Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2022


№ и дата
на уд-ето

Вх.№ на искането
за рег. и дата

Строеж /наименование/

Местонахождение /гр./с., ПИ, УПИ, кв., адм. адрес

Възложител /физ. лице –
трите имена, юрид. лице, предст. от.../

1/04.02.2022

02-405/

01.02.2022

Плувен басейн за обществено ползване и преустройство на сграда с идентификатор 44327.257.5.8

гр. Луковит, ПИ 44327.257.5,ул.“Синдикатска“ № 17

ЕТ "Гучовец - Тошко Иванов", представлявана от Тошко Георгиев Иванов

2/04.05.2022

 

 

 

 

02-1768/ 28.04.2022

 

 

 

Външно кабелно електрозахранване НН "Филиал за СМП, навес за линейки, козирка, дизелгенератор и паркинг

 

гр. Луковит, ПИ 44327.502.9502 и 44327.502.9609, сервитут на ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Княз Борис 1" с ОТ 285,247,248 и 91 по РП, ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Княз Борис 1"

"Електроразпределителни мрежи Запад" АД, представлявано от Виктор Станчев, Петър Холаковски, Душан Рибан, Георги Миков и Радослав Цветков

3/24.06.2022

02-2657/

23.06.2022

Жилищна сграда, сладкарница и ограда

 

гр. Луковит, ПИ с идент.44327.503.633 ,УПИ VIІ, кв. 182, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ №65а

Митко Иванов Милчев

https://www.livechatalternative.com/