Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 15

РЕШЕНИЕ №264 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.   Относно: Упълномощаване кмета на Община Луковит да подпише запис на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” за осигуряване на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 11

РЕШЕНИЕ №263 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.   Относно: Упълномощаване кмета на Община Луковит да подпише запис на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” за осигуряване на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 16

РЕШЕНИЕ №262 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.         Относно: Даване на съгласие Кмета на Община Луковит да направи предложение на министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 16

РЕШЕНИЕ №261 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.         Относно: Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПП/ за трасе на електропровод средно напрежение /20kV/  през имоти с идентификатори…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 10

РЕШЕНИЕ №260 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.             Относно: Намаляване на началната тръжна продажна цена на общински недвижим имот- частна общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 13

РЕШЕНИЕ №259 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.         Относно: Актуализация на списъка на средищните детски градини и училища на територията на община Луковит за учебната 2021/2022 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 14

РЕШЕНИЕ №258 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.             Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление, разпореждане с общински жилища на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 17

РЕШЕНИЕ №257 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.                   Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 16

РЕШЕНИЕ №256 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 36

РЕШЕНИЕ №255 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/31.05.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 07 юни 2021 20

РЕШЕНИЕ №254 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/ 31.05.2021 г.   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит   На основание чл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №27/28.04.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 май 2021 54

РЕШЕНИЕ №253 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №27/ 28.04.2021 г.                    Относно: Поставяне на бюст-паметник на Христо Ботев в град Луковит