Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №22/29.12.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 януари 2021 26

РЕШЕНИЕ №183 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/ 29.12.2020 г.             Относно: Предоставяне на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №22/29.12.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 януари 2021 27

РЕШЕНИЕ №182 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/ 29.12.2020 г.         Относно: ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2020 Г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №22/29.12.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 януари 2021 21

РЕШЕНИЕ №181 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/ 29.12.2020 г.             Относно: План-сметка за необходимите разходи за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №22/29.12.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 януари 2021 19

РЕШЕНИЕ №180 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/ 29.12.2020 г.   ОТНОСНО: Избиране на общински съветник, който да председателства заседанието на Общински съвет Луковит на 29.12.2020 г. 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №22/29.12.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 януари 2021 21

РЕШЕНИЕ №179 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/ 29.12.2020 г.   Относно: Определяне на реда за избор на председателстващ заседанието на Общински съвет Луковит на 29.12.2020 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №21/26.11.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 03 декември 2020 32

РЕШЕНИЕ №178 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/ 26.11.2020 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на  Общото събрание на Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №21/26.11.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 03 декември 2020 34

РЕШЕНИЕ №177 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/ 26.11.2020 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във „ВИК“ АД- гр. Ловеч, което ще се проведе на 10.12.2020…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №21/26.11.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 03 декември 2020 33

РЕШЕНИЕ №176 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/ 26.11.2020 г.   Относно: Актуализиране състава на Комисия за осъществяване дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №21/26.11.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 03 декември 2020 31

РЕШЕНИЕ №175 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/ 26.11.2020 г.               Относно: Проектно предложение по  процедура BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №21/26.11.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 03 декември 2020 33

РЕШЕНИЕ №174 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/ 26.11.2020 г.               Относно: Проектно предложение по  процедура BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №21/26.11.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 03 декември 2020 33

РЕШЕНИЕ №173 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/ 26.11.2020 г.    Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2020 год.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №21/26.11.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 03 декември 2020 27

РЕШЕНИЕ №172 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/ 26.11.2020 г.             Относно: Даване на съгласие за предоставяне имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската…