Регистър на издадени разрешения за строеж 2022


№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

1.

04.01.2022г.

Община Луковит

„Пристройка за асансьор и ремонт на покрив на административна сграда в гр.Луковит“

ІV

44327.502.9543

гр.Луковит

2.

20.01.2022г.

Павлин Йовков Йотов и Цветелин Йовков Йотов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана върху покрива на съществуваща сграда и в двора на имота“

УПИ ІІ, кв.66

ПИ 72552.700.40

с.Тодоричене

3.

20.01.2022г.

„Полихим СС“ЕООД

„Склад за съхранение на ГСМ – 3967куб.м. към производствена база „Полихим-СС“ЕООД, гр.Луковит“

І

УПИ VІ, кв.233

ПИ 44327.502.9809

гр.Луковит

4.

10.02.2022г.

Преслав Маринов Петков

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана върху покрива на съществуваща сграда и в двора на имота“

УПИ Х, кв.32

ПИ 24236.700.201

с.Дъбен

5.

10.02.2022г.

Веселин Петров Марков

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ VІІ, кв.11

ПИ 72552.700.165

с.Тодоричене

6.

10.02.2022г.

Цветан Георгиев Цветанов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХІІ, кв.56

ПИ 43058.700.390

с.Торос

7.

10.02.2022г.

Павлин Йовков Йотов и Цветелин Йовков Йотов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХХVІ, кв.139

ПИ 44327.502.2513

гр.Луковит

8.

10.02.2022г.

Христо Иванов Костов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ІІ, кв.22

ПИ 24236.700.142

с.Дъбен

9.

23.02.2022г.

Сали Исмаилов Салиев

„Еднофамилна жилищна сграда“

V

УПИ ІV, кв.23

ПИ 43058.700.461

с.Торос

10.

24.02.2022г.

Ирена Тодорова Илиева и Петя Тодорова Илиева

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ІІІ, кв.19

ПИ 72552.700.218

с.Тодоричене

11.

24.02.2022г.

Николай Петков Спасов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХІV, кв.170

ПИ 44327.503.67

гр.Луковит

12.

10.03.2022г.

„Луковит ОЙЛ“ООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ІІ, кв.227

ПИ 44327.502.3029

гр.Луковит

13.

10.03.2022г.

Славка Пенчева Йотова

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХХІІ, кв.139

ПИ 44327.502.2509

гр.Луковит

14.

10.03.2022г.

Христо Евтимов Маринов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ І, кв.72

ПИ 36511.700.113

с.Карлуково

15.

10.03.2022г.

„ЧАРДЖ-ТРЕЙД“ ЕООД

„Водопроводно отклонение (СВО)

V

УПИ ІХ, кв.50

ПИ 85010.700.357

с.Ъглен

16.

10.03.2022г.

Иво Дилов Дилов

„Постройка на допълващото застрояване - работилница“

УПИ ХХ, кв.139

ПИ 44327.502.2511

гр.Луковит

17.

15.03.2022г.

„ДВЛ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД

„Ел.захранване 20kV и ЗРУ (трафопост) 20kV на фотоволтаична централа до 30mW“

ІІІ

ПИ 44327.26.18, 44327.266.53, 44327.331.419 и 44327.502.3046

гр.Луковит

18.

15.03.2022г.

„ДВЛ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД

„Фотоволтаична централа ДО 3mW“

ІІІ

ПИ 44327.26.18

гр.Луковит

19.

28.03.2022г.

Янислав Величков Стоянов

„Пристройка и надстройкана жил.сграда с идентификатор 20688.500.348.2 по КК“

V

УПИ ХІV, кв.38

ПИ 20688.500.348

с.Дерманци

20.

28.03.2022г.

Николай Иванов Петков

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имотите, по всички незастроени регулационни граници, с изключение на тази между тях“

УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ, кв.97

ПИ 20688.501.923

с.Дерманци

21.

31.03.2022г.

„Агро инвестмънт“ ЕООД

„Предприятие за производство на вино (винарна), с възможност за етапно изпълнение по част технологична за предвиденото оборудване“

V

УПИ VІІІ, кв.41

56099.700.1133

с.Петревене

22.

31.03.2022г.

„МИЛККОМ“ООД

„Постройка на допълващото застрояване със стопанско предназначение, изпълнена с метална носеща к-ция“

УПИ І-562

ПИ 44327.335.562

гр.Луковит

23.

14.04.2022г.

ЕТ“НИК-Николай Гаврилов“

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХІV, кв.125

ПИ 20688.501.1255

с.Дерманци

24.

14.04.2022г.

Даниела Петкова Димитрова

„Площадка за построяване на преместваем обект, подпорна стена с височина до 2м и плътна ограда с височина до 2,20м по уличната регулационна линия “

УПИ VІІ, кв.20

ПИ 72552.700.232

с.Тодоричевне

25.

15.04.2022г.

Николай Иванов Петков

„Плътна ограда с височина до 2.20м изцяло разположена в имота на възложителя и постройка на допълващото застрояване“

УПИ ХХІ, кв.98

ПИ 20688.501.1352

с.Дерманци

26.

21.04.2022г.

„Вико-Слав инженеринг“ЕООД

„Реконструкция, пристрояване и смяна предназначението на съществуваща производствена сграда в търговски център с офиси, складове и жилища“

ІІІ

УПИ І, кв.141

ПИ 44327.503.589

гр.Луковит

27.

05.05.2022г.

Радостина Георгиева Накова

„Надстрояване на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 20688.500.691.2“

V

УПИ VІ, кв.52

ПИ 20688.500.691

с.Дерманци

28.

10.05.2022г.

„Шопи 76“ЕООД

„Склад за съхранение на растениевъдна продукция“

V

ПИ 44327.266.56

гр.Луковит

29.

16.05.2022г.

„ПРОФИ 2006“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници върху покрива на съществваща сграда с обща инсталирана мощност 100kW“

УПИ І, кв.1

ПИ 43058.700.2

с.Торос

30.

16.05.2022г.

Пепа Христова Милева

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване – навес за инвентар и материали за огрев с плътна стена по източната си фасада и височина до 2.5м“

УПИ ХХV, кв.174

ПИ 44327.503.605

гр.Луковит

31.

18.05.2022г.

Петко Цацов Павлов и Тошана Кунчева Стоянова

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХХІІ, кв.34

ПИ 43058.700.677

с.Торос

32.

18.05.2022г.

„СКОРПИОН 7 “ООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ Х, кв.23

ПИ 56318.500.194

с.Пещерна

33.

25.05.2022г.

Иван Христов Иванов

„Водопроводно отклонение (СВО)“

V

УПИ ХІІІ, кв.24

ПИ 56318.500.184

с.Пещерна

34.

25.05.2022г.

„АРЕСГАЗ“ЕАД

„Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит – Етап 22“

ІІ

Улица „Възраждане“

гр.Луковит

35.

03.06.2022г.

Цветан Светлинов Съйков

„Преустройство на съществуващ пункт за демонтаж и монтаж на гуми (вулканизатор) и навеси за строителни материали в автомивка“

V

УПИ VІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9842

гр.Луковит

36.

09.06.2022г.

Николай Йонков Николов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 60kW“

УПИ ІІІ, кв.36

ПИ 56099.700.1261

с.Петревена

37.

24.06.2022г.

Лальо Лазаров Илиев и Спас Лазаров Илиев

„Пристройка към съществуваща жилищна сграда“

V

УПИ ІV, кв.13

56099.700.379

с.Петревене

38.

24.06.2022г.

Алекси Витанов Алексиев

„Свободностояща еднофамилна жилищна сграда“

V

УПИ V, кв.215

ПИ 44327.502.666

гр.Луковит

39.

24.06.2022г.

„Полихим СС“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 200kW върху покрива на сграда с идентификатор 44327.502.9809.1“

УПИ VІ, кв.233

ПИ 44327.502.9809

гр.Луковит

40.

24.06.2022г.

„Полихим СС“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 116kW върху покрива на сграда с идентификатор 44327.502.2863.1“

УПИ ІІ, кв.233

ПИ 44327.502.2863

гр.Луковит

41.

29.06.2022г.

„Агро Инвестмънтс“ЕООД

„Оборудване за водоснабдяване, автоматика и управление на система за водоснабдяване на трайни насаждения“

Имоти в землищата на с.Петревене и с.Тодоричене

З-ще с.Петревене и с.Тодоричене

42.

14.07.2022г.

Николай Иванов Петков

„Еднофамилна жилищна сграда, сграда с обслужващи помещения и спортна площадка “

V

УПИ ХVІ, кв.97

ПИ 20688.501.923

с.Дерманци

 

14.07.2022г.

Данаил Мирославов Данчев

„Автомивка и автосервиз“

V

УПИ І, кв.42

ПИ 44327.502.3032

гр.Луковит

44.

14.07.2022г.

Огнян Цветанов Василев

„Постройка на допълващото застрояване – слънцезащитен навес, допрян до съществуваща сграда с идентификатор 44327.332.3.1“

ПИ 44327.332.3

гр.Луковит

45.

14.07.2022г.

Радослав Радославов Симов

„Постройка на допълващото застрояване – работилница на мястото на сгради с идентификатори 44327.503.166.2 и 44327.503.166.3“

УПИ VІ, кв.155

ПИ 44327.503.166

гр.Луковит

46.

21.07.2022г.

Община Луковит

„Комбинирана спортна площадка за мини-футбол и волейбол, свободностояща в двора на ОУ“Неофит Рилски“, с.Дерманци“

V

УПИ ІХ, кв.44

ПИ 20688.500.487

с.Дерманци

47.

21.07.2022г.

Община Луковит

„Комбинирана спортна площадка за мини-футбол и волейбол, свободностояща в двора на ОУ“Васил Левски“, с.Торос“

V

УПИ І, кв.43

ПИ 43058.700.490

с.Торос

48.

21.07.2022г.

Иван Веселинов Иванов

„1.Обслужваща постройка на допълващото застрояване и

2.Второстепенна постройка на допълващото застрояване по съществуваща плътна ограда“

УПИ ІІ, кв.67

ПИ 72552.700.612

с.Тодоричене

49.

28.07.2022г.

Петър Стоянов Николов

„Малък обект за дестилация на спиртни напитки“

V

УПИ ІV, кв.137

ПИ 44327.502.9867

гр.Луковит

50.

28.07.2022г.

Ели Мариянова Стефанова

„Еднофамилна жилищна сграда“

V

УПИ ІІ, кв.153

ПИ 44327.503.490

гр.Луковит

51.

03.08.2022г.

Миглена Веселинова Грънчарова

„Аптека за отпускане на готови лекарствени форми“ – етап І-ви

V

УПИ ХІ, кв.70

ПИ 44327.502.2261

гр.Луковит

 

03.08.2022г.

„Пожарна безопасност и защита на населението“-гр.Ловеч

„Пристрояване към съществуваща сграда на регионална служба „ПБЗН“ гр.Луковит, за гаражни клетки“

V

УПИ ІV, кв.16

ПИ 44327.502.1013

гр.Луковит

53.

15.08.2022г.

Община Луковит

„Армирана бетонова настилка за обособяване на детска площадка“

УПИ І, кв.26

ПИ 44327.502.9791

гр.Луковит

54.

15.08.2022г.

1.Ирена Добринова Нинова

2.“ЕРМ ЗАПАД“АД

„Кабелна линия СрН и трафопост за ел. захранване на УПИ І-за производство на бетон и бетонови изделия“

ІІІ

УПИ І, кв.79

ПИ 20688.79.51

с.Дерманци

55.

18.08.2022г.

„СКОРПИОН 7“ООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW – втора за имота“

УПИ Х, кв.23

ПИ 56318.500.194

с.Пещерна

56.

18.08.2022г.

Мирослава Тодорова Найденова

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW “

УПИ VІІІ, кв.32

ПИ 24236.700.203

с.Дъбен

57.

25.08.2022г.

Генка Христова Дидева

„Плътна ограда с дължина 10л.м. по южната дворищнорегулационна граница, с височина до 2.20м, изцяло разположена в имота на възложителя и ажурна до дъното му“

УПИ ХХІІ, кв.38

ПИ 43058.700617

с.Торос

58.

01.09.2022г.

„ЕВРО ЕНЕРДЖИ ГРУП 1“ООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW – втора за имота“

УПИ Х, кв.37-85

03143.700.631

с.Бежаново

59.

01.09.2022г.

„ЕМ ТИ СПАРК“ООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 100 kW “

УПИ ІV, кв.36-82

ПИ 03143.700.471

с.Бежаново

60.

08.09.2022г.

СЗДП – ТП – ДГС - Лесидрен

„Основен ремонт на покрив на сграда с идентификатор 44327.502.1981.1“

УПИ ІХ, кв.10

ПИ 44327.502.1981

гр.Луковит

61.

27.09.2022г.

Янка Василева Димитрова

„Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 20688.500.276.1 (сграда да търговия) в зала за хазартни игри“

V

УПИ ХХ, кв.25

ПИ 20688.500.276

с.Дерманци

62.

29.09.2022г.

Евгени Лазаров Иванов

„Реконструкция на съществуваща двуетажна жилищна сграда с идентификатор 44327.502.2279.1 с цел обособяване на търговски помещения на първия етаж и самостоятелно жилище на втория и пристрояване за търговски обект, стълбище и санитарни възли“

V

УПИ ІІ, кв.73

ПИ 44327.502.2279

гр.Луковит

63.

29.09.2022г.

Община Луковит и Евгени Лазаров Иванов

„ВиК – сградни отклонения“ за обект по Разрешение за строеж №62/29.09.2022г. “

V

Улица с ОК 296 „Хр.Ботев“

гр..Луковит

64.

29.09.2022г.

Община Луковит

„Изместване на същ.водопровод за водоснабдяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 44327.502.2280.1 в УПИ ІХ, кв.73 оп РП на гр.Луковит – ново водопроводно отклонение“

V

Улица с ОК 301,304 УПИ ІХ, кв.73

ПИ 44327.502.9536

ПИ 44327.502.2280

гр.Луковит

65.

07.10.2022г.

Стойка Лилова Василева

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване – навес за инвентар“

УПИ ХІІ, кв.52

ПИ 24236.700.221

с.Дъбен

66.

07.10.2022г.

Цветелинка Иванова Цветанова и Цветан Георгиев Цветанов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW – втора за имота“

УПИ ХІІ, кв.56

ПИ 43058.700.390

с.Торос

67.

07.10.2022г.

„Българска Енергийна компания“ЕООД

„Фотоволтаична електроцентрала до 1 MW“

ІІІ

УПИ І, кв.241

ПИ 44327.502.9892

гр.Луковит

68.

10.11.2022г.

„БГ ЦВЯТ“ЕООД

„Магазин за промишлени стоки – градинска техника и аксесоари и сервиз за ремонт на градинска техника“

V

УПИ VІ, кв.15

ПИ 44327.502.2866

гр.Луковит

69.

10.11.2022г.

„МИЛККОМ“ООД

„Постройка към сграда с идентификатор 44327.335.562.3 за мандра и котелно на твърдо гориво“

V

УПИ І-562

ПИ 44327.335.562

гр.Луковит

70.

23.11.2022г.

Михаил Константинов Михайлов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност 30 kW“

УПИ ІІ, кв.58

ПИ 43058.700.356

с.Торос

71.

24.11.2022г.

Пламен Йотов Владов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност 30 kW“

УПИ ІІІ, кв.15

ПИ 43058.700.226

с.Торос

72.

24.11.2022г.

„ЛИДЕР КОМЕРС“ООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 160 kW“

УПИ І, кв.134

ПИ 03143.700.1508

с.Бежаново

73.

01.12.2022 г.

Цветелинка Иванова Цветанова и Цветан Георгиев Цветанов

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 100кW – трета за имота“

УПИ ХІІ, кв.56

    ПИ 43058.700.390

с. Торос

74.

08.12.2022 г.

Община Луковит

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност 43,2кW – за собствени нужди“

УПИ І, кв.110

ПИ 44327.502.20

гр. Луковит

75.

08.12.2022 г.

Атанас Иванов Миленков

„Плътна ограда по всички граници на имота с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя и навес за паркиране на автомобили”

УПИ VІІІ, кв.11

ПИ 63327.501.44

с. Румянцево

76.

12.12.2022 г.

Себастиян Георгиев Модев

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30кW“

УПИ ХІ, кв.74

ПИ 43058.700.783

с. Торос

77.

15.12.2022 г.

Кольо Райков Колев

„Постройка на допълващото застрояване – гараж за автомобил” – като етап от виза за проектиране на складова сграда и гараж

УПИ ІV, кв.1

    ПИ 43058.700.1270 и ПИ 43058.700.1271

 с. Торос

78.

22.12.2022 г.

Община Луковит

„Реконструкция /рехабилитация на общински път на територията на Община Луковит- участък от LOV 1093 от км 0+000 до  км 8+300 за етапно изпълнение“

ІІІ

гр.Луковит

з-ще на гр.Луковит

з-ще на с.Петревене

з-ще на с.Карлуково

 

https://www.livechatalternative.com/