Регистър на издадени разрешения за строеж 2018


№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Кат.

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

1.

04.01.2018г.

Янка Василева Димитрова

„Пристрояване към съществуваща сграда (ПЖ) с обществено-обслужващо предназначение за снег-бар”

V

УПИ ХХ-276, кв.25

 

с.Дерманци

2.

04.02.2018г.

Николай Иванов Тодоров

„Еднофамилна жилищна сграда“

 

V

УПИ ІV, кв.42 44327.502.1820 

гр.Луковит

3.

11.01.2018г.

„ЧЕЗ Разпределение България“АД

„Подземна кабелна линия НН и ел.табло за захранване на консуматори в ПИ с идентификатор 44327.502.9814“

ІІІ

ОТ 496;497;498

ПИ 44327.502.9814

 

гр.Луковит

4.

11.01.2018г.

„ЧЕЗ Разпределение България“АД

„Подмяна на кабел 20kV от ТП-28 до ТП-45”

ІІІ

Улици с ОТ 429;352;587;492;315;314;311;295; УПИ І, кв.157,р.”Зл.Панега”

 

гр.Луковит

5.

11.01.2018г.

Илия Лазаров Илиев и Маргарита Лазарова Стоянова

„Гараж като етап І от проект за основно застрояване – едноетажна жилищна сграда”

V

УПИ ІІ-255, кв.18

с.Ъглен

6.

16.01.2018г.

„Полихим СС” ЕООД

„Технологично преустройство на цех за преработка на отработени масла“

І

УПИ VІ, кв.233

ПИ 44327.502.9809

 

гр.Луковит

7.   

20.02.2018г.

„ЧЕЗ Разпределение България“АД

„Реконструкция ВЕЛ 20 kV „Велпапе” отклонение за ТП-37”

ІІІ

Сервитута на ул.”Момина Сълза” ОК 613;609а;609;610

 

гр.Луковит

8.

12.03.2018г.

„ЧЕЗ Разпределение България“АД

„Нов БКТП на мястото на В/СТ Дерманци“

ІІІ

ПИ с кад.№000134

з-ще Дерманци

9.

15.03.2018г.

Петко Василев Василев

и Георгия Лачева Василева

„Водопроводно отклонение”

V

УПИ ІІІ-136, кв.16

 

с.Пещерна

10.

03.04.2018г.

„Българска енергийна компания“ООД

„Вътрешно преустойство и смяна предназначението на банков офис с идентификатор 44327.502.2229.1.1 на партерен етаж в административна сграда, в игрална зала за хазартни игри“

V

УПИ І,  кв.76

ПИ 44327.502.2229

 

гр.Луковит

11.

03.04.2018г.

Атанас Иванов Хинов

„Допълващо застрояване по чл.42, ал.2 от ЗУТ - работилница”

V

УПИ VІІІ, кв.54

ПИ 44327.502.1385

гр.Луковит

12.

03.04.2018г.

„Маримпекс МГ Агро“ООД

„Цех за производство на пюре и нектар от сини сливи и др.плодове“

V

УПИ ІV-1253, кв.125

 

с.Дерманци

13.

03.04.2018г.

„ВАДИВА“ЕООД

„Фотоволтаична електроцентрала „ВАДИВА – 2“, с мощност до 30kW , върху покрив на съществуваща сграда“

ПИ с кад.№000140

з-ще с.Румянцево

14.

12.04.2018г.

Община Луковит и

„Конов Агро Иннвест“ЕООД

„Фотоволтаична електроцентрала на покрива на стопанска постройка“

ПИ с кад.№015139

з-ще с.Бежаново

15.

12.04.2018г.

Община Луковит и

„Конов Агро Иннвест“ЕООД

„Ремонтно-възстановителни работи на язовирна стена и съоръженията към нея /язовир Бежаново, с.Бежаново, общ.Луковит“

І

ПИ с кад.№015147

з-ще с.Бежаново

16.

12.04.2018г.

Иво Дилов Дилов

„Еднофамилна жилищна сграда“

 

УПИ ХХ, кв.139

ПИ 44327.502.2511

гр.Луковит

17.

30.04.2018г.

Миглен Милчев Маринов

„Свободностояща еднофамилна жилищна сграда“

V

УПИ ІV, кв.158

ПИ 44327.503.151

гр.Луковит

18.

30.04.2018г.

„ВС-Метал Къмпани“АД

„Складови сгради като пристройки към сеществуващо промишлено хале“

V

УПИ V, кв.235 44327.502.1058 

гр.Луковит

19.

30.04.2018г.

Данаил Петков Димитров

„Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция“

V

ПИ 44327.266.13

гр.Луковит

20.

09.05.2018г.

Община Луковит

„Подмяна на водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр.Луковит

Подобект:ЕТАП І

ІІ

Ул.“Княз Борис І“ (ОК 243-ОК 487); ул.“Тополовска“ (ОК 119-ОК 117) и ул.“Кръгояр (ОК 109-108)

гр.Луковит

21.

10.05.2018г.

„К8“ЕООД

„Плътна ограда с височина до 2,20м, изцяло разположена в имота”

ПИ 44327.243.486

гр.Луковит

22.

14.06.2018г.

„ПРЕСТИЖ ЕЦИТ” ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия с обща инсталирана мощност до 30kW , върху терен и покрив на сграда“

УПИ ІХ-401,402, кв.59

с.Дъбен

23.

27.06.2018г.

Георги Маринов Манчев

„Еднофамилна жилищна сграда“

V

УПИ VІІ-1273, кв.104

с.Дерманци

24.

05.07.2018г.

Община Луковит

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на кметство с.Тодоричене“

V

УПИ ІХ, кв.20

с.Тодоричене

25.

