Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №54/17.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 декември 2018 25

РЕШЕНИЕ №484 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 17.12.2018 г.               ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовири ПОС              …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №54/17.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 декември 2018 20

РЕШЕНИЕ №483 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 17.12.2018 г.                  ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне за управление на Община Луковит имот, публична държавна собственост- пещера…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №54/17.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 декември 2018 14

РЕШЕНИЕ №482 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 17.12.2018 г.             ОТНОСНО: Изменение на Регулационния план на гр. Луковит в обхват кв.192, кв.193 и улицата между тях с ОК 609;613.            …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №54/17.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 декември 2018 17

РЕШЕНИЕ №481 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 17.12.2018 г.             ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №54/17.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 декември 2018 16

РЕШЕНИЕ №480 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 17.12.2018 г.   ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Луковит за стопанската 2019-2020…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №54/17.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 декември 2018 20

РЕШЕНИЕ №479 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 17.12.2018 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- общинска собственост, находящ се в гр. Луковит               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и чл.41 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №54/17.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 декември 2018 23

РЕШЕНИЕ №478 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 17.12.2018 г. ОТНОСНО: План- сметка за необходимите разходи за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №54/17.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 27 декември 2018 21

РЕШЕНИЕ №477 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 17.12.2018 г. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 409 от 18.06.2018 година Общински съвет Луковит             На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и въз…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №53/13.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 декември 2018 26

РЕШЕНИЕ №476 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №53/ 13.12.2018 г. ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на ДДС по първо авансово плащане по…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №53/13.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 декември 2018 24

РЕШЕНИЕ №475 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №53/ 13.12.2018 г.               Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №53/13.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 декември 2018 21

РЕШЕНИЕ №474 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №53/ 13.12.2018 г.               Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща второ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №53/13.12.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 декември 2018 24

РЕШЕНИЕ №473 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №53/ 13.12.2018 г.               Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане…