Регистър на заверени технически паспорти 2021


№ на паспорт и дата на издаване

Вх.№ на искането

Строеж

Местонахождение /гр/с, ПИ, УПИ, кв., адм. адрес

Възложител /физ. лице –
трите имена, юрид. лице, предст. от.../

1/04.01.2021

 

Служебно

 

Сграда на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

 

с. Бежаново, ПИ 03143.700.289 ул. “Вит“ №22

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

2/13.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища  на територията                                                      
на община Луковит”, Подобект 1: Общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/ - Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – от км 7+000 до км 15+000 - 8.0 км;  Лот ІІ-от км. 10+500 до км. 15+000 – 4.5 км. Подобект 2:. Общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) от км 0+000 до км 6+700 – 6,7 км

 

с. Дъбен, с. Тодоричене, с. Торос

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

 

 

 

 

 

 

 

3/08.03.2021

 

02-1086  04.03.2021

 

ОбУ "Неофит Рилски"

 

с. Дерманци, ПИ с идентификатор 20688.500.487,УПИ IХ-487, кв.44, ул. "Хр. Ботев" №16

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

4/12.03.2021

 

02-1213  12.03.2021

ГРМ гр. Луковит - етап18

гр. Луковит , по ул. "Възраждане"

„Аресгаз“ ЕАД, представлявано от Венета Райкова

5/16.03.2021

 

02-1163  10.03.2021

Водопроводно отклонени за ПИ с идентификатор 44327.266.27, отреден "За складова дейност"

гр. Луковит , ПИ с идентификатори 44327.266.27, 44327.25.64, 44327.502.9577

Младен Теодоров Витков

6/16.03.2021

 

Служебно

 

 Сграда на НЧ "Димитър Благоев-1895"

с. Румянцево, ПИ  с идент.63327.500.384 ,УПИ IIІ, кв. 37,  ул. “Централна“ № 10

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

7/09.04.2021

 

02-1593  07.04.2021

 

Сграда на общежитие към ОУ "Хр. Ботев"

с. Румянцево, сграда  с идент.63327.500.393.1 ,УПИ II, кв. 45,  ул. “Централна“ №

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

8/09.04.2021

 

 

02-1593  07.04.2021

 

Сграда на ОУ "Христо Ботев"

с. Румянцево, ПИ  с идент.63327.500.392 ,УПИ І, кв. 45,  ул. “Централна“ № 18

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

9/14.05.2021

 

02-1593  07.04.2021

Сграда на работилница, столова и кухня, към ОУ "Хр. Ботев"

с. Румянцево, ПИ с идентиф. 63327.500.392, сгр.3,УПИ I,кв.45,ул."Централна"№18

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

10/16.04.2021

 

02-1706  15.04.2021

Сграда на ПГСС "Сергей Румянцев"

гр. Луковит , ПИ с идент. 44327.502.20, УПИ І,кв.110,ул."Васил Левски"№ 26

ПГСС "Сергей Румянцев"

11/22.04.2021

02-1695  15.04.2021

Преустройство на МЖ в магазин за хранителни стоки

гр. Луковит, ПИ с идент.44327.502.693, УПИ  Х, кв. 218, ул. “Кокиче“ № 33

Сергей Василев Сергеев и Любен Василев Сергеев

12/17.06.2021

02-2524  11.06.2021

Обществена сграда с отделни обекти за търговски дейности-магазини и обществено обслужващи  дейности

гр. Луковит, ПИ с идент. 44327.502.2506, УПИ ХХІІІ,кв.139, ул. "Шипка" №15

"Йови Груп" ООД, представлявана от Павлин Йовков Йотов и Цветелин Йовков Йотов

13/24.06.2021

02-2655  21.06.2021

Фурна за хляб и тестени изделия

с. Торос , ПИ с идент. 43058.700.503, УПИ VIIІ,кв.46,ул."Дило Йотов" № 79а

Захари Мирославов Младенов

14/28.06.2021

 

02-2752   25.06.2021

ОУ "Васил Левски"

 

