Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 11

РЕШЕНИЕ №135 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.               Относно: Партньорство по проектно предложение по процедура BG05M20P001-3.024 МИГ Луковит- Роман „Подобряване на достъпа и намаляване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 12

РЕШЕНИЕ №134 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.               Относно: Партньорство по проектно предложение по процедура BG05M20P001-3.024 МИГ Луковит- Роман „Подобряване на достъпа и намаляване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 12

РЕШЕНИЕ №133 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.               Относно: Партньорство по проектно предложение по процедура BG05M20P001-3.024 МИГ Луковит- Роман „Подобряване на достъпа и намаляване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 11

РЕШЕНИЕ №132 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.         Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящи се в гр. Луковит, общ. Луковит На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 10

РЕШЕНИЕ №131 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.         Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящи се в гр. Луковит, общ. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 19

РЕШЕНИЕ №130 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.         Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура- магистрален…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 13

РЕШЕНИЕ №129 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.             Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Луковит за 2020 г. На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 12

РЕШЕНИЕ №128 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.    Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в община Луковит през 2019 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 13

РЕШЕНИЕ №127 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.    Относно: Провеждане на Традиционен панаир  Луковит 2020 г. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/21.07.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 28 юли 2020 14

РЕШЕНИЕ №126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №13/ 21.07.2020 г.             Относно: Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №12/23.06.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 30 юни 2020 45

РЕШЕНИЕ №125 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/ 23.06.2020 г.           Относно: Осигуряване на средства за текущ ремонт на НЧ „Съзнание 1895“ град Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №12/23.06.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 30 юни 2020 41

РЕШЕНИЕ №124 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/ 23.06.2020 г.               Относно: Мерки за компенсиране на неблагоприятния ефект от въведените мерки за борба с COVID-19