Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 2

РЕШЕНИЕ №376 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Изменение на Решение №362, взето с Протокол №43 от 13.04.2022 г., поради допусната техническа грешка

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 1

РЕШЕНИЕ №375 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в община Луковит през 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 1

РЕШЕНИЕ №374 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Петревене, общ. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 1

РЕШЕНИЕ №373 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.510 „МИГ Луковит- Роман“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 1

РЕШЕНИЕ №372 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Заявление с вх. номер 02-1373 от 01.04.2021 г. за искане на съгласие за строеж на постройки на основното застрояване на граница с общински имот

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 1

РЕШЕНИЕ №371 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 1

РЕШЕНИЕ №370 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.   Относно: Доклад за наблюдение за изпълнение на План за интегрирано развитие на община Луковит (ПИОР) през 2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 1

РЕШЕНИЕ №369 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.              Относно: Определяне на представител на община Луковит в комисия за изработване на областна здравна карта

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №44/19.05.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 26 май 2022 1

РЕШЕНИЕ №368 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/ 19.05.2022 г.              Относно: Годишен финансов отчет на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД за 2021 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 53

РЕШЕНИЕ №367 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 45

РЕШЕНИЕ №366 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Удостояване на гражданин със званието “Почетен гражданин на Община Луковит”

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 20 април 2022 24

РЕШЕНИЕ №365 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.   Относно: Искане за изграждане на уличен водопровод в участък между ул. „Шипка“, ОК 19 от уличната мрежа на с. Петревене до имотната граница на ПИ с идентификатор…