Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №19/16.10.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 23 октомври 2020 9

РЕШЕНИЕ №165 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №19/ 16.10.2020 г.             Относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №19/16.10.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 23 октомври 2020 9

РЕШЕНИЕ №164 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №19/ 16.10.2020 г.         Относно: ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2020 Г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №19/16.10.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 23 октомври 2020 9

РЕШЕНИЕ №163 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №19/ 16.10.2020 г.             Относно: Осигуряване на средства за спортни клубове На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 26

РЕШЕНИЕ №162 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.               Относно: Съществуване на маломерни паралелки в неспециализираните училища на територията на община Луковит и осигуряване на необходимите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 19

РЕШЕНИЕ №161 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.               Относно: Осигуряване на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2020/2021 година…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 21

РЕШЕНИЕ №160 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.               Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит, общ. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 16

РЕШЕНИЕ №159 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.               Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит, общ. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 23

РЕШЕНИЕ №158 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.        Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящи се в гр. Луковит На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и чл.41 от ЗОС,  чл.36,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 24

РЕШЕНИЕ №157 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.    Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Луковит за периода 2019- 2023 г.  

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 25

РЕШЕНИЕ №156 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.             Относно: Актуализация на бюджета на Община Луковит към 01.09.2020 г. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 24

РЕШЕНИЕ №155 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.         Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет Луковит  

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №18/24.09.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 октомври 2020 27

РЕШЕНИЕ №154 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/ 24.09.2020 г.             Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията…