Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 7

РЕШЕНИЕ №427 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Съфинансиране на Общ устройствен план на община Луковит (ОУПО) На основание чл.21, ал.1, т.23  във връзка с т.11 от Закона за местното самоуправление и местната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 5

РЕШЕНИЕ №426 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 5

РЕШЕНИЕ №425 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Наименование на социална услуга             На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.2, т.4 б.е (вв) от Правилника за прилагане…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 6

РЕШЕНИЕ №424 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Продажба на ДМА- частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС , чл.33, ал.2, т.1, чл.36, ал.1, чл.38, ал.1 от НРПУРОИ и въз основа на обстоятелствата,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 5

РЕШЕНИЕ №423 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 9

РЕШЕНИЕ №422 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 5

РЕШЕНИЕ №421 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОИ на ОбС- Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 7

РЕШЕНИЕ №420 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Одобряване на терени, представляващи публична общинска собственост, за поставяне на преместваем търговски обект- временен павилион, на основание чл.56 от ЗУТ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 22

РЕШЕНИЕ №419 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Продажба на недвижими имоти- общинска собственост, находящи се в с. Бежаново На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и чл.41 от ЗОС, чл.36, ал.2 и чл.42, чл.79 и чл.91…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 7

РЕШЕНИЕ №418 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   Относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж в имот- частна общинска собственост На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37 от ЗОС и чл.50 от НРПУРОИ на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/ 12.07.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 юли 2018 5

РЕШЕНИЕ №417 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/ 12.07.2018 г.   ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост с идентификатор 44327.257.22 по КККР на гр. Луковит с площ от 14526 кв. м. и НТП- за производство на строителни материали,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/ 25.06.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 27 юни 2018 20

РЕШЕНИЕ №416 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №45/ 25.06.2018 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите във „ВиК“ АД -гр. Ловеч