Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 34

РЕШЕНИЕ №110 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно:Освобождаване на управителя на „МБАЛ-Луковит“ ЕООД и определяне на временно изпълняващ длъжността управител

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 21

РЕШЕНИЕ №109 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Изменение на подробния устройствен план на гр.Луковит в обхват УПИ III „за озеленяване“, кв.227, УПИ I  „за спортна площадка, съблекалня и озеленяване в кв.39 и УПИV „за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 20

РЕШЕНИЕ №108 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Заявление с вх. номер 02-2193 от 06.06.2024год. за изкупуване на реална част от ПИ с идентификатор 44327.502.2471 – общинска собственост, която част по действащия регулационен план е…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 18

РЕШЕНИЕ №107 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Заявление с вх. номер 02-2229 от 10.06.2024год. за поставяне на преместваем обект – каравана за търговска дейност в площадното пространство на с. Торос, общ. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 29

РЕШЕНИЕ №106 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 22

РЕШЕНИЕ №105 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Луковит .

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 23

РЕШЕНИЕ №104 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Луковит .

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 23

РЕШЕНИЕ №103 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно заседание на Общото събрание на акционерите във „ВИК“ АД- гр. Ловеч, което ще се проведе на 25 юни 2024 г.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 22

РЕШЕНИЕ №102 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Прекратяване на Предварителен договор за учредяване на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост от 09.06.2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 18

РЕШЕНИЕ №101 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Отдаване под наем на част от  сграда – публична общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 23

РЕШЕНИЕ №100 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г.   Относно: Бракуване  на  движимо имущество – частна общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 03 юли 2024 20

РЕШЕНИЕ №99 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/26.06.2024 г. Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за ДДС по Административен договор за отпускане на безвъзмездна…

https://www.livechatalternative.com/