Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 3

РЕШЕНИЕ №441 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: Именуване на площада, намиращ се в с. Дерманци между ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и Народно читалище „Христо Ботев 1895 г.“ на името на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 2

РЕШЕНИЕ №440 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи по проект „Подобряване инфраструктурата на СУ „Алеко Константинов“-…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 2

РЕШЕНИЕ №439 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.09.2018 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 2

РЕШЕНИЕ №438 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: Съществуване на маломерни паралелки в неспециализираните училища на територията на община Луковит и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 2

РЕШЕНИЕ №437 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г. Относно: Провеждане на Трети национален събор „Млечният път на България през вековете“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 1

РЕШЕНИЕ №436 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 1

РЕШЕНИЕ №435 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г. Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2017 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 3

РЕШЕНИЕ №434 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: Издаване на запис на заповед от Община Луковит в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 6

РЕШЕНИЕ №433 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 4

РЕШЕНИЕ №432 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: Продажба на недвижим имот- общинска собственост, находящ се в гр. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 7

РЕШЕНИЕ №431 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: Поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/27.08.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 03 септември 2018 7

РЕШЕНИЕ №430 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/ 27.08.2018 г.   Относно: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи посредством публично оповестен конкурс