Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 22

РЕШЕНИЕ №491 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК – Ловеч на активи публична общинска собственост, изпълнени от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 19

РЕШЕНИЕ №490 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Изменение на решение №476, взето с протокол №57 от 24.01.2023г. на Общински съвет Луковит. 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 16

РЕШЕНИЕ №489 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Обособяване на зони в гр. Луковит, с възможността им за отдаването им под наем.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 14

РЕШЕНИЕ №488 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Разделяне на 2 на точка 11-та от дневният ред.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 14

РЕШЕНИЕ №487 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 15

РЕШЕНИЕ №486 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Луковит за 2023 – 2024г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 14

РЕШЕНИЕ №485 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Приемане на годишен план за 2023г. за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Луковит. 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 14

РЕШЕНИЕ №484 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Изменение на срока на действие на договора за управление на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛУКОВИТ‘‘ ЕООД.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 15

РЕШЕНИЕ №483 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД за 2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 21

РЕШЕНИЕ №482 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 16

РЕШЕНИЕ №481 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42, чл.79 и чл.91…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 16

РЕШЕНИЕ №480 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит.