Регистър на издадени разрешения за строеж 2023


по

ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

1.

08.02.2023г.

Величка Цветанова Николова

„Водопроводно и канализационно отклонение и сграднаВиК инсталация на сграда с идентификатор 44327.503.631.5“

V

УПИ VІІ, кв.171

ПИ 44327.503.631

гр.Луковит

2.

08.02.2023г.

Климентина Лазарова Георгиева

„Водопроводно отклонение“

V

УПИ ІХ, кв.70

ПИ 24236.701.514

с.Дъбен

3.

08.02.2023г.

Пламен Николов Михайлов

„Постройка на допълващото застрояване – селскостопанска сграда”

ПИ 44327.266.79

гр.Луковит

4.

16.02.2023г.

„ПРОФИ 2006“ЕООД

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 950кW“

УПИ ІV, кв.1

ПИ 43058.700.1270 и 43058.700.1271

с.Торос

5.

16.02.2023г.

ЕТ“ПЕЧО КОМЕРС 2008 – Печо Печев

„Постройка на допълващото застрояване за складови нужди“

УПИ VІІІ, кв.56

ПИ 43058.700.1663

с.Торос

6.

16.02.2023г.

Пламен Николов Михайлов

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30кW, изцяло за собствени нужди“

ПИ 44327.266.79

гр.Луковит

7.

20.02.2023г.

„ЕМ ТИ СПАРК“ООД

„Външна електрическа връзка за инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 100кW“

ІІІ

УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.36-82 и улици с ОК 216;214 и 212

с.Бежаново

8.

23.02.2023г.

„ИРНИК“ЕООД

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 299,70 кW, изцяло за собствени нужди, върху покривите на съществуващи сгради“

ПИ 85010.144.12

с.Бежаново

9.

23.02.2023г.

1.А1 Таурс България“ЕАД

2.“Вико-Слав-Инвест“ООД

3.ЕТ“Ангел Христов-Ангелино“

4.Георги Стефанов Георгиев

5.Цветелина Генадиева Георгиев

„Преустройство на GSM/UMTS базова станция LOW0054.в приемно предавателна станция LOVА006 (Baba Marta) с честотен обхват 900MHz/2100MHz/3600MHz на „А1 България“ЕАД и „А1 Тауърс България“ЕООД

ІІІ

УПИ Х, кв.67

ПИ 44327.502.2230

гр.Луковит

10.

23.02.2023г.

1.„ЕРМ ЗАПАД“АД

2.Община Луковит

„Изместване на мрежа НН, засягаща се от съществуваща сграда, намираща се на ул.“Шипка“№17

Улица „Шипка“, участък между осови точки 352 и 425 по ПИ 44327.502.9549

гр.Луковит

11.

20.03.2023г.

Цветослав Стефанов Василев

„Постройка на допълващото застрояване – навеси за паркиране на автомобили“

УПИ VІ, кв.157

ПИ 44327.503.618

гр.Луковит

12.

20.03.2023г.

„БИ ЕМ ПИ 202“ЕООД

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривите на съществуващи сгради с обща инсталирана мощност до 185 кW“

УПИ ХХV и УПИ ХХVІ, кв.234

ПИ 44327.502.2902 и

ПИ 44327.502.2903

гр.Луковит

13.

28.03.2023г.

„Българска Енергийна Компания“ЕООД

„Фотоволтаична електроцентрала до 1MW“ – етап ІІ с подобекти 2 и 3

Подобект 1:Нов БКТП

Подобект 2:Външно кабелно ел.захранване

ІІІ

УПИ І, кв.241

ПИ 4327.503.9892

гр.Луковит

14.

30.03.2023г.

„Цетин България“ЕАД

„Йетел България“ЕАД

„Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция №3935 с честотен обхват 900MHz, 1800 MHz, 2100 MHz и 2600 MHz“

ІІІ

ПИ 44327.259.3

гр.Луковит

15.

04.04.2023г.

Явор Драгомиров Атанасов

„Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя и постройка на допълващото застрояване за съхранение на инвентар”

УПИ VІІІ, кв.10

ПИ 24236.700.70

с.Дъбен

16.

04.04.2023г.

„ПОЛИХИМ СС“ЕООД

„Външна връзка за присъединяване на фотоволтаични инсталации предвидени за монтаж върху покривите на сгради с идентификатори 44327.502.9809.1 и 44327.502.2863.1 и тротоар на улица с ОК 841, 835, 836 и 837 до УПИ V, в който е реализиран трафопост“

ІІІ

УПИ ІІ и УПИ VІ, кв.233

ПИ 44327.502.2863 и 44327.502.9809 и ОК 835;836;837 и 842

гр.Луковит

17.

11.04.2023г.

Искрен Петров Иванов

„Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по дворищнорегулационните граници на имота”

УПИ ІІ, кв.74

ПИ 44327.502.2292

гр.Луковит

18.

20.04.2023г.

„Цетин България“ЕАД

„Йетел България“ЕАД

„Преустройство на съществуваща базова станция №3671 с честотен обхват 900MHz, 1800 MHz, 2100 MHz“

ІІІ

ПИ 36511.40.136

с.Карлуково

19.

04.05.2023г.

„А1 България“ЕАД

„Автономна инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници за захранване на съществуващо ППС LOV0057.A Dermantzi

ПИ 20688.59.306

с.Дерманци

20.

09.05.2023г.

Йордан Дилянов Йорданов

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване за съхранение на отоплителни материали и инвентар, по общата грница между УПИ VІІІ и съседния УПИ VІІ, кв.112 по ПУП на с.Дерманци“

УПИVІІІ, кв.112

ПИ 20688.501.1320

с.Дерманци

21.

09.05.2023г.

„Българска Енергийна Компания“ЕООД

„Водопроводно и канализационно отклонение за дворна чешма“

УПИ І, кв.241

ПИ 44327.502.9892

гр.Луковит

22.

11.05.2023г.

Владин Иванов Вълов

„Реконструкция на покрив на съществуваща двуетажна жилищна сграда с идентификатор 44327.503.215.1 от четирискатен в двускатен“

V

УПИ ХVІ, кв.144

ПИ 44327.503.215

гр.Луковит

23.

11.05.2023г.

Веселин Ангелов Михайлов

Община Луковит

„Водопроводно отклонение и сградна ВиК инсталация на сграда с идентификатор 20688.500.513.1 “

V

УПИ Х, кв.23

ПИ 20688.500.513

с.Дерманци

24.

11.05.2023г.

Серафимка Серафимова Иванова

„Сградно водопроводно отклонение и сградна ВиК инсталация на сграда с идентификатор 44327.502.869.1

V

УПИ ІІ, кв.210

ПИ 44327.502.869

гр.Луковит

25.

11.05.2023г.

„ПРОФИ 2006“ЕООД

„Трафопост и външно ел.захранване на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 950kW“

ІІІ

УПИ ІV, кв.1 и улица с ОК 270;271;272;273 ПИ 43058.700.1270; 43058.700.1271 и 43058.700.1415

с.Торос

26.

22.05.2023г.

„АГРО ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

„Монтаж на съоръжение, представляващо по същество водопровод за довеждане на водни количества за напояване“

ПИ 56099.1.181 и

ПИ 56099.1.143

с.Петревене

27.

27.05.2023г.

Виолета Петрова Петрова

„Сградно водопроводно отклонение, сградна ВиК инсталация на сграда и площадков канализационен колектор“

V

УПИ ІІІ, кв.24

ПИ 24236.700.154

с.Дъбен

28.

01.06.2023г.

„Полихим СС“ ЕООД

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 100.0КWР, изцяло за собствени нужди, върху покрива на същ.сграда с идентификатор 44327.502.9809.1“

УПИ VІ, кв.233

ПИ 44327.502.9809

гр.Луковит

29.

01.06.2023г.

Георги Цолов Георгиев

„Водопроводно отклонение за поземлен имот - незастроен“

V

УПИ V, кв.33

ПИ 43058.700.649

с.Торос

30.

01.06.2023г.

Диана Цвяткова Цветкова

„Водопроводно отклонение за поземлен имот - незастроен“

V

УПИ ХІХ, кв.38

ПИ 43058.700.612

с.Торос

31.

01.06.2023г.

Аксиния Калчева Добревска

„Водопроводно отклонение за УПИ ХХІ - незастроен“

V

УПИ ХХІ, кв.38

ПИ 43058.700.616

с.Торос

32.

01.06.2023г.

Петко Цаков Василев

„Водопроводно отклонение за УПИ ІІ - незастроен“

V

УПИ ІІ, кв.13

ПИ 43058.700.189

с.Торос

33.

15.06.2023г.

