Регистър приватизация


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
С данни за процеса на приватизация на общински търговски дружества, обособени техни части и обекти по чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК и за процеса на следприватизационен контрол, реализирани в съответствие със ЗПСК

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:
Чл.29, ал.2 ЗПСК

Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Публичният регистър се състои от два основни раздела:
І. Раздел „Приватизация”, който отразява процесите на приватизация след влизане в сила на ЗПСК, се състои от следните партиди:

Партида А с данни за дружествата с общинско участие в капитала

Партида В с данни за общински нежилищни имоти, невключени в ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД

ІІ. Раздел „Следприватизационен контрол” отразява осъществявания следприватизационен контрол. Състои се от следните партиди:

Партида С с данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК

Партида D с данни за приватизационните договори, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК

https://www.livechatalternative.com/