Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №53/24.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 02 декември 2022 5

РЕШЕНИЕ №450 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №54/ 24.11.2022 г.   Относно: Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за финансиране дейността на Сдружение „МИГ Луковит – Роман“.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №53/24.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 02 декември 2022 3

РЕШЕНИЕ №449 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №53/ 24.11.2022 г.     Относно: Отпускане на временна финансова помощ на МИГ Луковит – Роман.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 8

РЕШЕНИЕ №448 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 7

РЕШЕНИЕ №447 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Одобряване на терен, представляващ публична общинска собственост, за поставяне на преместваем търговски обект – временен павилион/каравана на основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 14

РЕШЕНИЕ №446 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2022-2025г. на Община Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 7

РЕШЕНИЕ №445 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Предложение за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-1.007 “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 13

РЕШЕНИЕ №444 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 13

РЕШЕНИЕ №443 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ на Фонд „Социална закрила“.  

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 13

РЕШЕНИЕ №442 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Oпределяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във „ВИК“ АД – гр. Ловеч, което ще се проведе…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 6

РЕШЕНИЕ №441 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Даване на съгласие за строеж на постройка на основното застрояване на граница с общински имот.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.21, ал.5 от ЗУТ, и въз…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 29 ноември 2022 8

РЕШЕНИЕ №440 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.   Относно: Проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.650 “МИГ Луковит – Роман.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.650…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №51/31.10.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 08 ноември 2022 21

РЕШЕНИЕ №439 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/ 31.10.2022 г.   Относно: Предоставяне за ползване на рекламни елементи – собственост на Община Луковит и находящи се в имоти – общинска собственост.