Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 3

РЕШЕНИЕ №92 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.             Относно: Мерки за компенсиране на неблагоприятния ефект от въведените мерки за борба с COVID-19 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 2

РЕШЕНИЕ №91 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.                               Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Луковит за периода…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 2

РЕШЕНИЕ №90 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.               Относно: Изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.266.56, м.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №89 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.               Относно: Вземане на решение за обособяване на отбивка за автобусна спирка в пространството на десния тротоар на републиканския…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №88 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.             Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №87 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.              Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Луковит за 2021 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №86 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.                             Относно: Промяна на Решение №60 от 13.02.2020 г. за разрешаване изработването на Комплексен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №85 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.                             Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №84 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.                               Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- План за застрояване /ПУП-ПЗ/…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №83 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.                               Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- План за застрояване /ПУП-ПЗ/…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №82 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.                               Относно: Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 06 април 2020 1

РЕШЕНИЕ №81 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.                               Относно: Промяна вида на собствеността на поземлен имот общинска собственост с…