Цвятко Стефанов Кътевски и Даниела Найденова Кътовска

„Плътна ограда по незастроените граници на имота с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя”

УПИVІ, кв.71

ПИ 43058.700.715

с.Торос

34.

09.05.2023г.

Иван Лазаров Павлов

„Плътна ограда по незастроените граници на имота с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя и навес за паркиране на автомобил”

УПИ І, кв.67

ПИ 24236.701.473

с.Дъбен

35.

15.06.2023г.

Община Луковит

„Реконструкция, модернизация и благоустрояване на общински пазар – гр.Луковит“

ІV

УПИ І, кв.140

ПИ 44327.503.197

гр.Луковит

36.

22.06.2023г.

Железчо Костадинов Тодоров

„Водопроводно отклонение и сградна ВиК инсталация на сграда с идентификатор 24236.700.177.2, ползваща се за жил.нужди “

V

УПИ ХVІІІ, кв.28

ПИ 24236.700.177 и улица с ОК 87; 88; 144

с.Дъбен

37.

22.06.2023г.

„Стройремонт 61“ ЕООД

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2 /два/ MW“

ІІІ

ПИ 44327.243.21

гр.Луковит

38.

22.06.2023г.

Иво Венциславов Дончев

„Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 24236.701.513 – за жилищни нужди“

V

УПИ VІІ, кв.70

ПИ 24236.701.513

с.Дъбен

39.

22.06.2023г.

Борислав Костов Янчев

„Реконструкция на същ.водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 44327.502.695 с цел водоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 44327.502.695.3“

V

УПИ ІV, кв.217

ПИ 44327.502.695

гр.Луковит

40.

29.06.2023г.

„ЕРМ ЗАПАД“АД

„Външно кабелно електрозахранване НН за обект:“Животновъдна ферма““

ІІІ

УПИ VІІІ, кв.95 и улица с ОК 271; 272; 273 и 274

с.Торос

41.

29.06.2023г.

„ЕРМ ЗАПАД“АД

„Външно кабелно електрозахранване НН за обект:“Привеждане на същ.строеж в сграда със смесено предназначение с необходимото пристрояване и надстрояване““

ІV

УПИ ІІ, кв.126 и улица“Възраждане“ между осови точки 335 и 336

гр.Луковит

42.

29.06.2023г.

Община Луковит

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30кW, изцяло за собствени нужди, върху покрива на сграда с идентификатор 44327.502.9793.1“

УПИ ІІІ, кв.26

ПИ 44327.502.9793

гр.Луковит

43.

29.06.2023г.

Община Луковит

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност 34,3кW и 5,5кW, изцяло за собствени нужди, върху покрива на сграда с идентификатор 44327.502.9792.2“

УПИ ІІ, кв.26

ПИ 44327.502.9792

гр.Луковит

44.

29.06.2023г.

Община Луковит

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30кW, изцяло за собствени нужди, върху покрива на сграда с идентификатор 44327.503.189.5“

УПИ І, кв.142

ПИ 44327.503.189

гр.Луковит

45.

29.06.2023г.

Община Луковит

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 20.71кW, изцяло за собствени нужди, върху покрива на сграда с идентификатор 44327.502.9790.1“

УПИ ІІ, кв.12

ПИ 44327.502.7990

гр.Луковит

46.

05.07.2023г.

„Успех“АД

„Склад за масла, акумулатори и опасни отпадъци“

І

УПИ І, кв.134

ПИ 44327.502.165

гр.Луковит

47.

12.07.2023г.

Валентина Николаева Тодорова

„Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя”

УПИ VІІ, кв.56

ПИ 72552.700.537

с.Тодоричене

             

48.

19.07.2023г.

„БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР
ДИПЛОМАТ“ ООД

„Инсталация за произв. на ел. енергия от възобновяеми източници в/у покривите на съществ. сграда с ид.44327.502.2297.1, с обща инсталирана мощност 141.9kW за собств. нужди и продажба

УПИ XII, кв. 68

ПИ 44327.502.2297

гр. Луковит

49.

19.07.2023г.

Галина Маринова Лазарова

„Постройка на допълв. застр.–навес за барбекю, по общата граница м/у УПИ XXI и съседния УПИ XXII , кв.61по ПУП на гр. Луковит“

VI

УПИ XXI , кв. 61

ПИ 44327.502.1505

Гр. Луковит

50.

21.07.2023г.

1.Росица Стоянчева Николова

2.Ивайло Петров Панчев

„Постройка на допълващото застрояване-сграда за съхранение на инвертар“

VI

УПИ ХV, кв.74

ПИ 44327.502.2290

гр. Луковит

51.

01.08.2023г.

Георги Цолов Георгиев

„Плътна ограда с височина до 2,20м, изцяло разпол. в имота на възложителя“

VI

УПИ V, кв.33

ПИ 43058.700.649

с. Торос

52.

02.08.2023г.

Илиян Василев Аврамов

„Второстепенна постр. на допълв. застр.-сграда за съхр. на инвертар“

VI

УПИ VI, кв.145

ПИ 44327.503.232

гр. Луковит

53.

02.08.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Марио Димитров Маринов

„Уличен водопр. в обхвата на осови точки с № 273-274-275 и сградно водопр. отклонение за УПИ VI, кв. 2 регулационния план на с. Торос, общ. Луковит“

III

УПИ VІ,кв. 2

ПИ 43058.700.1644

ПИ 43058.700.1415

ПИ 43058.700.1622

и осови точки 273,274 и 275

с. Торос

54.

16.08.2023г.

„ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД

„Подземен водопровод HDPE Ø50 за захранване на обект „Мобилен бетонов възел, реализиран в ПИ с идентификатор 20688.79.51 по кадастрална карта на с. Дерманци, общ. Луковит“

V

ПИ 20688.79.52

ПИ 20688.81.61

ПИ 20688.79.66

ПИ 20688.79.73

ПИ 20688.79.74

ПИ 20688.79.75

с. Дерманци

55.

16.08.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

„ШОПИ 76“ ООД

„Уличен водопр. от осова точка /ОТ/ 393 до ОТ 398 и водопр. отклонение към ПИ 44327.50.3002 по КККР на гр. Луковит, УПИ II, кв. 133 по регулационния план на града в условията на етапно строителство-първи етап“

III

УПИ II, кв. 133

осови точки 393-398

ПИ 44327.502.9567

ПИ 44327.502.3002

гр. Луковит

56.

16.08.2023г.

„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

„Автономна инсталация за произв. на ел.енергия от възобновяеми източници за захранване на съществуваща ППС LOV0060 “KARLUKOVO“ на „А1 България“ ЕАД“

ПИ 36511.19.27

с. Карлуково

57.

23.08.2023г.

Лиляна Красимирова Аначкова

„Второстепенна постройка на допълващо застрояване – навес за барбекю“

УПИ XVI, кв. 18

ПИ 63327.500.171

с. Румянцево

58.

07.09.2023г.

„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

„Автономна инсталация за произв. на ел.енергия от възобновяеми източници за захранване на съществуваща ППС LOV0112.A000 “LAZAR STANEVO“ на „А1 България“ ЕАД“

ПИ 43058.191.13

с. Торос

59.

13.09.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Георги Цолов Георгиев

Дияна Цвяткова Цвяткова

„Уличен водопровод“

III

ПИ 43058.700.1484

ул. „Незабравка“

осови точки 40-86-85

с. Торос

60.

13.09.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в/у сградата на ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит“

IV

УПИ I, кв. 110

ПИ 44327.502.20

гр. Луковит

61.

20.09.2023г.

отменено

Миладин Алдинов Семов

„Преустр. на първи етаж на сграда с ид. 03143.700.871.1 в магазин за хран. стоки“

V

УПИ I, кв.9

ПИ 03143.700.871

с. Бежаново

62.

20.09.2023г.

Цветослав Петков Янчев

„Инсталация за произв. на ел. енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност 82.5 kW“

УПИ II, кв. 118

ПИ 44327.502.9907

гр. Луковит

63.

27.09.2023г.

Дилян Красимиров Василев

„Основен ремонт на покрив на сграда с

ид. 44327.503.499.2“

УПИ VI, кв.151

ПИ 44327.503.499

гр. Луковит

64.

27.09.2023г.

Владимир Михов Кючуков

„Сградно водопр. откл. /СВО/, сградна ВиК инсталация и дворна ВиК мрежа“

V

ПИ 36511.119.42

с. Карлуково

65.

11.10.2023г.

Ралица Микова Цанова – Попова

„Сградно водопр. откл. /СВО/ и сградна ВиК инсталация на сгради с идентиф. 72552.700.157.3 и 72552.700.157.2“

V

УПИ III, кв. 15

ПИ 72552.700.157

с. Тодоричене

66.

11.10.2023г.

„ВИЕН СОЛАР“ ООД

„Фотоволтаична електроцентрала, трафопост 630kVA и кабел 20kV“

III

ПИ 03143.63.72 и трасе през имотите 03143.66.14

и 03143.63.18

с. Бежаново

67.

18.10.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Мултифункционална спортна площадка в ПИ с идентиф. 43058.700.465, с. Торос

V

УПИ I, кв. 26

ПИ 43058.700.465

с. Торос

68.

25.10.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

„Слънцезащитен навес, изпълнен с метална носеща конструкция над съществуваща детска площадка“

УПИ I, кв. 26

ПИ 44327.502.9791

гр. Луковит

69.

25.10.2023г.

„ЕРМ ЗАПАД“ АД

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

„Външно кабелно електрозахранване HH на „Жилищна сграда еднофамилна“, реализирана в ПИ 24236.700.2134 по КККР на с. Дъбен, общ Луковит, съответстващ на УПИ I-230, кв. 33 по РП на селото“

V

Ул. „П. Славейков“ с осови точки 132, 133, 134 по РП на селото ПИ с идентиф. 24236.700.646, 24236.700.670 и 24236.700.649 по КК на селото

с. Дъбен

70

15.11.2023г.

„ФЕНИКС ИНВЕРС“

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност 500 kW”

УПИ III, кв. 232

ПИ 44327.502.1054

гр. Луковит

71

22.11.2023г.

Миладин Алдинов Семов

„Преустройство на първи етаж на сграда с идентификатор 03143.700.871.1 в магазин за хранителни стоки“

V

УПИ I , кв. 9

ПИ 03143.700.871

с. Бежаново

72

22.11.2023г.

Васка Георгиева Ангелова

„Водопроводно отклонение за ПИ с 44327.502.833- застроен и сградна ВиК инсталация на съществуваща сграда с идентификатор 44327.502.833.1“

V

УПИ III , кв. 190

ПИ 44327.502.833

гр. Луковит

73

22.11.2023г.

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕ-ЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

„Частично изменение на съществуващ кабел средно напрежение 20kV между МВЕЦ „КАРЛУКОВО“ и ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 kv Петревене“

III

ПИ 44327.332.22 и

ПИ 44327.332.26

гр. Луковит

74

29.11.2023г.

„УСПЕХ“ АД

„Обслужваща постройка на допълващо застрояване с монтирана в нея зарядна станция за батерии на електрокари“

VI

УПИ I, кв.134

ПИ 44327.502.165

гр. Луковит

75

06.12.2023г.

1. Красимир Кирилов Йолов

2. Арпине Завен Чобанян- Йолова

„Еднофамилна жилищна сграда“

V

УПИ III ,кв. 96

ПИ 36511.700.570

с. Карлуково

76

13.12.2023г.

„АВН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

„Кабел НН от инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници – за продажба“

III

Улица с осови точки 180; 208 и УПИ II, кв.118

ПИ 44327.502.9555 и ПИ 44327.502.9907

гр. Луковит

77

20.12.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ПГСС „Сергей Румянцев“

„Мултифункционална спортна площадка в двора на ПГСС „Сергей Румянцев“

Гр. Луковит“

IV

УПИ I, кв.110

ПИ 44327.502.20

гр. Луковит

78

20.12.2023г.

„ФУРНА РУМЯНЦЕВО“ ЕООД

„Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 63327.501.266.2 във фурна и снекбар“

V

УПИ VI, кв. 20

63327.501.266

с. Румянцево

79

22.12.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

„ФУРНА РУМЯНЦЕВО“ ЕООД

„Реконструкция на съществуващо сградно водопроводно отклонение /СВО/ за УПИ VI, кв. 20 по регулационния план на с. Румянцево, общ. Луковит, в участъка от тротоарен спирателен кран /ТСК/до съществуваща в имота водомерна шахта /ВШ/“

V

УПИ VI, кв. 20

63327.501.266

с. Румянцево

80

22.12.2023г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

„Основен ремонт на тротоарните пространства на улици „Възраждане“ и „Иван Вазов“ и част от улица „Момчилец“ в гр. Луковит“

І

Ул. „Иван Вазов“,

ул. „Възраждане“ и

ул. „Момчилец“

гр. Луковит

https://www.livechatalternative.com/