Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 489

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №163 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Отдаване под аренда на имоти – частна  общинска   собственост – земеделски земи посредством публично оповестен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 516

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №162 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Отдаване под аренда на недвижими имоти - общинска  собственост находящи се в с.Дерманци На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 522

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №161 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Учредяване възмездно право на ползвне за срок от 10 г.в имот – частна общинска собственост в с.Дерманци  На основание чл.21…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 513

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №160 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Инвестиционно намерение на Кмета на с. Румянцево да реализира постройка за траурни ритуали в УПИ I, кв. 32 по Регулационния му…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 514

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №159 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху общински терен – частна общинска собственост за построяване на гаражи На основание чл.21,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 558

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №158 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Запис на заповед за аванс по Договор BG05M2OP001 - 3.001­-0001 за изпълнение на проект „Заедно" по ОП „Наука и образование за интелигентен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 528

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №157 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Кандидатстване с проекти по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Инвестиции…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 549

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №156 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО: Кандидатстване с проекти по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. « Инвестиции…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 553

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №155 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО: Кандидатстване по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 691

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №154 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на движимо имущество заведено в баланса на „Строител“ ЕООД На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС, чл.38, ал.1 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 593

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №153 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,                     находящ се в с.Ъглен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 604

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №152 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,                     находящ се в с.Петревене…

https://www.livechatalternative.com/