Регистър на издадени решения/разрешения и заповеди за изработване на ПУП и ПИПУП 2022


№ по ред

 

Вид, номер и дата

 

Възложител/

Собственик

 

Решения/Заповеди за:

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

 1.

Заповед №48/ 14.02.2022г.

Драгомир Иванов Цветков

ПИПУП-ПРЗ, отреждане „За площадка за разкомплектоване на автомобили и части втора употреба“

УПИ ХІІ, кв.121

ПИ 44327.502.55

гр.Луковит

 2.

Решение №345 от Протокол №40/18.02.2022г

„ВИЛАНД 07“ ЕООД

ПУП-ПРЗ и ПП за елементи на техническата инфраструктура и отреждане „За автокъща“

ПИ 44327.254.21

гр.Луковит

 3.

Заповед №93/14.03.2022г.

Николай Иванов Петков

КПИИ с части: 1. ПУП-ПРЗ

2. инвестиционен проект

УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ, кв.97

ПИ 20688.501.923

с.Дерманци

 4.

Заповед №РД-02-15-18/ 01.03.2022г. и №РД-02-15-12/  10.02.2022г.

МРРБ

Агенция „Пътна инфраструктура“

ПИПУП-ПП АМ“Хемус“ от 87 +800 до км 103 +150

 

 

 5.

Заповед №142/ 11.04.2022г.

Миглена Веселинова Грънчарова

КПИИ с части: 1.ПИПУП-ПРЗ и РУП

Разделяне на УПИ ХІ, кв.70 ПИ 44327.502.2261 и 44327.502.2262

гр.Луковит

 6.

Решение №355 от Протокол №42/29.03.2022г

„Успех“АД

ПУП-ПРЗ отреждане „За кариера за пясък, чакъл и глина за стр.керамика“

ПИ 44327.226.37

м“Глоговец“

гр.Луковит

7.   

Решение №356 от Протокол №42/29.03.2022г

„Успех“АД

ПУП-ПРЗ отреждане „За кариера за пясък, чакъл и глина за стр.керамика“

ПИ 44327.226.26

м“Станчов връх“

гр.Луковит

8.

Решение №357 от Протокол №42/29.03.2022г

„Успех“АД

ПУП-ПРЗ отреждане „За кариера за пясък, чакъл и глина за стр.керамика“

ПИ 44327.225.1

м“Станчов връх“

гр.Луковит

9.

Решение №358 от Протокол №42/29.03.2022г

„Успех“АД

ПУП-ПРЗ отреждане „За кариера за пясък, чакъл и глина за стр.керамика“

ПИ 44327.226.35

м“Станчов връх“

гр.Луковит

10.

Заповед №149/ 14.04.2022г.

Зорница Стефанова Момчилова

ПИПУП-ПРЗ

УПИ І и УПИ ІІ, кв.62

ПИ с кад.№325 и 326

с.Торос

11.

Заповед №148/ 14.04.2022г.

Володя В.Илиев, Магдалена В.Илиева, Радка Сл.Калчева и Красимир Хр.Калчев

ПИПУП-ПР, промяна дворищнорегулационната граница

Между УПИ ХІХ, УПИ ХХ и УПИ ХХІ, кв.16

ПИ 20688.502.250; 251 и 252

с.Дерманци

12.

Заповед№175/ 21.04.2022г.

Дафинка Колева Павлова и Росица Колева Стоянова

ПИПУП-ПР, промяна дворищнорегулационната граница

Между УПИ ХІV и УПИ ХІІІ, кв.106

кад.1126 и кад.1127

с.Бежаново

 13.

Заповед №176/ 21.04.2022г.

Димитрия Здравкова Тодорова

ПИПУП-ПР, промяна дворищнорегулационната граница

Между УПИ Х, УПИ ХІ и УПИ ХІІ, кв.83

ПИ 20688.501.829 и 20688.501.830

с.Дерманци

 14.

Заповед №195/ 29.04.2022г.

Младен Панов Пенков

ПИПУП-ПР, промяна дворищнорегулационната граница

УПИ VІ и УПИ V, кв.209 ПИ 44327.502.857 и 44327.502.859

гр.Луковит

15.

Заповед №228/

27.05.2022г.

Веселка Цветанова Томова

ПИПУП-ПРЗ с цел обединяване на УПИ ІІ и ІІІ, привеждане на дворищноре - гулационната граница м/у УПИ І и УПИ ХVІ и отреждане „За общ.обсл.дейности“

УПИ ІІ и УПИ ІІІ, УПИ І и УПИ ХVІ, кв.160

ПИ 44327.503.297 и 44327.503.312

гр.Луковит

 16.

Заповед №229/ 27.05.2022г.

Геновева Христова Ячева

ПИПУП-ПРЗ, промяна граница мужду УПИ І и УПИ ІІІ, прехвърляне на 365 кв.м. при запазване „За жил.застрояване“

УПИ І и УПИ ІІІ, кв.135

гр.Луковит

https://www.livechatalternative.com/