Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 7

РЕШЕНИЕ №25 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.   Относно: Прекратяване на предоставено право на ползване на част от сграда- публична общинска собственост, съгласно Решение №422/2003 г. на Общински съвет, съответно предоставяне…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 6

РЕШЕНИЕ №24 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в Областния съвет за развитие на област Ловеч На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА и чл.62, ал.3 и чл.63 от Правилника…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 6

РЕШЕНИЕ №23 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.   Относно: Определяне на представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 5

РЕШЕНИЕ №22 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 5

РЕШЕНИЕ №21 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г. Относно: Предложение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 5

РЕШЕНИЕ №20 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.   Проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-2.080 МИГ Луковит- Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“ На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 3

РЕШЕНИЕ №19 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.   Удължаване  падежа на запис на заповед от Община Луковит в полза на МТСП, главна  дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, обезпечаваща…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 3

РЕШЕНИЕ №18 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.               Относно: Изпълнение на подписания административен договор по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 4

РЕШЕНИЕ №17 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.                 Относно: Даване на съгласие за предоставяне на имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 3

РЕШЕНИЕ №16 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.               Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици             На основание чл.21,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 10

РЕШЕНИЕ №15 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.                       Относно: ПРПМЯНА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2019 Г.             На основание чл.21,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/29.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 06 декември 2019 10

РЕШЕНИЕ №14 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/ 29.11.2019 г.                 Относно: Определяне състава и ръководството на  ПК по „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО…