Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №39/13.01.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 януари 2022 5

РЕШЕНИЕ №331 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/ 13.01.2022 г.                   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в Организацията за управление на Старопланински туристически…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 23

РЕШЕНИЕ №330 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 16

РЕШЕНИЕ №329 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПП/ за трасе на електропровод средно напрежение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 20

РЕШЕНИЕ №328 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 30

РЕШЕНИЕ №327 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 46

РЕШЕНИЕ №326 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.                   Относно: Проект План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 05 януари 2022 40

РЕШЕНИЕ №325 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №37/02.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 09 декември 2021 30

РЕШЕНИЕ №324 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 02.12.2021 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №37/02.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 09 декември 2021 31

РЕШЕНИЕ №323 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 02.12.2021 г.   ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за създаване на енергийно независима сграда на територията на общината, като част от интегриран мулти - национален проект „Иновации…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 39

РЕШЕНИЕ №322 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Определяне на представител от Общински съвет Луковит в състава на Общинска комисия по безопасност на движение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 35

РЕШЕНИЕ №321 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Необходимост от удължаване срока на проект „Патронажна грижа + в община Луковит“- BG 05М9ОР001-6.002-0016

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 01 декември 2021 42

РЕШЕНИЕ №320 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.                   Относно: Съгласуване на маршрутни разписания от общинската транспортна схема за включване в процедура за възлагане…