Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 23

РЕШЕНИЕ №40 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.                 Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Луковит На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.170, ал.2 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 20

РЕШЕНИЕ №39 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.   Относно: За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи по проект „Подобряване инфраструктурата на СУ „Алеко Константинов“-…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 18

РЕШЕНИЕ №38 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.                О Т Н О С Н О:    Кандидатстване на община Луковит по ПРОГРАМА PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 16

РЕШЕНИЕ №37 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.                 Относно: Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 18

РЕШЕНИЕ №36 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.                    Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и  правилата за ползването им…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 17

РЕШЕНИЕ №35 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.                 Относно: Определяне броя и вида на общинските жилища, по предназначение съгласно чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 12

РЕШЕНИЕ №34 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.                 Относно: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК- Ловеч подменена и изградена водопроводна мрежа в гр. Луковит през…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 17

РЕШЕНИЕ №33 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.       Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2019 год.                 …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 19

РЕШЕНИЕ №32 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.   Относно: Продажба на ДМА- частна общинска собственост.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.33, ал.2, т.1, чл.36, ал.1, чл.38, ал.1 от НРПУРОИ и въз основа на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 20

РЕШЕНИЕ №31 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.   Относно: ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2019 Г. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.124 от Закона за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 23

РЕШЕНИЕ №30 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.   Относно: План- сметка за необходимите разходи за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/19.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 27 декември 2019 28

РЕШЕНИЕ №29 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/ 19.12.2019 г.             Относно: Определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет Луковит за мандат 2019-2023 г. На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местното…