Регистър на търговски дружества


№  по ред

Наименование на търговско дружество

Данни за съдебната регистрация на търговското дружество

Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество

Лица, представляващи Общината в органите за управление и контрол на търговското дружество

Възнаграждение на лицата, представляващи Общината в органите за управление и контрол

1.

“Строител”ЕООД

гр.Луковит - в ликвидация

 

заличен в търговския регистър

2.

“МБАЛ Луковит”ЕООД

гр.Луковит

ФД № 580/2000г.

100%

Иван Генов Иванов

400 %

СРЗ за заведението

3.

МЦ”Здраве”ЕООД

гр.Луковит – в ликвидация

ФД № 473/2001 г.

100%

Димитрина Златкова Йотова

100,00 еднократно

4.

ДЗСР”Луковит”ООД

гр.Луковит

заличен в търговския регистър

5.

“ВИК” АД гр.Ловеч

ФД № 151/2005г.

9%

Кмет / зам. кмет

няма

6.

МБАЛ-проф.д-р Параскев Стоянов”АД гр.Ловеч

ФД № 580/2000г.

6,6%

Иван Генов Иванов

няма

https://www.livechatalternative.com/