСНО: Учредяване право на строеж с цел изграждане на Периферен                     филиал…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 557

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №183 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №17/28.10.2016 г.   ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Луковит за 2017 г.   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 566

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №182 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №17/28.10.2016 г.   ОТНОСНО: Продължаване срока на договора за възлагане управлението                    на „МБАЛ …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 554

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №181 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:   Одобряване на задание за изработване на общ устройствен план                     …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 546

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №180 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №17/28.10.2016 г.   Относно: Създаване на нова локализационна единица и включването й в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 548

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №179 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ На основание чл.21,…

https://www.livechatalternative.com/