Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 15

РЕШЕНИЕ №70 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Актуализация на програмата за реализация. на План за интегрирано развитие на Община Луковит  (ПИРО) 2021- 2027 г.  

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 21

РЕШЕНИЕ №69 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023 г. на План за интегрирано развитие на община Луковит  (ПИРО) 2021- 2027 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 22

РЕШЕНИЕ №68 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Доклад за наблюдение за изпълнение на План за интегрирано развитие на община Луковит  (ПИРО) за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 13

РЕШЕНИЕ №67 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: План за действие на Община Луковит за периода 2024-2030 г. в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 18

РЕШЕНИЕ №66 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Молба с вх. номер 02-438 от 02.02.2024год. с искане на съгласие за строеж на постройка на допълващото застрояване на граница с общински имот.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 21

РЕШЕНИЕ №65 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура - подземен електропровод, с цел довеждане на електрическа енергия…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 20

РЕШЕНИЕ №64 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Закупуване на недвижим имот

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 16

РЕШЕНИЕ №63 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г.   Относно: Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план - план за регулация с цел промяна предназначението на общински поземлени имоти 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 22

РЕШЕНИЕ №62 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Отдаване под наем на  имоти – частна  общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 24

РЕШЕНИЕ №61 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на Община Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 23

РЕШЕНИЕ №60 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Учредяване право на преминаване на основание чл.192 от ЗУТ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 април 2024 22

РЕШЕНИЕ №59 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. Относно: Програма за управление на Община Луковит за мандат 2023-2027 г.

https://www.livechatalternative.com/