Регистър на издадени разрешения за строеж 2016


№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

1. 07.01.2016г. „Дипломат Корпорейшън”ООД „Складова база и офис” ІІІ

УПИ ХІХ, кв.234

ПИ 44327.502.9822

гр.Луковит
2. 28.01.2016г. „Витавел”АД

„Реконструкция водопроводи м/у резервоари изградени в ПИ 44327.502.681 и имот на „Витавел”АД с идентификатор 44327.502.1044“

ІІ 44327.502.1044; 44327.502.3006; 44327.115.47; 44327.197.83; 44327.502. 3004; 44327.502.9687; 4327.502.2929; 44327.502.681 гр.Луковит
3. 25.02.2016г. Храм „Св.Св. Кирил и Методий” „Основен ремонт и реконструкция на църква „Св.Св. Кирил и Методий” и подобряване на прилежащото пространство“ ІV

УПИ І-302, кв.51

с.Торос
4. 25.02.2016г. „МАРИМПЕКС-МГ АГРО”ООД „Два броя фотоволтаични електроцентрали, всяка с инсталирана мощност 30кW – общо 60 кW, в/у покрива на цех за производство на плодове и зеленчуци” ІІІ

УПИ ІV-1253, кв.125

с.Дерманци
5. 02.03.2016г. Община Луковит „Ремонт (реконструкция) и обновяване на сграден фонд в културен център (читалище) ІV

УПИ ІV, кв.31а

с.Петревене
6. 10.03.2016г. Димитър Николаев Димитров „Допълващо застрояване – селскостопанска постройка“

УПИ ХІ, кв.87

ПИ 44327.502.1592

гр.Луковит
7.    18.03.2016г. 1.Минка Димитрова Николова и 2.„Теленор България”ЕАД „Базова станция №3734 – Тодоричене на оператор „Теленор България”ЕАД” ІІІ

УПИ VІ-258, кв.24

с.Тодоричене
8. 25.03.2016г. Община Луковит „Уличен водопровод и водопроводно отклонение за ПИ с кад.№547, включен за урегулиране в УПИ ІХ-547 и УПИ VІІ-547, кв.95, с.Карлуково“ ІІІ

Участък от улица от ОТ 3до ОТ 240

с.Карлуково
9. 25.03.2016г. 1.„Сдружение на собствениците „Луковит Светлина Св.СВ.Кирил и Методий 2”” и 2.Община Луковит „Проект за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок „Светлина”” ІІІ

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749; сграда с идентификатор 44327.502.2487

гр.Луковит
10. 31.03.2016г. „МАРИМПЕКС-МГ АГРО” ООД „Преустойство помещение от съществуваща масивна сграда /МС/ в цех за костилкоизваждане на плодове, заедно с помещение за товарене и поддръжка на специализиран транспорт” V

УПИ ІV-1253, кв.125

с.Дерманци
11. 31.03.2016г. 1.Бонка Борисова Николова; 2.Христина Руменова Петрова и 3.Мариян Руменов Петров „Преустройство на МС в пункт за подмяна и ремонт на автомобилни гуми” V

УПИ ХІІІ, кв.8

ПИ 44327.502.1078

гр.Луковит
12. 19.04.2016г. Лъчезар Георгиев Лазаров „Стопанска постройка със селскостопанско предназначение” 44327.331.324 З-ще гр.Луковит
13. 27.04.2016г. Георги Димитров Георгиев и Виолета Тодорова Георгиева

„Преустройство на банков офис в кафе-аперитив и магазин за промишлени стоки“

ІV

    УПИ І, кв.125

 ПИ 44327.502.2834  

гр.Луковит
14. 05.05.2016г. Йото Цветанов Йотов „Плътна ограда с височина до 2.20м., от които бетонен цокъл с височина до 60 см и профилирана LT ламарина – до 2.20м, изцяло разположена в УПИ ХІІ към УПИ ХІ, кв.154”

    УПИ ХІІ, кв.154

 ПИ 44327.503.293  

гр.Луковит
15. 02.06.2016г. Мирослав Климентов Маринов и Нина Тошкова Нинова „Второстепенна постройка на допълващото застрояване – лятна кухня”

УПИ ІV, кв.43

ПИ 44327.502.1315

гр.Луковит
16. 07.06.2016г. Църква „Света Параскева” „Основен ремонт на православен храм „Света Параскева” и подобряване на околното пространство“ ІV УПИ VІІ-995, кв.65 с.Дерманци
17. 09.06.2016г. Мирослав Николаев Асенов „Преустройство на част от първи етаж на 2МЖ в кафе-аперитив“ V

