Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 5

РЕШЕНИЕ №63 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.               Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 6

РЕШЕНИЕ №62 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.                 Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 4

РЕШЕНИЕ №61 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.                    Относно: Общински план за младежта на Община Луковит за 2020 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 5

РЕШЕНИЕ №60 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.               Относно: Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/             На основание чл.124а,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 4

РЕШЕНИЕ №59 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.                       Относно: Проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит- Роман „Приобщаване и активно включване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 7

РЕШЕНИЕ №58 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.       Относно: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК- Ловеч на активи публична общинска собственост, изпълнени от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2019 г.          …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 8

РЕШЕНИЕ №57 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.           Относно: Продажба на недвижим имот- общинска собственост, находящ се в гр. Луковит                  На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 7

РЕШЕНИЕ №56 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г. Относно: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи посредством публично оповестен конкурс.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 9

РЕШЕНИЕ №55 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.           Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 7

РЕШЕНИЕ №54 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 3

РЕШЕНИЕ №53 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.      Относно: Приемане на Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД за 2019 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/13.02.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 20 февруари 2020 4

РЕШЕНИЕ №52 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/ 13.02.2020 г.      Относно: Сключване на договор за възлагане управлението на „МБАЛ  - Луковит " ЕООД  гр. Луковит