Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №51/29.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 30 октомври 2018 20

РЕШЕНИЕ №456 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/ 29.10.2018 г.               Относно: Използване на натрупаните отчисления по чл.64 от „Закона за управление на отпадъците“ за изграждане на система за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/19.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 26 октомври 2018 16

РЕШЕНИЕ №455 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №50/ 19.10.2018 г.   ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за строителство „Цялостно изграждане на площадка за сепарираща инсталация, намираща се на Регионално…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/19.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 26 октомври 2018 17

РЕШЕНИЕ №454 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №50/ 19.10.2018 г.   ОТНОСНО: Свикване на заседание на Общото събрание на акционерите на „ВиК“ АД- гр. Ловеч На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,  във вр. с чл. 198е, ал.3 и ал.5 от Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/19.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 26 октомври 2018 22

РЕШЕНИЕ №453 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №50/ 19.10.2018 г.   ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Луковит за 2018 г.             На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/19.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 26 октомври 2018 19

РЕШЕНИЕ №452 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №50/ 19.10.2018 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- общинска собственост, находящ се в гр. Луковит.             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и чл.41…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/19.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 26 октомври 2018 18

РЕШЕНИЕ №451 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №50/ 19.10.2018 г.   ОТНОСНО: Даване на съгласие за реформиране на социалните услуги ДЦДУ и ЦСРИ и обединяването им в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства-…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/19.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 26 октомври 2018 19

РЕШЕНИЕ №450 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №50/ 19.10.2018 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит.             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/19.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 26 октомври 2018 20

РЕШЕНИЕ №449 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №50/ 19.10.2018 г.   ОТНОСНО: Предвиждане на допълващо застрояване- петна за гаражни клетки в свободното пространство на многофамилна жилищна сграда- блок „Светлина“, реализиран…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №49/20.09.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 28 септември 2018 25

РЕШЕНИЕ №448 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/ 20.09.2018 г.   Относно: Участие  на Община Луковит при учредяване на „Организация за управление на Старопланински туристически район“ и членство в новосъздадената организация.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №49/20.09.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 28 септември 2018 22

РЕШЕНИЕ №447 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/ 20.09.2018 г.   Относно: Осигуряване на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2018/2019 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №49/20.09.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 28 септември 2018 29

РЕШЕНИЕ №446 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/ 20.09.2018 г.   Относно: Приемане на актуализиран план за действие на община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №49/20.09.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 28 септември 2018 27

РЕШЕНИЕ №445 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/ 20.09.2018 г.   Относно: Продажба на ДМА- частна общинска собственост.