УПИ VІІ, кв.144

ПИ 44327.503.206

гр.Луковит
18.    09.06.2016г. Аладин Асенов Мутафов „Сградно водопроводно отклонение за сграда с идентификатор 44327.502.2723.2 по Кадастрална карта на гр.Луковит – часовникарско ателие” V

УПИ Х, кв.74

ПИ 44327.502.2723

гр.Луковит
19. 09.06.2016г. Теодор Ангелов Тодоров „Еднофамилна жилищна сграда“ V УПИ Х-21, кв.73 с.Ъглен
20. 14.06.2016г. „ПРОФИ 2006”ЕООД „Склад за съхранение на зърно в насипно състояние” V

УПИ ІІІ, кв.1

с.Торос
21. 16.06.2016г. „МИЛККОМ”ООД „Кланничен пункт към собствена ферма и предприятие за месни заготовки за сурово-сушени колбаси и деликатеси с транжорна” V ПИ 44327.335.531 гр.Луковит
22. 01.07.2016 „СИ БИ ЕС КОНСУЛТИНГ” ЕООД „Двоен гараж и офиси” V

УПИ VІІІ, кв.78

ПИ 44327.502.2420

гр.Луковит
23. 01.07.2016 Община Луковит „Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр.Луковит“ ІІ ПИ 44327.197.9 з-ще Луковит
24. 01.07.2016 Антонио Красимиров Гетов „Обществена сграда с отделни обекти за търговски и обслужващи дейности” V

УПИ ХVІІІ, кв.119

ПИ 44327.502.3556

гр. Луковит
25. 01.06.2016 Рахаела Бариева Пацева „Преустройство на първи етаж от 2МЖ в денонощен магазин за хранителни и промишлени стоки” V

УПИ VІІІ, кв.144

ПИ 44327.503.207

гр.Луковит
26. 05.07.2016 ЕТ”Тоника- Цветелина Василева” „Преустройство и реконструкция на същ.жилищна сграда и допълващо застрояване за нуждите на къща за гости“ V УПИ І-470, кв.66 с.Дъбен
27. 19.07.2016 Община Луковит „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр.Луковит – етапно строителство“ ІІІ

етапи от 1 – 9

участъци от улици

гр.Луковит
28.  21.07.2016 Ангел Нинов Христов „Преустройство на банков офис в кафе-аперитив в партерен етаж на 4МСБЖ” ІV

УПИ І, кв.125

ПИ 44327.503.2833

гр.Луковит
29. 21.07.2016 „Лукел”ЕООД „Склад за съхранение на техническо имущество, резервни части и детайли за ВЕЦ“ ІІІ ПИ 44327.332.40 з-ще Луковит
30. 03.08.2016 Владимир Веселинов Даскалов и Миглена Веселинова Грънчарова „Допълващо застрояване – навес за беседка, барбекю/лятна кухня/, басейн с обем 30м3 и плътни огради с височина до 2.20м, изцяло разположени в имота на възложителя”

УПИ ХІІ, кв.67

ПИ 44327.502.2234

гр.Луковит
31. 16.08.2016 Цвятко Дилов Димитров и Пепа Христова Василева „Плътна ограда с височина до 2.20м, изцяло разположена в УПИ ІІІ, кв.56, по незастроения участък на границата към УПИ ІІ и цялата дължина на уличната регулационна линия с обща дължина – 27л.м.”

УПИ ІІІ, кв.56

ПИ 44327.502.1344

гр.Луковит
32. 16.08.2016 Мария Василева Петкова и Георги Динков Димитров „Плътна ограда с височина до 2.20м, изцяло разположена в ПИ 44327.502.1210 по незастроената част към ПИ 44327.502.1209 по КК и двата имота урегулирани в УПИ ХХІІІ, кв.36 по РП на гр.Луковит с обща дължина – 17л.м.”

