Регистър на издадени разрешения за строеж 2015


№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

1. 08.01.2015г. Цветинка Георгева Гетова „Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота към УПИ ІІІ и навес за гараж с височина до 2.50м ”

ПИ 44327.502.1922

УПИ ІІ, кв.11

гр.Луковит
2. 22.01.2015г. „Полихим-СС” ЕООД „Склад за съхранение на ГСМ към производствена база на„Полихим-СС” ЕООД” І ПИ 44327.502.9809 УПИ VІ, кв.233 гр.Луковит
3. 06.02.2015г. Община Луковит „Реконструкция водоснабдяване на с.Дерманци” І   С.Дерманци
4. 10.02.2015г. Владимир Николаев Василев Пристройка за търговски обект – заведение за бързо хранене” V УПИ ІV-555, кв.36 с.Ъглен
5. 18.22.2015г. Балкански център „Дипломат”ООД „Надстройка на част от втори етаж на хотелски комплекс „Дипломат Плаза-Луковит” ІІІ 44327.502.2297, УПИ ХІІ, кв.68 гр.Луковит
6. 19.02.2015г. „Маримпекс-МГ АГРО”ЕООД „Бункер за бързо разтоварване, навес и кабина за оператор на силози” І І-165049 с.Дерманци

7.

26.03.2015г.

„Балкански център „Дипломат““АД и „БТК“ЕАД

Обект:”Инсталиране на приемо-придавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ЕАД – VT 5054 А “Lukovit Diplomat Plaza””

ІІІ

УПИ ХІІ, кв.68
ПИ 44327.502.2297

гр.Луковит

8.

16.04.2015г.

Христо Маринчев Христов

„Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяем източник с мощност до 30kW по покривите на 2МС и МЖ“

УПИ ХІІІ-547, кв.45

с.Ъглен

9.

17.04.2015г.

Община Луковит

„Параклис на територията на гробищен парк „Луковит“

V

ПИ 44327.68.17

гр.Луковит

10.

23.04.2015г.

Иван Цанов Иванов

„Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота в участък към УПИ V-83“

УПИ VІ-85, кв.7

с.Карлуково

11.

23.04.2015г.

„ВАДИВА“ ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия с обща инсталирана мощност до 30kW по покривите на съществуващи сгради и в/у прилежащ терен”

УПИ XII-545 и УПИ VIII, кв.60p

с.Румянцево

12.

30.04.2015г.

Васил Цоков Велчев

„Ограда с плътна част 0.60м. и ажурна - до 2.20м., изцяло разположена в имота в свободния участък към УПИ ІХ“

УПИ ХІ, кв.136
ПИ 44327.502.287

гр.Луковит

13.   

30.04.2015г.

Лазар Симеонов Лалев

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване – лятна кухня

УПИ ХІ-345, кв.31

с.Петревене

14.

19.05.2015г.

Горяна Йосифова Чикова, Драган Чиков Цветков и Мариета Чикова Иванова

„Плътна ограда, изцяло разположена в имота и второстепенна постройка на допълващото застрояване – за инвентар и отоплителни материали“

УПИ ІІІ-259, кв.27

с. Пещерна

15.

21.05.2015г.

Петя Данаилова Петрова –земеделски производител

„Лека ограда /металниколони и мрежа/ по всички граници на имота, изцяло разположена в него

ПИ 039002

з-ще с.Ъглен

16.

21.05.2015г.

Райко Василев Райков

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване – за отоплителни материали и инвентар“

УПИ VІ-132, кв.8

с.Торос

17. 28.05.2015г. Георги Кръстев Гечев „Лека ограда /метални колони и мрежа/ по границите на имотите, изцяло разположена в тях

ПИ 051036 и

    ПИ 051030   

     м.”Ямен”

з-ще с.Дерманци
18. 22.06.2015г. Васил Петьов Василев

„Двуетажна жилищна сграда“

V

УПИ VІІ, кв.145

ПИ 44327.503.233

гр.Луковит
19. 02.07.2015г. „Шопи 76”ООД „Автовезна и павилион за отчитанията на измерванията“

