Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 13

РЕШЕНИЕ №398 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.             Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2022 г. по чл.60 и чл. 64 от ЗУО

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 9

РЕШЕНИЕ №397 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.             Относно: Отмяна на Решение №359 от 29.03.2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 11

РЕШЕНИЕ №396 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 13

РЕШЕНИЕ №395 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Заявление с вх. №02-2651 от 23.06.2022 год. за искане на съгласие за използване на общинска земя за поставяне на навес

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 15

РЕШЕНИЕ №394 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 12

РЕШЕНИЕ №393 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 14

РЕШЕНИЕ №392 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.             Относно: Проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит – Роман“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 12

РЕШЕНИЕ №391 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Удължаване изпълнението на договор BG05M9OP001-6.002-0016-C01, „Патронажна грижа + в община Луковит“, финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 14

РЕШЕНИЕ №390 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 10

РЕШЕНИЕ №389 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 19

РЕШЕНИЕ №388 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.   Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021г. – 2028г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 01 август 2022 12

РЕШЕНИЕ №387 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.              Относно: Приеманена Програма за опазване на околната среда на Община Луковит 2021-2028 г.