Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 24

РЕШЕНИЕ №86 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Луковит за 2024 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 30

РЕШЕНИЕ №85 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Проектно предложение по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“  2021-2027

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 27

РЕШЕНИЕ №84 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Предложение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 21

РЕШЕНИЕ №83 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Смяна отреждането на общински имот, представляващ УПИ XVII, кв. 119 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.3557 по КККР на града

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 25

РЕШЕНИЕ №82 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Одобряване на проект за частична промяна на зона в Общ устройствен план (ОУП) на Община Луковит за част от поземлен имот с идентификатор 44327.243.12, местн. „Бяло поле“ по…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 24

РЕШЕНИЕ №81 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Обединяване на общински имоти, представляващи УПИ XII, XIII, XIV, XV и XVI, кв. 8 по Регулационния план на с. Дъбен, общ. Луковит, с отреждане „за жилищно застрояване“, попадащи в…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 28

РЕШЕНИЕ №80 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Разделяне на общински имот с идентификатор 44327.502.2313 по КККР на гр. Луковит, съответстващ на УПИ I, кв. 75 по Регулационния план на града

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 26

РЕШЕНИЕ №79 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване/ПУП-ПЗ/, както и Парцеларни планове/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 29

РЕШЕНИЕ №78 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Торос

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 23

РЕШЕНИЕ №77 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Торос        

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 23

РЕШЕНИЕ №76 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Осигуряване на средства за ремонт на покрива на Народно читалище „Христо Ботев 1895“ с. Дерманци

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 02 май 2024 28

РЕШЕНИЕ №75 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8/25.04.2024 г. Относно: Промени в разчета на инвестиционната  програма На основание чл. 21, ал.1 т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 124 от Закона за публичните…

https://www.livechatalternative.com/