УПИ ІІІ, кв.133

ПИ 44327.502.53

гр.Луковит
20. 02.07.2015г. Николай Петков Спасов „Преустройство на първи етаж от 2МЖ с идентификатор44327.503.76.1 в „Магазин за фураж“” V

УПИ ІV, кв.169

ПИ 44327.502.76

гр.Луковит
21. 15.07.2015г. „Теленор България”ЕАД „Преустойство на базова станция №3671 Карлуково” ІІІ

ПИ 040011,

м.”Равни кичер”

з-ще с.Карлуково
22. 23.07.2015г. Евангелистка петдесятна църква „Молитвен дом“ V

УПИ ІХ, кв.188

ПИ 44327.502.881

гр.Луковит
23.    23.07.2015г. „Гечев”ЕООД

  „Животновъден комплекс за едри преживни животни с подобекти:

1.Ел.захранване 20кV и мачтов трафопост  

   в ПИ 051060, з-ще на с.Дерманци

2.Довеждащ водопровод

3.Животновъдна ферма в ПИ 051061, з-ще 

   на с.Дерманци

ПИ 051060 и 051061

м.”Ямен”

з-ще Дерманци
24. 23.07.2015г. „ВС-МЕТАЛ КЪМПАНИ”АД „Басейн и благоустройство на площадка към хотел „Амигос”“ V УПИ І, кв.13 ПИ 44327.502.51 гр.Луковит
25. 29.07.2015г. „Теленор България”ЕАД „Преустойство на базова станция №3935- Луковит” ІІІ ПИ 44327.259.3 гр.Луковит
26. 29.07.2015г. Николина Асенова Харизанова и „Теленор България”ЕАД „Преустойство на базова станция №3597- Дерманци” ІІІ ПИ 161122 м.”Муртино бърдо” с.Дерманци
27. 29.07.2015г. ПК”Златна Панега” „Промяна предназначението и преустройство на магазин със складови помещения в клон „Луковит” на банка „ДСК”ЕАД” V

УПИ І, кв.140

ПИ 44327.503.196

Гр.Луковит
28. 29.07.2015г. „Орбитал”ЕООД „Оптична мрежа на „Орбитал”ЕООД в гр.Луковит” V урбанизирана територия гр.Луковит
29. 13.08.2015г. Апостол Шибилев Филев и Фани Михайлова Асенова „Пристройка към съществуваща жилищна сграда /2МЖ/” V УПИ V-117, кв.7 с.Румянцево
30. 13.08.2015г. ЕТ”НИК-Николай Гаврилов” „Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по всички граници” УПИ ХІV-1255, кв.125 с.Дерманци
31 13.08.2015г.

Иванка Николова Боцова; Георги

Тодоров Младенов и Ивета Тодорова Младенова

„Надстрояване на същ.стара каменна зидария с плътен тухлен зид достигащ обща височина до 2.20м и дървена едноскатна конструкция в рамките на същата височина за отоплителни материали и инвентар”

УПИ ІХ, кв.104

ПИ 44327.502.1699

гр.Луковит
32 22.08.2015г. Георги Димитров Пенчов „Водопроводно отклонение” V имот кад.№087034 м.”Щурков Дол” с.Румянцево
33. 27.08.2015г. „МИЛККОМ”ООД „Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по всички граници” УПИ V-119, кв.19 с.Дъбен
34. 27.08.2015г. Мария Димитрова Цветанова-Цанкова Цветан Димитров Цветанов и Петър Димитров Цветанов „Допълващо застрояване-за работилница и складове за инвентар, навес за барбекю, плътна ограда с височина до 2.20м.,изцяло разположена в имота на възложителя”

УПИ ІV, кв.152

ПИ 44327.503.613

гр.Луковит

35.

08.09.2015г.

Община Луковит

„Изграждане на канализация за отпадни води, подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.”Цар Симеон І”

ІІ

Ул.”Цар Симеон І” от ОК 239 до ОК 487 и част от ул.”Хр.Ботев”

Гр.Луковит

36.