с. Торос , ПИ с идент. 43058.700.490

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

15/06.07.2021

 

02-2846   30.06.2021

Ремонт, реконструкция и преустройство на същ. сгради във ветеринарно лечебно заведение

гр. Луковит, ПИ с идент. 44327.503.259, УПИ ХV, кв.146, ул. "Върбовец" № 10

Красимир Василев Кръстев

16/22.07.2021

 

02-3117  19.07.2021

„Пристройка към съществуваща сграда на ДГ "Слънце"“

гр. Луковит, ПИ с идент.44327.503.138, УПИ VIIІ, кв. 159, ул. “Св. св. Кирил и Методий"“ № 43

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

17/22.07.2021

 

22.07.2021

Административна сграда кметство с. Петревене

с. Петревене ,  УПИ ІII,  кв. 31а, ул. "Х. Димитър" № 57

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

18/22.07.2021

 

22.07.2021

Административна сграда кметство с. Пещерна

с. Пещерна ,  УПИ І - 133, кв. 33, ул. "Витска долина" № 6

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

19/13.08.2021

02-3469  11.08.2021

Еднофамилна жилищна сграда, гараж и барбекю

с. Дерманци, ПИ с идент.20688.501.1273, УПИ VIІ, кв. 104, ул. “Преслав“ № 15

Георги Маринов Манчев

20/08.09.2021

02-3963  08.09.2021

ГРМ на гр. Луковит, етап 19

гр. Луковит

"Аресгаз" ЕАД, представлявано от Венета Райкова

21/09.09.2021

 

 

 

02-3645-1 09.09.2021

 

 

Магазин за промишлени стоки

 

 

гр. Луковит, ПИ с идентиф.44327.502.2607, УПИ ХVII, кв.127,ул.“Възраждане“ № 58

Генка Петрова Николова, Христинка Цветанова Стефанова, Поля Стефанова Петрова-Огнянова, Петър Стефанов Петров

22/30.09.2021

 

02-4347 30.09.2021

Навес за товаро-разтоварни дейности към съществуваща промишлена сграда

гр. Луковит, ПИ с идент. 44327.502.51, УПИ I , кв.133, ул. "Козлодуй" № 24

"ВС Метал къмпани" АД, представлявано от Вътко Михайлов Вътов

23/04.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

02-4879  04.11.2021

 

 

 

 

 

 

Р-ция, на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Луковит „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Луковит“
Подобект 1:  ул. "Симов дол"/от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до п.т.41 – 850 м.л./, в гр. Луковит -етап 2
Подобект 2:  ул." Кирил и Методий "/от ОК 342 /ул. “Гео Милев“/ до ОК 609-1280м.л./, в гр. Луковит - етап 1

гр. Луковит, Подобект 1:от ОК 14  до ОК 15 /ул. “Кънчо Велин/
от ОК 15 /ул. “Кънчо Велин/ до ОК 29/ул. “Симов дол“/
от ОК 29/ул. “Симов дол“/ до ПТ 41/ОК 156 - при ул. “Съединение“/
Подобект 2:  ул." Кирил и Методий "/от ОК 342 /ул. “Гео Милев“/ до ОК 609
от ОК 342 /ул. “Гео Милев“/ до ОК 543 / при ул. “Глоговец/
от ОК 543 /ул. “Глоговец“/ до ОК 540/ при ул. “П. Д. Петков“/

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

 

 

 

 

 

24/04.11.2021

 

 

 

 

02-4880  04.11.2021

 

 

 

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях“
Подобект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в участъка на улица “Кирил и Методий“

ул. “Кирил и Методий“ /от ул. “Възраждане“, част от път 1-3 при км 139+431 до ОК 342 при ул. “Гео Милев“

 

 

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

 

 

 

25/13.12.2021

 

13.12.2021

 

„Пристройка към съществуваща сграда на НУ "Инж. Георги Вълков"

гр. Луковит, ПИ с идент.44327.503.189, УПИ І, кв. 142, ул. “Св. св. Кирил и Методий"

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

https://www.livechatalternative.com/