Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/20.05.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 27 май 2020 3

РЕШЕНИЕ №109 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/ 20.05.2020 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в редовно общо събрание  на акционерите на „МБАЛ - Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч с ЕИК 110503990, което…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 25

РЕШЕНИЕ №108 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.               Относно: Предоставяне на месечните възнаграждения на общинските съветници в полза на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД  за дейности…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 21

РЕШЕНИЕ №107 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.                            Относно: Отмяна на Решение №91 от 21.04.2016 год. и Решение № 74 от 30.03.2020 год. на  Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 31

РЕШЕНИЕ №106 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.   Относно: Искане за отстъпване право на строеж върху имот общинска собственост за изграждане на обект „Подмяна на преносен (магистрален газопровод) в участъка от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 19

РЕШЕНИЕ №105 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.               Относно: Отмяна на Решение №575/24.09.2019 г. за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на част от имот с проектен идентификатор…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 25

РЕШЕНИЕ №104 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.             Относно: Разделяне на поземлен имот- публична общинска собственост с идентификатор 44327.226.32 съгласно КККР на гр. Луковит На основание чл.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 19

РЕШЕНИЕ №103 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.               Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Дъбен           На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 18

РЕШЕНИЕ №102 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 29.04.2020 г.             Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 17

РЕШЕНИЕ №101 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.          Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 16

РЕШЕНИЕ №100 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.           Относно: Общински план за развитие 2014- 2020 г.             На основание чл.23 от Закона за регионалното развитие и въз…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 20

РЕШЕНИЕ №99 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.               Относно: Проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.091 МИГ Луковит- Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/29.04.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 07 май 2020 15

РЕШЕНИЕ №98 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/ 29.04.2020 г.                     Относно: Искане за учредяване право на строеж за пристрояване към съществуващ самостоятелен обект частна собственост-…