Регистър на заверени технически паспорти 2022


№ на паспорт и дата на издаване

Вх.№ на искането

Строеж

Местонахождение /гр./с., ПИ, УПИ, кв., адм. адрес

Възложител/физ. лице – трите имена, юрид. лице, предст. от.../

1/06.01.2022

02-50     06.01.2022

Модулна станция за светли горива, автомивка и павилион за охрана

гр. Луковит, ул. “Иван Вазов“ №91

"Луковит ОЙЛ"ООД, представлявано от Миглена Веселинова Грънчарова

2/04.02.2022

02-406  01.02.2022

Плувен басейн за обществено ползване и преустройство на сграда с идентификатор 44327.257.5.8

гр. Луковит, ПИ 44327.257.5, ул. “Синдикатска“ № 17,

ЕТ "Гучовец-Тошко Иванов", представлявана от Тошко Георгиев Иванов

3/04.05.2022

 

 

02-1769  28.04.2022

 

 

Външно кабелно електрозахранване НН "Филиал за СМП, навес за линейки, козирка, дизелгенератор и паркинг

гр. Луковит, ПИ 44327.502.9502 и 44327.502.9609, сервитут на ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Княз Борис 1" с ОТ 285,247,248 и 91 по РП, ул. "Х. Димитър" и ул. "Княз Борис 1"

"Електроразпределителни мрежи Запад" АД, представлявано от Виктор Станчев, Петър Холаковски, Душан Рибан, Георги Миков и Радослав Цветков

4/13.05.2022

 

Служебно

 

Р-ция на част от ВВМ на гр. Луковит по ул.: "П. Д. Петков", "Шейново", "Х. Димитър", "Цар Симеон 1", "Панака", "Княз Борис 1", "Съединение" ,"Кракра", "Костен дол" - ОП 1

 гр. Луковит по улици: "П. Д. Петков", "Шейново", "Х. Димитър", "Цар Симеон 1","Панака", "Княз Борис 1", "Съединение", "Кракра", "Костен дол"

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

 

5/13.05.2022

 

 

Служебно

 

Р-ция на част от ВВМ на гр. Луковит по ул.: "П. Д. Петков", "Шейново", "Х. Димитър", "Цар Симеон 1","Панака", "Княз Борис 1", "Съединение", "Кракра", "Костен дол" - ОП 1

гр. Луковит по улици: "П. Д. Петков", "Шейново", "Х. Димитър", "Цар Симеон 1","Панака", "Княз Борис 1", "Съединение", "Кракра", "Костен дол"

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

6/24.06.2022

 

02-2658  23.06.2022

Жилищна сграда и  сладкарница

гр. Луковит, ПИ с идент.44327.503.633 ,УПИ VIІ, кв. 182, ул.“Св. св. Кирил и Методий“№65а

Митко Иванов Милчев

https://www.livechatalternative.com/