Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №64/12.07.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 19 юли 2019 26

РЕШЕНИЕ №558 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №64/ 12.07.2019 г.      ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 31

РЕШЕНИЕ №557 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Одобряване на схема за прокарване на път за животни през имот с идентификатор 20688.79.66 по КККР на с. Дерманци

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 29

РЕШЕНИЕ №556 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ  ДДС по първо авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0102-C01/09.05.2019…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 23

РЕШЕНИЕ №555 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ  разходите за ДДС по второ авансово плащане по договор №11/07/2/0/00639…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 30

РЕШЕНИЕ №554 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ второ авансово плащане по договор №11/07/2/0/00639 от 21.03.2018 г. по подмярка…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 24

РЕШЕНИЕ №553 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на временни комисии за провеждане на процедури…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 43

РЕШЕНИЕ №552 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 29

РЕШЕНИЕ №551 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Луковит в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 48

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №550 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.               ОТНОСНО: Определяне  размера на трудовите възнаграждения на кметовете в Община Луковит към 01.06.2019…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 30

РЕШЕНИЕ №549 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Даване на съгласие за облагородяване на общински имот, представляващ тротоарно пространство /джоб/ от ПИ с идентификатор 72552.700.954 между поземлени имоти с идентификатори…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 41

РЕШЕНИЕ №548 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2019 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №63/25.06.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 02 юли 2019 27

РЕШЕНИЕ №547 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 25.06.2019 г.   ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит 2019-2020 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за…