Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №31/19.08.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 август 2021 29

РЕШЕНИЕ №289 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/ 19.08.2021 г. Относно: Създаване на социална услуга „Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №31/19.08.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 август 2021 40

РЕШЕНИЕ №288 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/ 19.08.2021 г. Относно: Провеждане на Пети национален събор „Млечният път на България през вековете“ 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №31/19.08.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 август 2021 27

РЕШЕНИЕ №287 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/ 19.08.2021 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за замяна на концесионер по Договор за концесия за услуга от 06.11.2014 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №31/19.08.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 август 2021 27

РЕШЕНИЕ №286 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/ 19.08.2021 г. Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №31/19.08.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 август 2021 27

РЕШЕНИЕ №285 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/ 19.08.2021 г. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №30/13.07.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 20 юли 2021 45

РЕШЕНИЕ №284 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/ 13.07.2021 г.                   Относно: Създаване на нова локализационна единица и включването ѝ в националния класификатор на настоящите и постоянните…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №30/13.07.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 20 юли 2021 45

РЕШЕНИЕ №283 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/ 13.07.2021 г.                   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №30/13.07.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 20 юли 2021 39

РЕШЕНИЕ №282 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/ 13.07.2021 г.                   Относно: Разсрочване на натрупани задължения за наем или аренда на земеделска земя общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №30/13.07.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 20 юли 2021 39

РЕШЕНИЕ №281 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/ 13.07.2021 г.   ОТНОСНО: Освобождаване от арендно плащане за необработваеми площи, по отношение на които арендатори на земеделска земя общинска собственост поемат задължение за привеждането…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №30/13.07.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 20 юли 2021 37

РЕШЕНИЕ №280 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/ 13.07.2021 г.   ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи с начин на трайно ползване- ниви, лозя, овощни градини, трайни насаждения посредством…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №30/13.07.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 20 юли 2021 49

РЕШЕНИЕ №279 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/ 13.07.2021 г.   ОТНОСНО: Избиране на общински съветник, който да председателства заседанието на Общински съвет Луковит на 13.07.2021 г. 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №30/13.07.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 20 юли 2021 41

РЕШЕНИЕ №278 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/ 13.07.2021 г.   Относно: Определяне на реда за избор на председателстващ заседанието на Общински съвет Луковит на 13.07.2021 г.