Регистър на общинските предприятия


№ по ред Наименование на предприятието № и дата на приемане на решението на обшиснкия съвет за създаването,преобразуването и закриването на общисното предприятие Предмет на дейност на предприятието Органи на управление на предприятието Брой заети лица по щатно разписание Предоставяне на предприятието недвижимо общинско имущество-акт за общиснка собсвбеност №/дата
1 Регионално депо за неопасни отпадъци - Луковит Решение № 25 взето с протокол № 3 от 21.12.2015 год. Управление на регионално депо за битови отпадъци,включващо предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация,поддръжка,ремонт и подмяна на съоръженията,придобити по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Луковит", реализиран по Оперативна програма,,Околна среда'' 2007-2013г.,както и осъществяване на мониторинг,рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци.  Директор Ивайло Иванов 11 щатни бройки АПОС №2202 /20.09.11 год.

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Регионално депо за неопасни отпадъци - Луковит" към Община Луковит

https://www.livechatalternative.com/