Регистър на издадени разрешения за строеж 2019


№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

1.

10.01.2019г.

„ВАДИВА“ЕООД

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30kW върху терен и покрив на сграда“

УПИ ІІІ-195, кв.34

с.Румянцево

2.

10.01.2019г.

„ПРОФИТ 2001“ЕООД

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5kW върху покрив на съществуваща сграда“

УПИ ІХ, кв.112 

с.Дерманци

3.

30.01.2019г.

ЕТ“РОДИНА ГАЗ- Андриан Йорданов“

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя в участък към нереализирана улица на място с ОК840;841”

УПИ ІV, кв.233

44327.502.2865

44327.502.2823

44327.502.2822

гр.Луковит

4.

21.02.2019г.

Звезда Ангелова Методиева;Антон Борисов Антонов; Александър Борисов Антонов; Поля Борисова Антонова-Мехмедова

„Водопроводно отклонение”

V

УПИ V, кв.64

с.Петревене

5.

21.02.2018г.

Петър Лазаров Александров, Данаил Петров Лазаров, Любомир Петров Лазаров и Таня Петрова Лазарова

„Допълващо застрояване-лятна кухня и басейн до 100м3

УПИ ХІ, кв.114

ПИ 44327.502.121

гр.Луковит

6.

28.03.2019г.

ЕТ“АРАПА – Иван Иванов“

„Водопроводно отклонение“

V

УПИ ІІ-101, кв.6

с.Дъбен

7.

01.04.2019г.

ПК“ЗЛАТНА ПАНЕГА“

„Преустройство, разширение, основен ремон на самостоятелен търговски обект и обособяване на два търговски обекта – магазини, в същ.търговски обект“

ІV

УПИ І, кв.68

ПИ 44327.502.2806

гр.Луковит

8.

11.04.2019г.

„БТК“ЕАД

„Приемо-предавателна станция № VT5038 на „БТК“ЕАД “

ІІІ

ПИ с кад. №040011

з-ще Карлуково

9.

11.04.2019г.

НУ“ИНЖ.ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ“ и ОБЩИНАЛУКОВИТ

„Пристройка към същ.сграда на НУ „инж.Георги Иванов Вълков“

ІІІ

УПИ І, кв.142

ПИ 44327.503.189

гр.Луковит

10.

15.04.2019г.

Янка Василева Димитрова

„Басейн до 100м3

УПИ ХХ,  кв.25

ПИ 20688.500.276

с.Дерманци

11.

15.04.2019г.

ЕТ„ВЛАДАС-Вл.Даскалов“ и „ДВЛ ЕНЕРГИЯ“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда““

УПИ ХХVІІ, кв.234

ПИ 44327.502.9854

гр. Луковит

12.

15.04.2019г.

ЕТ„ВЛАДАС-Вл.Даскалов“ и „КАП 10“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда““

УПИ ХХV, кв.234

ПИ 44327.502.9852

гр.Луковит

13.

15.04.2019г.

ЕТ„ВЛАДАС-Вл.Даскалов“ и „ПОАСОН ДОР“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда““

УПИ ХХІІІ, кв.234

ПИ 44327.502.9850

гр.Луковит

14.

15.04.2019г.

ЕТ„ВЛАДАС-Вл.Даскалов“ и „БРУКЛАНС-1“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда““

УПИ Х, кв.234

ПИ 44327.502.9851

гр.Луковит

15.

15.04.2019г.

ЕТ„ВЛАДАС-Вл.Даскалов“ и „КАПРИКОРН КЕМИКЪЛС ГРУП“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда““

УПИ ХХІV, кв.234

ПИ 44327.502.9849

гр.Луковит

16.

15.04.2019г.

ЕТ„ВЛАДАС-Вл.Даскалов“ и „СЕГЕПЕ СОЛАР“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда““

УПИ ХХVІ, кв.234

ПИ 44327.502.9853

гр.Луковит

17.

24.04.2019г.

