Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 14

РЕШЕНИЕ №509 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в редовното Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 13

РЕШЕНИЕ №508 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.               ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост – земеделски земи посредством публично оповестен конкурс…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 11

РЕШЕНИЕ №507 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.               ОТНОСНО: Общински план за младежта на Община Луковит за 2019 година На основание чл. 21, ал. 1. т. 12 и т.23 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 от Закона за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 12

РЕШЕНИЕ №506 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.   ОТНОСНО: Проектно предложение „Интегрирани здравно- социални услуги в община Луковит“   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с Условия за кандидатстване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 13

РЕШЕНИЕ №505 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.               ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет на „Строител“ ЕООД             На основание чл.21, ал.1,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 13

РЕШЕНИЕ №504 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.               ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.            …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 12

РЕШЕНИЕ №503 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.   ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на МКБППМН при Община Луковит за 2018 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН и въз основа…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 19

РЕШЕНИЕ №502 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.   ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнение на мандатната програма на Кмета на община Луковит             На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.44,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 18

РЕШЕНИЕ №501 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- общинска собственост, находящ се в гр. Луковит             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и чл. 41…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 15

РЕШЕНИЕ №500 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.   ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление на Комплекс за социални услуги гр. Луковит на недвижимо имущество- публична общинска собственост…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 21

РЕШЕНИЕ №499 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.                                                                                 …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 05 март 2019 25

РЕШЕНИЕ №498 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №56/ 26.02.2019 г.   ОТНОСНО: Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на Община Луковит             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1…