УПИ ХХІІІ, кв.36

ПИ 44327.502.1210

гр.Луковит
33. 25.08.2016 Недялко Павлов Тодоров „Водопроводно отклонение” V УПИ ХІІ-585, кв.28 С.Торос
34. 15.09.2016 „ВАДИВА”ЕООД „Преустройство на масивна сграда /МЖ/ в специализиран малък обект за дестилиране – малка спиртоварна” V ПИ 000140 з-ще Румянцево
35. 15.09.2016 Цанка Виткова Балевска „Второстепенна постройка на допълващото застрояване – склад за съхранение на инвентар” УПИ Х-177, кв.13 с.Торос
36. 15.09.2016 „ЧЕЗ Разпределение България”АД и Община Луковит „Външно ел.захранване на обект: „Складова база с офиси”” ІІІ Улици с ОК 497; 498; 808 гр.Луковит
37 29.09.2016 Община Луковит „Ремонт и реконструкция на СОУ ”Ал.Константинов” гр.Луковит, ВП и огради в УПИ І, кв.28 по РП на града, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СОУ ”Ал.Константинов”, съблекални и огради в УПИ І, кв.27 по РП на гр.Луковит” ІІІ

УПИ І, кв.28 и УПИ І, кв.27

ПИ 44327.502.2042 и ПИ 44327.502.2062

гр.Луковит
38. 30.09.2016 Община Луковит

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Луковит”

Подобект 1:ул.”Симов дол”

Подобект 2: ул.”К. и Методий”

ІV

ул.”Симов дол” (от ОК М до ОК 29) и

ул.”Кирил и Методий”(от ОК 342 до ОК 609)

гр.Луковит
39. 30.09.2016 Община Луковит

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит”

Подобект 1: Общински път LOV 1253

Подобект 2: Общински път LOV 1090

ІІІ Дъбен – Тодоричене, от км.10+500 до 15+000; Ъглен – Торос, от км.0+000 до км.6+700 общ.Луковит
40. 06.10.2016 Николай Иванов Костов „Плътна ограда с височина до 2.20м, по уличната регулационна линия, изцяло разположена в имота”

УПИ Х, кв.44

ПИ 44327.502.1301

гр.Луковит
41. 07.10.2016 Община Луковит и „АРЕСГАЗ” Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит – етап 14 ІІ Улици на града гр.Луковит
42. 11.10.2016 „ЧЕЗ Разпределение България”АД и Община Луковит „Реконструкция на мрежа НН с УИП на ШП-52”; клон „А”, клон”Б” и клон „В” ІІІ По улици: ”Росица”,”Сливница”, ”Балан”, ”Будевец”, ”Хр.Михайлов”,”Фурка” и „Предел” гр.Луковит
43. 01.11.2016г. 1.Сдружение на собствениците „Луковит Кръгояр 54” и 2.Община Луковит „Проект за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок „Кръгояр”” ІІІ УПИ VІІ, кв.37 ПИ 44327.502.1863; сграда с идентификатор 44327.502.1863.1 гр.Луковит
44. 10.11.2016г. 1.Сдружение на собствениците „Луковит Кръгояр 54” и 2.Община Луковит „Проект за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок „Валентина Терешкова”” ІІІ УПИ ІХ, кв.73 ПИ 44327.502.2280; сграда с идентификатор 44327.502.2280.1 гр.Луковит
45. 29.11.2016г. Деян Симеонов Димитров „Преустройство на приземен етаж на 2МЖ в кафе-аперитив“ V УПИ ІІІ-384, кв.74 с.Петревене
46. 02.12.2016г. Красимир Ивов Радославов „Преустройство на съществуващ гараж на приземно ниво на ПМЖ в магазин за хранителни стоки“ V УПИ V-57, кв.14 с.Дерманци
47. 08.12.2016г. „МИЛККОМ“ООД 1.“Допълващо застрояване – навес за барбекю /лятна кухня/ и складови помещения“ 2.„Плътни огради с височина до 2.20м от нивото на прилежащия терен, изцяло разположени в имота, по всички незастроени граници” УПИ V-119, кв.19 с.Дъбен
48. 21.12.2016г. Маруся Лашкова Александрийска“ 1.“Преустройство на жилищна сграда с необходимото пристрояване по южната фасада“ V УПИ ІІІ-577, кв.63 с.Тодоричене
49. 21.12.2016г. Ани Ангелова Нинова; Димитър Николаев Нинов и Анатоли Николаев Нинов „Реконструкция на част от съществуваща сграда /ПМЖ/, изразяваща се в демонтаж на съществуващ покрив, изпълнение на надзид с височина до 60 см и изпълнение на нов покрив“ V УПИ ХVІ-233, кв.40 с.Карлуково
https://www.livechatalternative.com/