Георги Любомиров Пенчев

„Ремонт, реконструкция и пристройка на съществуваща полумасивна жилищна сграда”

V

УПИ ІХ-657, кв.88

с.Бежаново

18.

24.04.2019г.

Георги Илиев Петков

„Едноетажна пристройка към 2ПМЖ за разширяване на съществуващ търговски обект”

V

УПИ ХV, кв.64

ПИ 20688.500.983

с.Дерманци

19.

25.04.2019г.

Лальо Лазаров Илиев и Спас Лазаров Илиев

„Постройка на допълващото застрояване-лятна кухня”

УПИ ІV-379, кв.13

с.Петревене

20.

17.05.2019г.

„БТК“ЕАД

„Преустройство на базова станция за глас и/или данни VT5338 на „БТК“ЕАД “

ІІІ

ПИ с кад. №111012

з-ще Бежаново

21.

03.06.2019г.

Димитър Георгиев Йончев

„Водопроводно отклонение“

V

УПИ ІІІ-100, кв.16

с.Дъбен

22.

20.06.2019г.

Цветелин Славчев Георгиев

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя в участъка към съседния УПИ ІІ, кв.11 /ПИ с идент.72552.700.164”

УПИ ІІІ, кв.11

ПИ 72552.700.167

с.Тодоричене

23.

23.06.2019г.

Любомир Величков Леков

„Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селск.продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в нея“

V

ПИ 44327.257.20

з-ще Луковит

24.

12.07.2019г.

ОБЩИНАЛУКОВИТ

„Реновиране на спортна площадка „Калоян – Бежаново“ в имота на училище „Хр.Ботев““

ІV

ПИ с кад.№804, 809, кв.109

с.Бежаново

25.

04.09.2019г.

Иво Дилов Дилов и Димитрина Върбанова Дилова

„Водопроводно отклонение“

V

УПИ V, кв.44

ПИ 20688.500.395

с.Дерманци

 26.

04.09.2019г.

„АРЕСГАЗ“ЕАД

„Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит“ – етап 17

ІІ

улици

гр.Луковит

 27.

19.09.2019г.

Цветелина Трайкова Стоичкова

„Водопроводно отклонение”

V

ПИ 56318.24.8

с.Пещерна

28.

25.09.2019г.

ЕТ“АРАПА – Ив.Иванов“

„Навес за стопански нужди изпълнен с дървена носеща конструкция”

УПИ ІІ, кв.6

ПИ 24236.700.1101

с.Дъбен

29.

31.10.2019г.

Тотка Албенова Илиева

„Допълващо застрояване – гараж и работилница“

V

УПИ І-400, кв.5

 

с.Петревене

 30.

31.10.2019г.

Иванка Петкова Георгиева

„Преустройство на обществено-обсужващ обект: кафе-аперитив в игрална зала за хазартни игри“

V

УПИ VІ, кв.46

ПИ 20688.500.466

с.Дерманци

 31.

22.11.2019г.

Виктория Валери Цанкова

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност 30 на покривите на същ.сгради и свободно пространство на – фотоволтаична централа”

УПИ ХV-285, кв.60

с.Петревене

32.

28.11.2019г.

Красимира Еньова Запрянова-Василева

„Еднофамилна жилищна сграда”

V

УПИ ІІ-492, кв.88

 

с.Карлуково

33.

11.12.2019г.

„ПРОФИ 2001“ЕООД

„Второстепенни постройки на допълващото застрояване“

УПИ ІХ, кв.112

ПИ 20688.501.1411

с.Дерманци

34.

11.12.2019г.

„А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД

„Приемо-предавателна станция LOV0112.A000 „Lazar Stanevo“ с честотен обхват 900-2100MHz и външно ел.захранване на „А1 България“ЕАД“

ІІІ

ПИ 43058.191.13

з-ще Торос

35.

19.12.2019г.

Пепа Димитрова Маринова и „БТК“ЕАД

„Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на „БТК“ЕАД N VT5141_B“

ІІІ

УПИ ІV-235, кв.26

С.Ъглен

 

 

https://www.livechatalternative.com/