Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 19

РЕШЕНИЕ №229 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.                   Относно: Проект за строително- ремонтни работи в Домашен социален патронаж към Фонд „Социална закрила“.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 17

РЕШЕНИЕ №228 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.                   Относно: Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 16

РЕШЕНИЕ №227 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.         Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Дъбен, общ. Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 20

РЕШЕНИЕ №226 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.         Относно: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи посредством публично оповестен конкурс.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 17

РЕШЕНИЕ №225 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.         Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 19

РЕШЕНИЕ №224 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.         Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 17

РЕШЕНИЕ №223 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.             Относно: Отдаване под  аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи посредством публично оповестен конкурс.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 19

РЕШЕНИЕ №222 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.         Относно: Отдаване под  аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи посредством публично оповестен конкурс.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 18

РЕШЕНИЕ №221 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.             Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Румянцево, общ. Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 19

РЕШЕНИЕ №220 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит, общ. Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/25.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 април 2021 26

РЕШЕНИЕ №219 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №26/ 25.03.2021 г.   Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №25/09.03.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 16 март 2021 36

РЕШЕНИЕ №218 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/ 09.03.2021 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно общо събрание  на акционерите на „МБАЛ - Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч с ЕИК 110503990,…