Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 6

РЕШЕНИЕ №562 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.     Относно:  Присъждане на Кмета на Община Луковит, общинските съветници и кметовете на кметства, завършващи мандата си 2019-2023 г. без прекъсване на почетни знаци на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 7

РЕШЕНИЕ №561 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.   Относно:  Разрешаване формирането  на  паралелки по чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 6

РЕШЕНИЕ №560 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.   Относно:  Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната   2023-2024 година.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 9

РЕШЕНИЕ №559 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.     Относно:  Отдаване под наем на помещение от сграда-публична общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 7

РЕШЕНИЕ №558 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.   Относно:  Приемане на годишен Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Луковит за 2022 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 7

РЕШЕНИЕ №557 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в сТорос, общ.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 8

РЕШЕНИЕ №556 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №72/ 20.09.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост находящ се в гр.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 8

РЕШЕНИЕ №555 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №72/ 20.09.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост находящ се в гр.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 8

РЕШЕНИЕ №554   ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ 72/ 20.09.2023 г.     Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост находящ се в гр.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 10

РЕШЕНИЕ №553 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.            Относно: Предоставяне за ползване на рекламни елементи – собственост на Община Луковит и находящи се в имоти – общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 9

РЕШЕНИЕ №552 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №72/ 20.09.2023 г.   Относно: Проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 7

РЕШЕНИЕ №551 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г. Относно: Приемане на бюджета за 2023 г. на Община Луковит

https://www.livechatalternative.com/