14.09.2015г.

Илиян Илиев Методиев

„Плътна ограда с височина до 0.90м. и ажурна – с обща височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по всичките незастроени участъци на граници му”

УПИ VІІ-392, кв.6

 

с.Петревене

37.

14.09.2015г.

Илиян Илиев Методиев

„Еднофамилна жилищна сграда и търговски обект – магазин за хранителни стоки“

V

УПИ VІІ-392, кв.6

 

с.Петревене

38.

25.09.2015г.

Георги Кръстев Гечев

„Довършителни работи в животновъдна ферма за едри преживни животни /ЕПИ/, включително обслужващи помещения в обема на сградата”

V

051027

с.Дерманци

39.

09.10.2015г.

„ЧЕЗ България”АД

„Реконструкция на въздушна мрежа НН от трансформаторен пост №4, клон „Б”, ул.”Кральовска”

ІІІ

ОК 78;79;42;44; 45;46;47;48;306; 51;55;56;57;58;60; 61;62

с.Дъбен

40.

09.10.2015г.

Община Луковит

„Параклис“

V

УПИ ХІ-263, кв.22

 

с.Пещерна

41.   

09.10.2015г.

Дино Вутев Динов

Динка Вутева Динова

„Преустройство на съществуващо дюкянско помещение от партерен етаж на 2ПМЖ в дрогерия”

V

УПИ ІІІ-827, кв.48

 

с.Торос

42.

15.10.2015г.

Кирил Славчев Йорданов, Йордан Славчев Йорданов

„Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по незастроения участък към съседния УПИ ХХV”

УПИ ХІІІ, кв.36

ПИ 44327.502.1209

гр.Луковит

43.

27.10.2015г.

Мария Димитрова Цветанова-Цанкова; Цветан Димитров Цветанов и Петър Димитров Цветанов

„Еднофамилна двуетажна жилищна сграда на мястото на стара такава и реконструкция и надстрояване на съществуващо допълващо застрояване за жилищни нужди”

V

УПИ ІV, кв.152

ПИ 44327.503.613

гр.Луковит

44.

02.11.2015г.

„Черноморска технологична компания”АД

„Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит - 13”

ІІІ

ПИ 161122 м.”Муртино бърдо”

гр.Луковит

45.

05.11.2015г.

”Пегас”ЕООД

„Прозирна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имотите на възложителя, по всички граници с изключение на тази между двата имота и към реката”

УПИ VІ и VІІ, кв.157

ПИ 44327.503.607 и ПИ 44327.503.608

гр.Луковит

46.

05.11.2015г.

ДА„Държавен резерв и военно-временни запаси” ТД”Държавен резерв” Плевен

„Ажурна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по всичките регулационни линии на имота с изключение на участъците където съвпадат с кадастралните граници на ПИ 283”

УПИ І, кв.34

с.Пещерна

47.

12.11.2015г.

„Милкком” ООД

„Плътна ограда с височина до 2.20м., и портална врата, изцяло разположена в имота на възложителя”

ПИ 44327.335.532

гр.Луковит

48.

18.11.2015г.

Община Луковит

„Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в имотите, съставляващи гробищен парк, по всички граници с изключение на тези м/у тях”

ПИ 44327.68.16 и ПИ 44327.68.17

гр.Луковит

49.

26.11.2015г.

„ЧЕЗ Разпределение България”АД и Община Луковит

Модернизация и реконструкция на мрежа НН на ТП-6 – с.Бежаново”

ІІІ

улична мрежа

с.Бежаново

50.

12.12.2015г.

Веселин Серафимов Василев

„Водопроводно отклонение”

V

УПИ ІІ, кв.211

ПИ 44327.502.867

гр.Луковит

51.

18.12.2015г.

„Абламилк” ЕООД

„Фотоволтаична инсталация за собствени нужди с инсталирана мощност до 80кW в/у покрива на промишлено предприятие”

ІІІ

УПИ ІІІ, кв.16

ПИ 44327.502.1024

гр.Луковит

https://www.livechatalternative.com/