Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 487

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №49 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.РУМЯНЦЕВО   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 550

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №48 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 538

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №47 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 544

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №45 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинска    собственост за периода  01.01.2016 – 31.12.2016 На основание чл.21…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 533

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №44 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 578

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №43 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2016 Г.   На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл. 2, ал.4 и ал.5…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 493

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №42 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 505

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №41 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕШЕНИЕ №12/30.11.2015 Г. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 511

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №40 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,     обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 492

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №39 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ                     В РСО „ЦЕНТРАЛНА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 508

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №38 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №11/30.11.2015 г.                        НА ОБЩИНСКИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 510

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №37 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: АНАЛИЗ  НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ             ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА…