Регистър на издадени разрешения за строеж 2020


№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

 1.

30.01.2020 г.

Красимир Василев Кръстев

„Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради във ветеринарно лечебно заведение“

ІV

УПИ ХV, кв.146

ПИ 44327.503.259

 

гр. Луковит

 2.

30.01.2020 г.

„ЙОВИ ГРУП“ООД

„Обществена сграда с отделни обекти за търговски дейности – магазини и обслужващи дейности - офиси“

V

УПИ ХХІІІ, кв.139

ПИ 44327.502.2506

гр. Луковит

3.

10.02.2020 г.

Цветослав Петков Янчев

„Метален навес за паркиране на автомобили до пункт за ГТП“

V

УПИ І, кв.118

44327.502.9795

гр. Луковит

4.

13.02.2020 г.

Младен Теодоров Витков

„Склад за зърно”

V

ПИ 44327.266.27

 

гр. Луковит

5.

20.02.2020 г.

1.Георги Митков Миленков и 2.Анита Миткова Иванова

„Допълващо застрояване-навес за работилница”

УПИ ІХ, кв.7

ПИ 63327.500.124

с. Румянцево

6.

20.02.2020 г.

Искрен Петров Иванов

„Сграда със смесено предназначение – търговско (магазини за промишлени стоки)“ и жилищно

V

УПИ ІІ, кв.74

ПИ 44327.502.2292

гр. Луковит

7.

20.02.2020 г.

Милвена Георгиева Петкова

„Преустройство на първи етаж от 2МЖ в магазин за строителни материали и обособяване на сомостоятелно жилище на втория“

V

УПИ ХІ, кв.8

ПИ 44327.502.1071

гр. Луковит

8.

04.03.2020 г.

Данко Димитров Данов

„Допълващо застрояване – селскостопанска постройка“

УПИ VІІІ, кв.100

ПИ 44327.502.1779

гр. Луковит

9.

06.03.2020 г.

„ВиК“

„Сградна газова инсталация на административна сграда на „ВиК“АД в гр.Луковит“

V

УПИ ІV, кв.22

ПИ 44327.502.1033

гр. Луковит

10.

24.03.2020 г.

„Интер“ ЕООД

„Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в рекреационен комплекс – къща за гости и обслужващи обекти и съоръжения“ с подобекти:

1.къща за гости 1; 2.къща за гости 2; 3.навес за барбекю и 4.басейн с обем до 100м3

УПИ ХХ,  кв.25

ПИ 20688.500.276

 

с. Дерманци

 11.

09.04.2020г.

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕ-

НИЕ БЪЛГАРИЯ“АД

„Външно кабелно електрозахранване НН за обект“Филиал за спешна медицинска помощ, навес за линейки, козерка, дизелгенератор и паркинг““

ІV

В сервитута на ул.“Хаджи Димитър“ и „Княз Борис І“

ОТ 285; 247; 248 и 91 по РП на гр.Луковит

 12.

09.04.2020г.

„ПОЛИХИМ СС“ЕООД

„Промишлена газова инсталация – вътрешно газоснабдяване на сгради на производствена база „Полихим СС“ЕООД“

І

УПИ ІІ и УПИ VІ,кв.233

ПИ 44327.502.9809

ПИ 44327.502.2863

ПИ 44327.502.2864

гр.Луковит

 13.

23.04.2020г.

„ПРОФИ 2001“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 5kW върху покрива на същ.сграда – фотоволтаична централа“

УПИ ІХ, кв.105

20688.501.1219

с.Дерманци

14.

22.05.2020г.

ЕТ“Тоника-Цветелина Василева“

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ І, кв.66

ПИ 24236.701.470

 

с.Дъбен

15.

04.06.2020г.

Росен Йорданов Миков

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя в участъка към съседния УПИ ХХ, кв.115 (ПИ с ид. 44327.502.100) в участък от прилежащата улица до жил.сграда, както и към самата улична регулационна линия”

УПИ ХІХ, кв.115

ПИ 44327.502.100

гр.Луковит

16.

04.06.2020г.

Марийка Костова Кръстева; Драгомир Тихомиров Димитров и Красен Тихомиров Димитров

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя към в участъка към съседния УПИ ХІV, кв.40 (ПИ с ид. 36511.700.230) и уличната регулационна линия”

V

УПИ ІІ, кв.74

ПИ 44327.502.2292

гр.Луковит

17.

04.06.2020г.

„ВС МЕТАЛ КЪМПАНИ“АД

„Навес за товаро-разтоварни дейности към съществуваща промишлена сграда“

V

УПИ І, кв.133

ПИ 44327.502.51

гр.Луковит

18.

18.06.2020г.

Радослав Хинов Христов; Юлия Хинова Зангорчева и Снежанка Хинова Бончева

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда – фотоволтаична централа“

УПИ VІІІ, кв.87

ПИ 44327.502.1595

гр.Луковит

19.

23.06.2020г.

Веселин Стоянов Стоянов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сгради и прилежащите площи“

УПИ ІХ, кв.92

ПИ 03143.700.569

с.Бежаново

20.

25.06.2020г.

„Напоителни системи“ЕАД – гр.София

„Реконструкция и модернизация на четири участъка от канал М1 ГВНС от напоителна система „Голяма Витска“ в землището на с.Дерманци и с.Ъглен, общ.Луковит, област Ловеч, „Напоителни системи“ЕАД – клон „Среден Дунав““

ІІІ

ПИ 20688.138.61 и 20688.10.161

ПИ 85010.58.164, 85010.232.214 и 85010.235.232

с.Дерманци

 

с.Ъглен

 21.

09.07.2020г.

Петър Стоянов Николов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда и в двора“

УПИ VІ, кв.137

44327.502.9866

гр.Луковит

 22.

20.07.2020г.

Иванка Николова Найденова

„Гаражна клетка за три автомобила“

V

УПИ ІХ, кв.73

ПИ 44327.502.3009

гр.Луковит

 23.

27.07.2020г.

„АРЕСГАЗ“ЕАД

„Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит – етап 18“

ІІ

Ул.“Възраждане“

гр.Луковит

24.

27.07.2020г.

Марин Господинов Василев

„Еднофамилна жилищна сграда с гараж и работилница“: етап І - „Еднофамилна жил. сграда и гараж“; етап ІІ – „работилница“

V

УПИ ХІІІ, кв.168

ПИ 44327.503.612

 

гр.Луковит

25.

27.07.2020г.

„Шопи 76“ООД

„Селкостопанска сграда за съхранение на растителна продукция“

ПИ 44327.229.16

гр.Луковит

26.

27.07.2020г.

Стоян Василев Атанасов и Янка Панайотова Атанасова

„Лека постройка за строителни материали и инвентар“

УПИ ХVІІІ, кв.39

ПИ 44327.700.592

с.Торос

27.

30.07.2020г.

„АРЕСГАЗ“ЕАД

„Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит – етап 19“

V

Улици на гр.Луковит

гр.Луковит

28.

11.08.2020г.

Сергей Василев Сергеев и Любен Василев Сергеев

„Преустройство на МЖ в магазин за хранителни стоки “

V

УПИ Х, кв.218

ПИ 44327.502.693

гр.Луковит

29.

13.08.2020г.

 

О Т М Е Н Е Н О

 

 

 

30.

20.08.2020г.

Община Луковит и Детска градина „Слънце“

„Пристройка към съществуваща сграда на ДГ „Слънце“ гр.Луковит

ІV

УПИ VІІІ, кв.159

ПИ 44327.503.138

гр.Луковит

31

20.08.2020

Иван Николаев Цолов

„Водопроводно отклонение“

V

УПИ ХІІ, кв.53

ПИ 24236.700.212

с.Дъбен

32.

25.08.2020

Община Луковит

„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици „Симов дол“, „Петко Д.Петков“ и „Св.Св.Кирил и Методий“

ІІ

ул. „Симов дол“,ул.„Петко Д.Петков“ и „Св.Св.Кирил и Методий“

гр.Луковит

33.

10.09.2020

ЕТ“ГУЧОВЕЦ – Тошко Иванов“

„Плувен басейн за обществено ползване и преустройство на сграда с идентификатор 44327.257.5.8“

V

44327.257.5

гр.Луковит

34.

10.09.2020

Стефан Пачков Николов

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя (УПИ ХІХ) в незастроените участъци на границите към съседните УПИ ІІІ и УПИ ХХІІІ, кв.10, с.Бежаново“

УПИ ХІХ, кв.10

ПИ 03143.700.934

с.Бежаново

35.

17.09.2020

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, за нуждите на РС Луковит

„Основен ремонт на административна сграда в гр.Луковит, ул.“Милин камък“№2 и преустройството и за нуждите на Районен съд Луковит“

ІІІ

УПИ ІХ, кв.65

ПИ 44327.502.2205

гр.Луковит

36.

17.09.2020

Галина Христова Николова

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по уличната регулационна линия в участък от същ.жилищна сграда до границата със съседния УПИ Х, кв.22, с.Ъглен“

УПИ ХІV, кв.22

ПИ 85010.700.574

с.Ъглен

37.

21.09.2020

Захари Мирославов Младенов

„Фурна за хляб и тестени изделия“

V

УПИ VІІІ, кв.46

ПИ 43058.700.503

с.Торос

38.

24.09.2020

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД

„Изтегляне на нов клон от въздушна мрежа НН на трафопост (ТПЗ) по същ. стълбовна линия на клон „Б“ /улица „Гробарска“/ във връзка със захранване на фотоволтаична ел.централа с мощност до 30 kW, находяща се в УПИ ІІІ, кв.34 по РП на с.Румянцево, общ.Луковит“

ІІІ

Улица с ОК 207; 164; 137 по РП на с.Румянцево

С.Румянцево

39.

24.09.2020

Младен Атанасов Андреев

„Второстепенни постройки на допълващото застрояване – лятна кухня и лека постройка за съхранение на инвентар“

УПИ ХІХ, кв.40

ПИ 43058.700.543

с.Торос

40.

01.10.2020

„ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда  44327.2895.1“

УПИ ХV, кв.234

ПИ 44327.502.2895

гр.Луковит

 41.

03.11.2020г.

Диана Иванова Дакова

„Постройка със селскостопанско предназначение“

ПИ 43058.161.27

с.Торос

 42.

05.11.2020г.

Цветелинка Иванова Цветанова и Цветан Георгиев Цветанов

„Дострояване на същ.жилищна сграда – на първия етаж да се разшири същ.търговски обект, а на втория – съществуващо жилище“

V

УПИ  ХІІ, кв.56

ПИ 43058.700.390

с.Торос

43.

05.11.2020г.

Милена Николова Павлова

„Еднофамилна жилищна сграда“

V

УПИ VІ, кв.74

ПИ 36511.700.619

с.Карлуково

44.

26.11.2020г.

Цветозар Радославов Калчев

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда и в двор“

УПИ ІІ, кв.73

ПИ 72552.700.19

 

с.Тодоричене

45.

26.11.2020г.

Петър Стоянов Николов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда и в двор“

УПИ ІV, кв.137

ПИ 44327.502.9867

гр.Луковит

46.

26.11.2020г.

Петър Стоянов Николов

„Водопроводно отклонение“

V

УПИ VІ, кв.137

ПИ 44327.502.9866

гр.Луковит

47. 

03.12.2020г.

„К8“ЕООД

„Гаражи и работилница за автотехника“

V

ПИ 44327.243.486

гр.Луковит

48.

17.12.2020г.

Вацо Петров Василев

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сгради с идентификатори  44327.502.2420.1 и 44327.502.2420.2“

УПИ ІХ, кв.61

ПИ 63327.500.550

с.Румянцево

https://www.livechatalternative.com/