Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/17.04.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 25 април 2019 20

РЕШЕНИЕ №529 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 17.04.2019 г.   ОТНОСНО: Изменение на Решение №516, взето с Протокол №57 от 26.03.2019 г. на Общински съвет- Луковит, поради допусната техническа грешка

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/17.04.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 25 април 2019 19

РЕШЕНИЕ №528 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 17.04.2019 г.               ОТНОСНО: Предоставяне за стопанисване и управление на недвижим имот- частна общинска собственост            …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/17.04.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 25 април 2019 16

РЕШЕНИЕ №527 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 17.04.2019 г.               ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/17.04.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 25 април 2019 14

РЕШЕНИЕ №526 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 17.04.2019 г. ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет на „МБАЛ Луковит“ ЕООД за 2018 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/17.04.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 25 април 2019 18

РЕШЕНИЕ №525 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 17.04.2019 г.   ОТНОСНО: Използване на натрупаните отчисления по чл.24 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/17.04.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 25 април 2019 16

РЕШЕНИЕ №524 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 17.04.2019 г.   ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС и чл. 15 от НРПУРОИ на Общински съвет Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/17.04.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 25 април 2019 17

РЕШЕНИЕ №523 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 17.04.2019 г.                                                                                 …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/17.04.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 25 април 2019 20

РЕШЕНИЕ №522 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 17.04.2019 г.   ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Луковит. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №58/28.03.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 април 2019 33

РЕШЕНИЕ №520 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №58/ 28.03.2019 г.             Относно: Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №58/28.03.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 април 2019 24

РЕШЕНИЕ №519 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №58/ 28.03.2019 г.               ОТНОСНО: Приключване на производството по ликвидация и заличаване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на „Строител“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/26.03.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 април 2019 21

РЕШЕНИЕ №518 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №57/ 26.03.2019 г.               ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление на ОУ „Неофит Рилски“ на недвижимо имущество- публична…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/26.03.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 април 2019 27

РЕШЕНИЕ №517 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №57/ 26.03.2019 г.   ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на засегнатите имоти и части от имоти- общинска собственост от обект: АМ „Хемус“, участък от км 94+960…