05.07.2018г.

Община Луковит

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на кметство с.Карлуково“

V

УПИ VІІ, кв.63

с.Карлуково

26.

05.07.2018г.

Община Луковит

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на кметство с.Торос“

V

УПИ ХІІІ,  кв.56

 

с.Торос

27.

05.07.2018г.

Община Луковит

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на кметство с.Бежаново“

V

ПИ кад.№810, кв.2

с.Бежаново

28.

05.07.2018г.

Община Луковит

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на кметство с.Румянцево“

V

УПИ VІ, кв.20

с.Румянцево

29.

05.07.2018г.

Община Луковит

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на кметство с.Беленци“

V

УПИ І, кв.42

 с.Беленци

30.

05.07.2018г.

Община Луковит

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях“

Подобект: участъка на улица „Кирил и Методий“

ІV

Ул.“Кирил и Методий“(от ул.“Възраждане, част от път І-3 при км 139+431 до ОК 342 при ул.“Гео Милев“ – 77л.м.

гр.Луковит

31.

12.07.2018г.

„Успех“АД

„Склад за съхранение на дървени стърготини и дървени люспи“

 

ІV

УПИ І, кв.134

ПИ 44327.502.165

 

гр.Луковит

32.

19.07.2018г.

Тотка Албенова Илиева

„Преустройство на същ.сграда в снек-бар и магазин за хранителни стоки“

 

V

УПИ І-400, кв.5 

с.Петревене

33.

26.07.2018г.

Община Луковит

„Подмянана водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр.Луковит“

Подобект: „Подмяна на разпределителен и изграждане на транзитен водопровод по ул.“Предел“ ЕТАП 2 и ЕТАП 3

ІІ

Улица „Предел“ (в участъка ОК 179 – ОК 538)

гр.Луковит

34.

03.08.2018г.

„ИНТЕР“ЕООД

„Плътна ограда с височина до 2,20м от котата на прилежащия терен, изцяло разположена в имота”

ІІ

ПИ 000082

м.“През Панега“

з-ще Петревене

35.

23.08.2018г.

Петър Иванов Мартинов и Снежана Василева Мартинова

„Плътна ограда с височина до 2,20м, мерено от котата на по-ниския терен, изцяло разположена в имота на възложителя по незастроения участък към УПИ ХХІ, кв.61”

УПИ ХХ, кв.61

ПИ 44327.502.1506

гр.Луковит

36.

04.09.2018г.

Община Луковит

„Изграждане на канализация по ул.“Кръгояр“ и прилежащи улици“

ІІ

ул.“Кръгояр“

гр.Луковит

37.

05.09.2018г.

Община Луковит

„Многофункционална сграда“

V

УПИ Х, кв.74

ПИ 44327.502.2723

гр.Луковит

38.

13.09.2018г.

Министерство на здравеопазването

„Филиал за спешна медецинска помощ, навес за линейки, козирка, дизел-генератор и паркинг “

ІV

УПИ ІІІ, кв.12

гр.Луковит

39.

14.09.2018г.

„АРЕСГАЗ“ЕАД

„Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит – ЕТАП 16“

ІІ

Улици на гр.Луковит

гр.Луковит

40.

25.09.2018г.

Цветан Георгиев Цветанов

„Постройка на допълващо застрояване - навес“

УПИ ХІІ-390,  кв.56

 

 

с.Торос

41.

27.09.2018г.

„Родина БГ“ООД

„Обществено–обслужваща сграда – мотел с паркинг“

V

ПИ 44327.251.4

М.“Хумника“

з-ще Луковит

42.

27.09.2018г.

„Родина Газ – Андриан Йорданов“

„Преустройство на част от масивни сгради в стаи за настаняване на туристи“

V

УПИ ІV, кв.233

ПИ 44327.502.2865

гр.Луковит

43.

05.10.2018г.

„Българска Енергийна компания“ООД

„Преустройство на игрална зала за хазартни игри с идентификатор 44327.502.2229.1.1 с цел обособяване на друг вход“

V

УПИ І, кв.76

ПИ 44327.502.2229

гр.Луковит

44.

20.11.2018г.

Миладин Симеонов Тодоров

„Допълващо застрояване“

 

V

УПИ VІІІ, кв.29

 

с.Дерманци

45.

22.11.2018г.

Кръстю Маринов Димитров

„Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване в нея“

 

ПИ 119047 

з-ще Карлуково

46.

22.11.2018г.

„ДАТ-П. ПИРОНСКИ“ЕООД

„Преустройство на съществуващи сгради с пристрояване за реализиране на обект:“Зелено училище““

V

УПИ І-650, кв.43

 

с.Ъглен

47.

29.11.2018г.

Цветан Светлинов Съйков

„Автокозметичен център, пункт за ремонт и смяна на гуми и навес за складиране на автомобилни гуми”

V

УПИ VІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9842

гр.Луковит

48.

29.11.2018г.

Цветан Светлинов Съйков

„Реконструкция на съществуващи 2МЖ и МС, с необходимото пристрояване, с цел преустройство и за търговски обект – магазин за промишлени стоки на първия етаж и самостоятелно жилище на втория“

V

УПИ VІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9842

гр.Луковит

49.

30.11.2018г.

Христо Андреев Петров

„Еднофамилна жилищна сграда“

V

УПИ ХІІ-183, кв.24

с.Пещерна

50.  

30.11.2018г.

Теодора Димитрова Николова, Ивелина Димитрова Николо- ва и Николина Ди- митрова Николова

Гараж с метална конструкция и термопанели„“

V

УПИ V-594, кв.39

 

с.Торос

https://www.livechatalternative.com/