Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 15

РЕШЕНИЕ №380 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   Относно: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват урегулиран поземлен имот, с площ от 500 кв.м., съставляващ парцел ІХ-560 в кв.36…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 14

РЕШЕНИЕ №379 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите  и осигурителния стаж   На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 15

РЕШЕНИЕ №378 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,                     обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч  …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 13

РЕШЕНИЕ №377 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Общински годишен план за младежта на Община Луковит  за                     2018 г. в изпълнение на Закона за младежта…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 16

РЕШЕНИЕ №376 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Общински  план за развитие 2014-2020 г. На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА, чл.23  от Закона за регионалното развитие, ОбС Луковит  приема Годишен доклад…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 11

РЕШЕНИЕ №375 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Информация по Закона за енергията от възобновяеми източници   На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА, чл.10 ал.3 т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 10

РЕШЕНИЕ №374 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.45ж от ППЗСПЗЗ и във връзка § 27, ал.2 от ПЗР на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 11

РЕШЕНИЕ №373 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост — земеделски земи посредством публично оповестен конкурс   На основание чл. 21, ал.1. т.8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 11

РЕШЕНИЕ №372 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост   На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОИ на ОбС,  Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 11

РЕШЕНИЕ №371 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Бракуване на движимо имущество - частна общинска собственост   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 12

РЕШЕНИЕ №370 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   ОТНОСНО: Продажба на ДМА - частна общинска собственост   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.ЗЗ, ал.2, т.1, чл.36 ал.1 и чл.38 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 41/26.03.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 03 април 2018 9

РЕШЕНИЕ №369 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/ 26.03.2018 г.   Относно: Продажба на недвижим имот - общинска собственост в гр.Луковит   На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42, чл.79 и чл.91 от НРПУРОИ на ОбС,…